Οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Οργάνωση και Διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μία διερευνητική μελέτη στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης


Δημοσιευμένα: Νοε 7, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διοίκηση τεχνολογικός εξοπλισμός
Αγορίτσα Μακρή
Δημήτριος Βλαχόπουλος
Περίληψη
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2014-2015 για να εντοπίσει το βαθμό της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη Διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή των σχολικών μονάδων, στην τεχνική υποστήριξη που λαμβάνει το σχολείο σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας των τεχνολογικών εργαλείων και στους τρόπους επιτυχούς ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Οργάνωση και Διοίκηση. Μεθοδολογικά υιοθετήθηκε η μικτή ερευνητική προσέγγιση, δηλαδή ποσοτική και ποιοτική, με μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων το δομημένο ερωτηματολόγιο και την ημιδομημένη συνέντευξη αντίστοιχα. Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν αφενός τη σχετική επάρκεια των τεχνολογικών εργαλείων και αφετέρου την αναγκαιότητα των σχολείων για την προμήθεια επιπρόσθετου τεχνολογικού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των διευθυντικών στελεχών εξαίρει τη σπουδαιότητα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. για τη διοικητική διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους. Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι όλα σχεδόν τα διευθυντικά στελέχη προβαίνουν στη χρήση μιας πλειάδας διοικητικών εργαλείων, εφαρμογών και λογισμικών προγραμμάτων με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε., προκειμένου να φέρουν εις πέρας τα διοικητικά τους καθήκοντα εντός της σχολικής τους μονάδας.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα