Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικού Διαθεματικού Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού “Κατοχή & Εμφύλιος” για τη διδασκαλία της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού


Δημοσιευμένα: Dec 21, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακό υλικό εποικοδομισμός διαθεματικότητα Τ.Π.Ε. Ιστορία ευρετική αξιολόγηση
ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
Περίληψη

Το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας θα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό για το μαθητή και η γνώση να πάψει να συντελείται στα στενά πλαίσια τυποποιημένων περιβαλλόντων μάθησης. Μία τέτοια προσπάθεια συνιστά το διαδραστικό, διαθεματικό, εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό «Κατοχή & Εμφύλιος», το οποίο προβάλλεται στον ιστότοπο http://katoxi-emfulios.weebly.com/. Το ψηφιακό υλικό στηρίζεται στη διδακτέα ύλη του κεφαλαίου Ε9 «Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941-1949)» της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού, αναφορικά με την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα (Κολιόπουλος κ.α., 2015β) και αποσκοπεί σε μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος. Ο σχεδιασμός του βασίζεται στις παιδαγωγικές αρχές του εποικοδομισμού, της μαθητοκεντρικής προσέγγισης, της διαθεματικότητας, της πολυαισθητηριακής προσέγγισης της γνώσης μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

 Μετά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ψηφιακού υλικού διεξήχθη ευρετική αξιολόγηση με σκοπό την εξέταση της ευχρηστίας της διεπαφής του. Η ευρετική αξιολόγηση βασίστηκε στους 10 ευρετικούς κανόνες των Nielsen & Molich (1990). Από την έρευνα αυτή προέκυψε μέσω ποσοτικοποιημένων αποτελεσμάτων ότι το ψηφιακό υλικό «Κατοχή & Εμφύλιος» διαθέτει μία αξιόλογη διεπαφή και ελέγχθηκαν τα αποτελέσματα της ευρετικής αξιολόγησης ως αξιόπιστα, γεγονός που επιτρέπει τη γενίκευση τους στον πληθυσμό του δείγματος.

Ως εκ τούτου, το ψηφιακό υλικό είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού, αλλά και από ευρύτερου ηλικιακού φάσματος εκπαιδευόμενους στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων και εθνικών εορτών, για μία ολοκληρωμένη, βελτιωμένη και εκτός του συνηθισμένου πλαισίου βιωματική μαθησιακή εμπειρία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Αναφορές
Albion, P.R. (1999). Heuristic evaluation of educational multimedia: from theory to practice. Retrieved on 10-11-2014 from http://www.ascilite.org.au/conferences/brisbane99/papers/albion.pdf.
Βιτσιλάκη- Σορωνιάτη, Χ. (2005). Η διαθεματική προσέγγιση στην εκπαίδευση: τάσεις και προοπτικές. Στο Μ. Κασσωτάκης & Γ. Φλουρής (Επιμ.), Εκπαιδευτικά Ανάλεκτα. Τιμητικός Τόμος για το Βύρωνα Γ. Μασσιάλα. Αθήνα: Ατραπός: 328-361.
Bloom, S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.
Chapman, L. (1993). Διδακτική της τέχνης. Αθήνα: Νεφέλη.
Θεοφιλίδης, Χ. (2010). Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
Καλογρίδη, Σ. κ.ά. (2013). Διεξαγωγή διδασκαλίας: Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές. [πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση». Νοέμβριος 2013- Φεβρουάριος 2014.
Κολιόπουλος, Ι. κ.α.. (2015α). Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου. Βιβλίο μαθητή. Αθήνα: ΥΠ.Π.Ε.Θ./ Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Κολιόπουλος, Ι. κ.α.. (2015β). Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου. Βιβλίο δασκάλου. Αθήνα: ΥΠ.Π.Ε.Θ./ Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.
Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Νέες Τεχνολογίες.
Katz, L. & Chard, S. (1992). The Project Approach. Retrieved on 18-6-2016 from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED340518.pdf
Likert, R. (1974). The method of constructing an attitude scale. In G. Maranell (Ed.) Scaling: A Sourcebook for Behavioral Scientists. Retrieved on 3-07-2015 from https://goo.gl/twlQM8.
Μακράκης, Β. (2000). Υπερμέσα στην εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Μακράκης, Β. (2005). Ανάλυση δεδομένων στην επιστημονική έρευνα με τη χρήση του SPSS. Αθήνα: Gutenberg.
Nielsen, J. (1992). Finding usability problems through heuristic evaluation. Proceedings ACM CHI'92 Conference (pp. 373-380). Monterey CA May 3-7.
Nielsen, J. & Molich, R. (1990). Heuristic evaluation of user interfaces. Retrieved on 10-11-2014 from http://goo.gl/Sw55ij.
Papert, S. (1991). Νοητικές θύελλες. Αθήνα: Οδυσσέας Ε.Π.Ε.
Parlangeli, O. et al. (1999). Multimedia systems in distance education: effect of usability on learning. Retrieved on 10-11-2014 from http://goo.gl/ptKUD7.
Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2013). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Τόμος Α΄ και Β΄. Αθήνα: Παρασκήνιο.
Shafie, A. & Ahmad, W. (2010). Design and heuristic evaluation of MathQuest: A Role- Playing Game about numbers. Retrieved on 10-11-2014 from http://goo.gl/klM5Je.
Τσιβάς, Α. (2011). Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση: Θεωρητικές και ερευνητικές εκδοχές και προσεγγίσεις. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4 (1-3), 151-164.
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) (2015).
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών Ιστορίας. Ανακτήθηκε στις 15-5-2016 από τον διαδικτυακό τόπο http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/9deppsaps_Istorias.zip.
Φουστάνα, Α. (2015). Η επίδραση της ανατροφοδότησης στην ευφυή γνωστική συμπεριφορά. Ανακτήθηκε στις 17-6-2016 από τον διαδικτυακό τόπο http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/download/382/344
Fragoulis, I. & Tsiplakides, I. (2009). Project- Based Learning in the Teaching of English as a Foreign Language in Greek Primary Schools: From Theory to Practice. Retrieved on 18-6-2016 from http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/article/view/2739/3286
Χατζηδήμου, Δ. (2011). Εναλλακτικές μορφές, Τεχνικές και Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης. Στο Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Α΄: Γενική Έκδοση. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.