Η συμβολή των παραγόντων της «Γνώσης» και «Πληροφόρησης» στην πρόβλεψη πρόθεσης Φοιτητών/τριών όσον αφορά την Μελλοντική Συμμετοχή τους σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Μουσικής και Χορού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο


Δημοσιευμένα: Nov 7, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
εξ αποστάσεως εκπαίδευση ελληνικός χορός θεωρία σχεδιαζόμενης συμπεριφοράς
Ευάγγελος Μπεμπέτσος
Δημήτριος Γουλιμάρης
Περίληψη
Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την συνεισφορά των παραγόντων της Γνώσης και Πληροφόρησης στις στάσεις και τις προθέσεις φοιτητών/τριών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με μελλοντική τους μεταπτυχιακή συμμετοχή, σε πρόγραμμα Ελληνικής μουσικής και χορού, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το δείγμα αποτέλεσαν 127 άτομα (80 γυναίκες, 47 άνδρες), ηλικίας από 20 έως 60 ετών. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ως όργανο μέτρησης ήταν η Ελληνική έκδοση (Theodorakis, 1994) του «Ερωτηματολόγιου της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» (Planned Behavior Theory Questionnaire) των Ajzen και Madden (1986). Τα αποτελέσματα καταρχήν έδειξαν υψηλούς δείκτες εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s a) για όλους τους παράγοντες. Η ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης έδειξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών του ερωτηματολογίου της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, σηματοδοτώντας ότι η/οι γνώση/εις, και πληροφόρηση, μπορούν να ενισχύσουν την πρόβλεψη της πρόθεσης των ατόμων σχετικά με την συμμετοχή τους σε μελλοντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ελληνικής μουσικής και χορού. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να αποτελεί χρήσιμο όργανο για την καταγραφή των στάσεων των ατόμων σχετικά με τα μελλοντικά ακαδημαϊκά τους σχέδια.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος