Η εφαρμογή της αντίστροφης τάξης στην εκπαιδευτική διαδικασία : Τάσεις και προοπτικές


Δημοσιευμένα: Δεκ 21, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
αντίστροφη τάξη αντιλήψεις συνεργατικότητα αλληλεπίδραση σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ
Τζένη Παγγέ
Σωτηρία Κατσιγιάννη
Άσπα Λέκκα
Μαρία Σακελλαρίου
Περίληψη

Η “αντίστροφη τάξη” είναι ένα μοντέλο μάθησης που στηρίζεται στην αντιστροφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, παροχή κινήτρων και η αλληλεπίδραση των μελών της τάξης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της αυτόνομης μάθησης. Στα μειονεκτήματα του συγκαταλέγονται η έλλειψη πρόσβασης των μαθητών στο διαδίκτυο, η ανάγκη για άρτια τεχνολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η αρνητική στάση που πιθανώς να έχουν ακόμη ορισμένοι εκπαιδευτικοί και μαθητές απέναντι στις τεχνολογίες. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται να προσεγγιστεί το μοντέλο της αντίστροφης τάξης μέσω της μετα-ανάλυσης ερευνητικών άρθρων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η εφαρμογή της αντίστροφης τάξης είναι μια δραστηριότητα που εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία και βοηθά στην αλλαγή αντιλήψεων απέναντι στην εκπαίδευση ενώ παράλληλα προωθεί τη συνεργατικότητα και την αλληλεπίδραση, χωρίς να εγγυάται πάντοτε τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των μαθητών σε σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Βιογραφικά Συγγραφέων
Τζένη Παγγέ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
Σωτηρία Κατσιγιάννη
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
Άσπα Λέκκα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υποψήφια Διδάκτωρ
Αναφορές
Abeysekera, L. & Dawson, Ph. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education research & Development, 34 (1), 1-14.
Arnold-Garza, S. (2014). The flipped classroom teaching model and its use for
information literacy instruction. Communications In Information Literacy, 8 (1), 7.
Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your Classroom: Reach every student in Every class Every day. Oregon, Washington: International Society for Technology in Education.
Bergmann, J. & Sams, A. (2014). Flipped learning: Gateway to students engagement. Oregon, Washington: International Society for Technology in Education.
Brame, C. (2013). Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved from http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/
Butt, P. (2017). A flipped gamified classroom. Paper presented at ICICTE 2017, Rhodes.
Clark, K.R. (2015). The Effects of the Flipped Model of Instruction on Student Engagement and Performance in the Secondary Mathematics Classroom. Journal of Educators Online, 12 (1), 91-115.
Chen, Y., Wang, Y., & Chen, N. S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the FLIPPED model instead? Computers & Education, 79, 16–27.
Danker, B. (2015).Using Flipped Classroom Approach to Explore Deep Learning in Large Classrooms. IAFOR Journal of Education, 3 (1), 171-186.
Datig, I. & Ruswick, C. (2013). Four quick flips: Activities for the information literacy classroom. College & Research Libraries News, 74 (5), 249-257. doi:https://doi.org/10.5860/crln.74.5.8946
Jensen, J. L., Kummer, T. A., Godoy P. D. (2015). Improvements from a Flipped Classroom May Simply Be the Fruits of Active Learning. CBE- Life Sciences Education, 14 (1). Retrieved from http://www.lifescied.org/content/14/1/ar5.full.pdf+html
Heyborne, W. H. & Perrett, J. J.(2016). To flip or not to flip?: analysis of a flipped classroom pedagogy in a general biology course. J College Sci Teach, 45, 31–37.
Hsu, T., Li, J. Govaerts, S. & Gillet, D. (2016). The perceptions of using instant interaction applications for enhancing peer discussion in a flipped classroom. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 11 (1), 1-14
Ihm, J., Choi, H., & Roh, S. (2017). Flipped-learning course design and evaluation through student self-assessment in a predental science class. Korean Journal of Medical Education, 29 (2), 93–100. http://doi.org/10.3946/kjme.2017.56
Kachka, P. (2012). Understanding the Flipped Classroom: Part 2. Retrieved from https://www.facultyfocus.com/articles/blended-flipped-learning/understanding-the-flipped-classroom-part-2/
Kalman, A. (2016). Co-creative problem solving. Opus et Educatio, 3 (6), 713-723. Retrieved from http://www.opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/154/197
Kaye, A. & Rumble, G. (1979). Analysing distance Learning Systems. London: Open University.
Keegan, D. (2002.) The future of learning: From e‐learning to m‐learning. Hagen: FernUniversitat Institute for Research into Distance Education.
Lionarakis, A., (2003). A preliminary framework for a theory of Open and Distance Learning – the evolution of its complexity, in Andras Szucs and Erwin Wagner (Eds). The Quality Dialogue, Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and eLearning. Proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference held in Rhodes, Greece, 15-18 June 2003, pp. 42 – 47.
Love, Β., Hodge, Α., Grandgenett, Ν. & Swift, A. W. (2014) Student learning and perceptions in a flipped linear algebra course. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45 (3) , 317-324. doi:10.1080/0020739X.2013.822582
Mok, H.N. (2014). Teaching Tip: The Flipped Classroom. Journal of Information Systems Education, 25 (1), 7-11.
Moore, M.G. & Kearsley, G. (1996). Distance Education: A systems view. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
Parslow, G. R. (2012), Commentary: The Khan academy and the day-night flipped classroom. Biochemistry and Molecular Biology Education, 40, 337–338. doi:10.1002/bmb.20642
Wang, T. (2017). Overcoming barriers to ‘flip’: building teacher’s capacity for the adoption of flipped classroom in Hong Kong secondary schools. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12 (6). https://doi.org/10.1186/s41039-017-0047-7
Βοσνιάδου Σ. (2001). Πώς μαθαίνουν οι μαθητές, Διεθνής Ακαδημία της Εκπαίδευσης. Ανάκτηση από http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr/Lessons/08ADVISING/How_students_learn.pdf
Λιοναράκης, Α., & Λυκουργιώτης, Α., (1998). Ανοικτή και Παραδοσιακή Εκπαίδευση. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης & Χ. Ματραλής (επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση – Θεσμοί και Λειτουργίες, Τόμ. Α. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Παγγέ, Τ. (2016). Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εφαρμογές Διαδικτύου, Εκδόσεις Δίσιγμα.
Χατζάκης, Δ. (2015). e-mandoulides και Αντίστροφη Τάξη: Δεδομένα από τα δυο πρώτα έτη εφαρμογής. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου (επιμ.), Πρακτικά 8ου Συνεδρίου για την Ανοικτή & Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Καινοτομία & Έρευνα. Αθήνα, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανάκτηση από: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.86