| More

Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών για τα MOOCs: Ανάλυση περιεχομένου δημοσιεύσεων σε φόρουμ συζητήσεων

Views: 782 Downloads: 0
Στέφανος Γιασιράνης, Απόστολος Κώστας, Αλιβίζος Σοφός

Περίληψη


Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναφορικά με τη χρήση των MOOCs σε επίπεδο μη τυπικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν με τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων οι αναρτήσεις στην δημόσιο διάλογο της ηλεκτρονικής μαθησιακής κοινότητας του ΠΜΣ, με στόχο να αποτυπωθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των MOOCs βάση της προσωπικής αντίληψης και άποψης των φοιτητών/τριων. Τα αποτελέσματα συνάδουν με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας, όπου προκρίνονται αντίστοιχα ως σημαντικότερο πλεονέκτημα η ανοικτότητα/ευελιξία αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης και μειονέκτημα το μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης.   


Λέξεις κλειδιά


Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα; MOOCs; τριτοβάθμια εκπαίδευση; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πλήρες Κείμενο:

Χωρίς τίτλο PDF

Αναφορές


Abeer, W., & Miri, B. (2014). Students’ preferences and views about learning in a MOOC. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 318-323.

Aharony, N., & Bar-Ilan, J. (2014, February). Students’ Perceptions on MOOCs: An Exploratory Study. In Paper presented at the 12th Annual MEITAL National Conference,“New Technologies and their Evaluation in Online Teaching and Learning”, Tel-Aviv, Israel.

Annaraud, K., & Singh, D. (2017). Perceptions of Hospitality Faculty and Students of Massive Open Online Courses (MOOCs). Journal of Hospitality & Tourism Education, 29(2), 82-90.

Bates, T. (2014, October 13). Comparing xMOOCs and cMOOCs: Philosophy and practice. Retrieved September 12, 2016, from http://www.tonybates.ca/2014/10/13/comparing-xMOOCs-and-cMOOCsphilosophy-and-practice/

Belanger, Y., & Thornton, J. (2013). Bioelectricity: A quantitative approach. Retrieved on September 19, 2016 from http://dukespace.lib.duke.edu/dspace/bitstream/handle/10161/6216/Duke_ Bioelectricity_MOOC_Fall2012.pdf.

Cole, A. W., & Timmerman, C. E. (2015). What do current college students think about MOOCs. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11(2), 188-201.

Conole, G. (2013). MOOCs as disruptive technologies: Strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs.

Coursera. (2017). About. Retrieved April 28, 2017, from https://www.coursera.org/about/

Daniel, J., (2012). Making Sense of MOOCs: Musings in a Maze of Myth, Paradox and Possibility. Journal of Interactive Media in Education. 2012(3), p.Art. 18. DOI: http://doi.org/10.5334/2012-18

Dhawal, Shah. (2016). Monetization over Massiveness: A Review of MOOC Stats and Trends in 2016 — Class Central. Class Central's MOOC Report. Retrieved 8 January 2017, from https://www.class-central.com/report/MOOCs-stats-and-trends-2016/

Ebben, M. & Murphy, J.S. (2014). “Unpacking MOOC scholarly discourse: a review of nascent MOOC scholarship”, Learning Media and Technology, Vol 39, No 3, pp 328-345.

EDUCAUSE. (2013, June 11). 7 Things You Should Know About MOOCs II. Retrieved September 21, 2016, from https://library.educause.edu/resources/2013/6/7-things-you-should-know-about-MOOCs-ii

El-Hmoudova, D. (2014). MOOCs motivation and communication in the cyber learning environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 131, 29-34.

European Commission. (2014). “Report on Web Skills Survey: Support Services to Foster Web Talent in Europe by Encouraging the use of MOOCs Focused on web Talent—First Interim Report.”

Garrison, D., R., Anderson, T. & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: computer conferencing in higher education. The Internet and Higher Education, 2(2-3), 485-499.

Goh, W. W., Kaur, S., & Chion, Z. H. A. (2015). The Perceptions of MOOC Among Learners Based on Activity Theory. In Taylor’s 7th Teaching and Learning Conference 2014 Proceedings (pp. 331-340). Springer Singapore.

Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2014). Students’ and instructors’ use of massive open online courses (MOOCs): Motivations and challenges. Educational Research Review, 12, 45-58.

Hollands, F. M., & Tirthali, D. (2014). MOOCs: Expectations and Reality. Full report. Online Submission.

Hoy, M. B. (2014). MOOCs 101: an introduction to massive open online courses. Medical reference services quarterly, 33(1), 85-91.

Jacobs, A. J. (2013). Two cheers for Web U! New York Times, 162(56113), 1–7.

Jansen, D. & Schuwer, R. (2015). Institutional MOOC strategies in Europe. Status Report Based on a Mapping Survey Conducted in October-December 2014. Mimeo.

Karnouskos, S., & Holmlund, M. (2014). Impact of Massive Open Online Courses (MOOCs) on Employee Competencies and Innovation. Blekinge Institute of Technology

Kop, R. (2011). “The challenges to connectivist Learning on open online networks: Learning experiences during a Massive Open Online Course”, International Review of Research in Open and Distance Learning and Instruction, Vol 12, No 3, pp 74-93.

Liu, M., Kang, J., & McKelroy, E. (2015). Examining learners’ perspective of taking a MOOC: reasons, excitement, and perception of usefulness. Educational Media International, 52(2), 129-146.

Liu, M., Kang, J., Cao, M., Lim, M., Ko, Y., Myers, R., & Schmitz Weiss, A. (2014). Understanding MOOCs as an emerging online learning tool: Perspectives from the students. American Journal of Distance Education, 28(3), 147-159.

Liyanagunawardena, T. R., Adams, A. A., & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study of the published literature 2008–2012. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 202–227.

López, C. M., Hernández, P. G., & Saborido, D. M. (2015). MOOCs in initial teacher training: Perspectives and learning-teaching needs. In E. McKay & J. Lenarcic (Eds), Macro-Level Learning through Massive Open Online Courses (MOOCs): Strategies and Predictions for the Future, Chapter 13, (pp. 222-249). Hershey, PA: Information Science Reference.

Mackness, J., Mak, S. & Williams, R. (2010). The ideals and reality of participating in a MOOC. In Proceedings of the 7th International Conference on Networked Learning 2010, University of Lancaster, Lancaster, 266-275.

Marshall, S. (2013). Evaluating the strategic and leadership challenges of MOOCs. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 9(2), 216–227.

McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G., & Cormier, D. (2010). The MOOC model for digital practice. University of Prince Edward Island.1-63.

MOOCs Commission. (2014). MOOCs for Norway: New Digital Learning Methods in Higher Education. Official Norwegian Reports NOU 2014:5

Mulder, F., & Jansen. D. (2015). MOOCs for opening up education and the OpenupEd initiative. In C. J. Bonk, M. M. Lee, T. C. Reeves, & T. H. Reynolds (Eds.), MOOCs and open education around the world. New York, NY: Routledge. Retrieved from http://www.eadtu.eu/documents/Publications/OEenM/OpenupEd_-_MOOCs_ for_opening_up_education.pdf

Murray, J. A. (2014). Participants’ perceptions of a MOOC. Insights, 27(2).

Pilli, O. & Admiraal, W. (2016). A taxonomy for Massive Open Online Courses. Contemporary Educational Technology, 7, 223-240.

Porter, S. (2015). To MOOC or not to MOOC: how can online learning help to build the future of higher education? Waltham, MA: Chandos Publishing/Elsevier.

Sanchez-Gordon, S. & Luján-Mora, S. (2014). “MOOCs gone Wild”, in Proceedings of the 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014), p. 1449-1458, Valencia (Spain), March 10-12 2014. ISBN: 978-84-616-8412-0. ISSN: 2340-1079.

Shapiro, H. B., Lee, C. H., Roth, N. E. W., Li, K., Çetinkaya-Rundel, M., & Canelas, D. A. (2017). Understanding the massive open online course (MOOC) student experience: An examination of attitudes, motivations, and barriers. Computers & Education, 110, 35-50.

Siemens, G. (2012). MOOCs are really a platform. Elearnspace. Retrieved September 21, 2016, from http://elearnspace.org/blog/2012/07/25/MOOCs-are-really-a-platform/

Siemens, G. (2013). Massive open online courses: Innovation in education? Open Educational Resources:Innovation, Research and Practice, 5, 5-15.

Ulrich, C., & Nedelcu, A. (2015). MOOCs in Our University: Hopes and Worries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1541-1547.

UNESCO. (2016). Making Sense of MOOCs: A Guide for Policy-Makers in Developing Countries, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), France, and Commonwealth of Learning (COL), Canada, June 2016, ISBN: 9789231001574

Weber, R., P. (1990). Basic Content Analysis. London: SAGE.

Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., Schroeder, U., & Harald Jakobs, M. W. (2014). A Review of the State-of-the-Art. In Proceedings of CSEDU2014, 6th International Conference on Computer Supported Education (pp. 9-20).

Yuan, L., & Powell, S. (2013). MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education. Glasgow: JISC CETIS.

Zheng, S. (2015, April). Retention in MOOCs: Understanding Users' Motivations, Perceptions and Activity Trajectories. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 247-250). ACM.

Zheng, S., Rosson, M. B., Shih, P. C., & Carroll, J. M. (2015, February). Understanding student motivation, behaviors and perceptions in MOOCs. In Proceedings of the 18th ACM conference on computer supported cooperative work & social computing (pp. 1882-1895). ACM.

Zhou, M. (2016). Chinese university students' acceptance of MOOCs: A self-determination perspective. Computers & Education, 92, 194-203.

Zutshi, S., O'Hare, S., & Rodafinos, A. (2013). Experiences in MOOCs: The perspective of students. American Journal of Distance Education, 27(4), 218-227.

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ.

Κουτσάκας, Φ., Καραματσούκη, Α., Καραγιαννίδης, Χ. & Πολίτης, Π. (2016). Ποιοτική ανάλυση κινήτρων συμμετοχής, λόγων εγκατάλειψης και συνολικής εμπειρίας μαθητών σε ένα MOOC για τη διδασκαλία του προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια στο T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6.

Κυριαζή, Ν. (2011). Η Κοινωνιολογική Έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ.

Σοφός, Α., Κώστα, Α., Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.917

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.