Μέσα Επικοινωνίας και Μάθηση: η Ελληνική Περίπτωση


Δημοσιευμένα: Nov 1, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
εγγραμματισμός στα Μέσα εκπαίδευση στα Μέσα επιμόρφωση επαγγελματική ανάπτυξη καλές πρακτικές
Sofia Papadimitriou
Περίληψη
Στο άρθρο καταγράφεται ο βαθμός στον οποίο ο εγγραμματισμός στα Μέσα επικοινωνίας ενσωματώνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στην Ελλάδα με εστίαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών στη δημιουργία και αξιοποίηση των Μέσων. Η καταγραφή γίνεται σε επίπεδα πολιτικών, στρατηγικών και πρωτοβουλιών προερχομένων από ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο της σχολικής αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον παρουσιάζονται παραδείγματα καλών πρακτικών δημιουργικότητας και καινοτομίας, τα ψηφιακά αποθετήρια μαθησιακών πόρων και οι αναδυόμενες τάσεις του εγγραμματισμού στα Μέσα επικοινωνίας.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Βιογραφικό Συγγραφέα
Sofia Papadimitriou, School of Humanities, Hellenic Open University Educational Radiotelevision, Ministry of Education,
PhD