Τόμ. 8 Αρ. 1Α (2015): Καινοτομία & Έρευνα στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & στις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας

Δημοσιευμένα: 2015-11-01

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ*

Γεωργία Ε. Αντωνέλου, Βασίλειος Σ. Βερύκιος, Ροζαλία Γ. Καλαντζή, Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος, Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος