Εφαρμογές της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στην εκπαίδευση ή κατάρτιση του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2016
Ειρήνη Γεωργιάδη
Άννα Κόκκαλη
Περίληψη

Η εργασία αυτή στοχεύει να αναδείξει τη σημαντικότητα της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στην εκπαίδευση και κατάρτιση του γυναικείου αγροτικού πληθυσμού. Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας διενεργήθηκε βιβλιογραφική έρευνα και διερευνήθηκαν ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής της εξ αποστάσεως μεθοδολογίας στην εκπαίδευση της συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού. Από τη διερεύνηση αυτή έγινε εμφανής ο σημαντικός ρόλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χειραφέτηση και την αναβάθμιση του ρόλου των γυναικών της υπαίθρου, στην πρόσβασή τους στην γνώση, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. Επιπλέον, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εξ αποστάσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης ή κατάρτισης των γυναικών της υπαίθρου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές, τεχνολογικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή διαβίωσης των γυναικών αυτών, ώστε να επιλεγούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και η κατάλληλη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος