Τόμ. 7 Αρ. 2A (2013): Μεθοδολογίες Μάθησης

Δημοσιευμένα: 2016-06-09

Απόψεις φοιτητών και εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική μάθηση και τα Webinars

Ευγενία Τόκη, Αθανάσιος Σύψας, Αποστολία Παγγέ, Τζένη Παγγέ

Action Research on Using Flipped Classroom Principles to Teach Upper High School Biology

Alexandra Kouloumbaritsi, Eva Dimitroglou, Evangelia Mavrikaki, Dia Galanopoulou