Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια επείγουσα εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Διερεύνηση Ομοιοτήτων και Διαφορών


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Mar 19, 2024
Κωνσταντίνα Αποστόλου
Σοφία Παπαδημητρίου
Περίληψη

Με την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 και την επιτακτική εφαρμογή της επείγουσας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο με αποκλειστική τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αναδείχθηκε η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) έχουν αλλάξει με την πάροδο των χρόνων από απλή αλληλογραφία μέχρι χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και τεχνολογιών αιχμής όπως αναλυτικές μάθησης (learning analytics) ή εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI).


Η έρευνα αφορά στη συμβολή των ΤΠΕ στις δυο βαθμίδες της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης (εξΑΣΕ) με έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας και μάθησης. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας αναδεικνύουν αξιοσημείωτες ομοιότητες και διαφορές στην αξιοποίηση των ΤΠΕ μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τρόπους βελτίωσης αδύναμων σημείων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα