| More

Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών

Views: 717 Downloads: 745
Νεφέλη Βρατσάλη, Αλιβίζος Σοφός

Περίληψη


Το άρθρο παρουσιάζει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τους διδάσκοντες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εξετάζει ερευνητικά άρθρα και διδακτορικές διατριβές που δημοσιεύτηκαν την τελευταία δεκαετία και περιγράφουν εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τον κόσμο, όπως αυτά εντοπίσθηκαν από τις βάσεις Science Direct και ERIC, EThOS και OpenThesis. Καταγράφει τον μεθοδολογικό σχεδιασμό των υπό εξέταση ερευνών, τα σημαντικότερα ερευνητικά ερωτήματα και τα αποτελέσματα των ερευνών όσον αφορά στους παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ ή την υιοθέτηση του eLearning. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν 17 παράγοντες οι οποίοι ιεραρχήθηκαν και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες. Από αυτούς, οι παράγοντες που απαντήθηκαν συχνότερα ήταν η έλλειψη τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων των διδασκόντων, ο ανεπαρκής εξοπλισμός / υποδομές ΤΠΕ και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης των διδασκόντων, οι οποίοι συζητήθηκαν σε σχέση με άλλες ερευνητικές ανασκοπήσεις.


Λέξεις κλειδιά


Ενσωμάτωση ΤΠΕ; υιοθέτηση eLearning; ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In Action Control (pp. 11–39). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Alemu, B. M. (2015). Integrating ICT into Teaching-Learning Practices: Promise, Challenges and Future Directions of Higher Educational Institutes. Universal Journal of Educational Research, 3(3), 170–189.

Almuqayteeb, T. A. (2009). Attitudes of female faculty toward the use of computer technologies and the barriers that limit their use of technologies in girls’colleges in Saudi Arabia. Mississippi State University. Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/119002/

Al-Senaidi, S., Lin, L., & Poirot, J. (2009). Barriers to adopting technology for teaching and learning in Oman. Computers & Education, 53(3), 575–590. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.03.015

Al-Shboul, M. (2013). The Level of E-Learning Integration at the University of Jordan: Challenges and Opportunities. International Education Studies, 6(4), 93–113.

Archibong, I. A., & Effiom, D. O. (2009). ICT in University Education: Usage and Challenges among Academic Staff. African Research Review, 3(2), 404–414.

Asiyai, R. I. (2014). Assessment of Information and Communication Technology Integration in Teaching and Learning in Institutions of Higher Learning. International Education Studies, 7(2), 25–36.

Awidi, I. (2013, January 1). E-learning implementation strategies for an ICT-challenged environment : case of the University of Ghana, Legon. Retrieved from http://ro.ecu.edu.au/theses/573

Bakkabulindi, F. E. K., Mugagga, A. M., Shopi, J. M., & Kabasiita, J. (2015). Application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology to the Use of ICT by Undergraduates in the School of Education, Makerere University. African Higher Education Review, 9, 4–17.

BECTA. (2004). A Review of the Research Literature on Barriers to the Uptake of Ict by Teachers. BECTA ICT Research.

Bennett, J., & Bennett, L. (2003). A review of factors that influence the diffusion of innovation when structuring a faculty training program. The Internet and Higher Education, 6(1), 53–63. https://doi.org/10.1016/S1096-7516(02)00161-6

Brun, M., & Hinostroza, J. E. (2014). Learning to Become a Teacher in the 21st Century: ICT Integration in Initial Teacher Education in Chile. Educational Technology & Society, 17(3), 222–238.

Buchanan, T., Sainter, P., & Saunders, G. (2013). Factors affecting faculty use of learning technologies: implications for models of technology adoption. Journal of Computing in Higher Education, 25(1), 1–11. https://doi.org/10.1007/s12528-013-9066-6

Chaputula, A. H. (2012). State, adoption and use of ICTs by students and academic staff at Mzuzu University, Malawi. Program, 46(4), 364–382. https://doi.org/10.1108/00330331211276477

Cochran, C. (2015). Faculty Transitions to Online Instruction: A Qualitative Case Study. Northcentral University, Arizona, USA. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1707689068

Collis, B., & Wende, M. van der. (2002). Models of technology and change in higher education: an international comparative survey on the current and future use of ICT in higher education (info:eu-repo/semantics/report). Enschede: CHEPS. Retrieved from http://www.utwente.nl/cheps/documenten/ictrapport.pdf

Corlett, D., Sharples, M., Bull, S., & Chan, T. (2005). Evaluation of a mobile learning organiser for university students. Journal of Computer Assisted Learning, 21(3), 162–170. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2005.00124.x

Cox, M., Preston, C., & Cox, K. (1999). What factors support or prevent teachers from using ICT in their classrooms? Presented at the British Educational Research Association Annual Conference, Brighton: University of Sussex. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001304.htm

Davies, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Draper, S. W., & Brown, M. I. (2004). Increasing interactivity in lectures using an electronic voting system. Journal of Computer Assisted Learning, 20(2), 81–94. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2004.00074.x

Ejinkeonye, U. B., & Usoroh, C. I. (2016). Enhancing the Utilization of Information Communication Technology (ICT) among Home Economics Lecturers in South Eastern Nigeria. Journal of Education and Practice, 7(9), 34–39.

Ely, D. P. (1999). Conditions That Facilitate the Implementation of Educational Technology Innovations. Educational Technology, 39(6), 23–27.

Ely, D. P. (2002). Trends in Educational Technology. Fifth Edition (5th ed.). Syracuse, New York: ERIC Clearinghouse on Information & Technology, Syracuse University. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED477511

Elzarka, S. (2012). Technology Use in Higher Education Instruction. The Claremont Graduate University, CA, USA.

English, S. J. (2001). Process of change in teaching and learning in higher education : integrating information and communication technology. University of Plymouth, Plymouth, UK. Retrieved from https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/440

Enochsson, A.-B., & Rizza, C. (2009). ICT in Initial Teacher Training: Research Review (OECD Education Working Papers). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/220502872611

Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47–61. https://doi.org/10.1007/BF02299597

García-Valcárcel, A., & Tejedor, F. J. (2009). Training demands of the lecturers related to the use of ICT. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 178–183. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.033

Gebremedhin, M. A., & Fenta, A. A. (2015). Assessing Teachers’ Perception on Integrating ICT in Teaching-Learning Process: The Case of Adwa College. Journal of Education and Practice, 6(4), 114–124.

Georgina, D. A., & Hosford, C. C. (2009). Higher education faculty perceptions on technology integration and training. Teaching and Teacher Education, 25(5), 690–696. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.11.004

Goktas, Y., Yildirim, S., & Yildirim, Z. (2009). Main Barriers and Possible Enablers of ICTs Integration into Pre-Service Teacher Education Programs. Educational Technology & Society, 12(1), 193–204.

Gülbahar, Y. (2008). ICT Usage in Higher Education: A Case Study on Preservice Teachers and Instructors. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 7(1), 32–37.

Hall, G. E., George, A. A., & Rutherford, W. L. (1977). Measuring Stages of Concern about the Innovation: A Manual for the Use of the SoC Questionnaire. Austin, Texas: The University of Texas. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED147342

Hall, G. E., & Hord, S. M. (1987). Change in Schools: Facilitating the Process. SUNY Press.

Hall, G. E., & Hord, S. M. (2001). Implementing Change: Patterns, Principles, and Potholes. Allyn and Bacon.

Hu, Z., & McGrath, I. (2011). Innovation in higher education in China: are teachers ready to integrate ICT in English language teaching? Technology, Pedagogy and Education, 20(1), 41–59. https://doi.org/10.1080/1475939X.2011.554014

Kiasari, S. M. (2012). To Review the Barriers of Ict Application in Payam Noor University of Mazandaran from Professors and Student Point of View. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 180–184. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.635

Kim, M.-R. (2008). Factors Influencing the Acceptance of e-Learning Courses for Mainstream Faculty in Higher Institutions. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, 5(2). Retrieved from http://www.itdl.org/Journal/Feb_08/article03.htm

King, D. L. (2010). Adjunct Faculty Perspectives regarding the Use of Technology in the Traditional Classroom. University of Arizona, Arizona, USA. Retrieved from http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/193685

Kisanga, D., & Ireson, G. (2015). Barriers and Strategies on Adoption of E-Learning in Tanzanian Higher Learning Institutions: Lessons for Adopters. International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 11(2), 126–137.

Kouninef, B., Djelti, M., & Kourbali, B. (2013). Appreciations and constraints for ICT use in higher education in Algeria. Life Science Journal, 10(4), 51–56.

Koutromanos, G. (2005). Factors that affect head teachers’, district officers’ and school counsellors’ support for the uptake and use of ICT by Greek primary teachers (Ph.D.). University of London. Retrieved from https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/theses/factors-that-affect-head-teachers-district-officers-and-school-counsellors-support-for-the-uptake-and-use-of-ict-by-greek-primary-teachers(1179c5da-99db-46d9-8a09-d2f50a2822ae).html

Lynch, D. (2002, January 18). Professors Should Embrace Technology in Courses ... The Chronicle of Higher Education. Retrieved from http://www.chronicle.com/article/Professors-Should-Embrace/34437

MacKeogh, K., & Fox, S. (2009). Strategies for Embedding e-Learning in Traditional Universities: Drivers and Barriers. Electronic Journal of E-Learning, 7(2), 147–154.

Marwan, A., & Sweeney, T. (2010). Teachers’ perceptions of educational technology integration in an Indonesian polytechnic. Asia Pacific Journal of Education, 30(4), 463–476. https://doi.org/10.1080/02188791.2010.519554

Meyer, J. (2009). Administrative Support for Online Teaching Faculty. Nova Southeastern University, Florida, USA. Retrieved from http://nsuworks.nova.edu/gscis_etd/245

Momoh, M. (2010). Impediments to Effective Utilisation of Information and Communication Technology Tools in Selected Universities in the North-Eastern Nigeria. African Higher Education Review, 2, 84–101.

Morihara, B. B. (1999). University web teaching practice & pedagogy. Oregon State University, Oregon, USA. Retrieved from http://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/33532

Mutisya, D. N., & Makokha, G. L. (2016). Challenges affecting adoption of e-learning in public universities in Kenya. E-Learning and Digital Media, 13(3–4), 140–157. https://doi.org/10.1177/2042753016672902

Obiri-Yeboah, K., Kwarteng, K. O., & Kyere-Djan, R. (2013). Factors Affecting ICT Adoption in Tertiary Institutions in Ghana: A Case of Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Information and Knowledge Management, 3(6), 13–21.

OECD. (2005). E-learning in Tertiary Education. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved from http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264009219-en

Okolocha, C. C., & Nwadiani, C. O. (2015). Assessment of Utilization of ICT Resources in Teaching among Tertiary Institution Business Educators in South Nigeria. Journal of Education and Learning, 4(1), 1–10.

Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37(2), 163–178. https://doi.org/10.1016/S0360-1315(01)00045-8

Porter, W. W., & Graham, C. R. (2016). Institutional Drivers and Barriers to Faculty Adoption of Blended Learning in Higher Education. British Journal of Educational Technology, 47(4), 748–762. https://doi.org/10.1111/bjet.12269

Reid, P. (2014). Categories for barriers to adoption of instructional technologies. Education and Information Technologies, 19(2), 383–407. https://doi.org/10.1007/s10639-012-9222-z

Reilly, C. A. (2014). Information and Communication Technology Use in the College Classroom: Adjunct Faculty Perspectives. ProQuest LLC.

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations, 5th Edition. Simon and Schuster.

Rolfe, V., Alcocer, M., Bentley, E., Milne, D., & Meyer-Sahling, J. (2008). Academic staff attitudes towards electronic learning in Arts and Sciences. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 11(1). Retrieved from http://www.eurodl.org/?p=archives&year=2008&halfyear=1&article=313

Santos, L. M. R. D., & Okazaki, S. (2013). Understanding E-Learning Adoption among Brazilian Universities: An Application of the Decomposed Theory of Planned Behavior. Journal of Educational Computing Research, 49(3), 363–379. https://doi.org/10.2190/EC.49.3.e

Schneckenberg, D. (2009). Understanding the real barriers to technology-enhanced innovation in higher education. Educational Research, 51(4), 411–424. https://doi.org/10.1080/00131880903354741

Selwyn, N. (2007). The use of computer technology in university teaching and learning: a critical perspective. Journal of Computer Assisted Learning, 23(2), 83–94. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2006.00204.x

Surej, P. J. (2015). The integration of information technology in higher education: A study of faculty’s attitude towards IT adoption in the teaching process. Contaduría y Administración, 60, Supplement 1, 230–252. https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.08.004

Ungar, O. A., & Baruch, A. F. (2016). Perceptions of Teacher Educators Regarding ICT Implementation in Israeli Colleges of Education. Interdisciplinary Journal of E-Skills and Lifelong Learning, 12, 279–296.

Usluel, Y. K., Askar, P., & Bas, T. (2008). A Structural Equation Model for ICT Usage in Higher Education. Educational Technology & Society, 11(2), 262–273.

Vajargah, K. F., Jahani, S., & Azadmanesh, N. (2010). Application of ICTS in Teaching and Learning at University Level: The Case of Shahid Beheshti University. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 9(2), 33–39.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly, 27(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. MIS Quarterly, 26(2), xiii–xxiii. https://doi.org/10.2307/4132319

Yidana, I. (2007). Faculty Perceptions of Technology Integration in the Teacher Education Curriculum: A Survey of Two Ghanaian Universities. Ohio University. Retrieved from https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:ohiou1178570000

Zare-ee, A. (2011). University Teachers’ Views on the Use of Information Communication Technologies in Teaching and Research. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 10(3), 318–327.

Μαρκαντώνης, Χ. (2013). Ο ρόλος ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: προσέγγιση με μεικτές ερευνητικές μεθόδους (Διδακτορική Διατριβή). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Θεσσαλία, Ελλάδα. Retrieved from http://hdl.handle.net/10442/hedi/3968
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1133

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.