Η επίδραση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συμβατικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Mar 19, 2024
Κυριακή Σφακιωτάκη
Αντώνης Λιοναράκης
Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης προσφοράς προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (στο εξής εξ ΑΕ), προκύπτει ένας σοβαρός διάλογος που σχετίζεται με τις πρακτικές εφαρμογής αυτού του μοντέλου εκπαίδευσης από τα συμβατικά τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια προβάλλεται αναγκαία η διερεύνηση των καινοτομιών, αλλαγών και επιρροών που διαδραμάτισε αυτά τα χρόνια το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (στο εξής Ε.Α.Π) στον τρόπο και μεθοδολογία προσφοράς μικρής ή μεγάλης διάρκειας προγραμμάτων σπουδών από ανώτατα ιδρύματα και σε τομείς που συνθέτουν την παιδαγωγική υπόσταση της εξ ΑΕ. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και περιγράφεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Χρηματοδότηση της έρευνας στο Ε.Α.Π.» το ερευνητικό έργο που στοχεύει στη διερεύνηση και ανάλυση των καινοτομιών, αλλαγών και επιρροών που ξεκίνησαν από το Ε.Α.Π. και άσκησαν επίδραση στον τρόπο και τη μεθοδολογία προσφοράς μικρής ή μεγάλης διάρκειας προγραμμάτων σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αρχικά, αφού διασαφηνιστούν οι έννοιες της εκπαιδευτικής καινοτομίας και αλλαγής, παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι, τα καινοτομικά στοιχεία του ερευνητικού προγράμματος καταγράφονται οι καινοτομίες του Ε.Α.Π. & αλλαγές στην προσφορά ποιοτικής παροχής προγραμμάτων σπουδών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ενδεικτικά οι επιρροές του Ε.Α.Π. σε 14 Α.Ε.Ι. συμβατικής εκπαίδευσης σε σχέση με τη φυσιογνωμία της εξ ΑΕ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα