Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονoματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του Συνεδρίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω Συνεδρίου. To Συνέδριο ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.