Αποτίμηση του προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων από Απόσταση: η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2016
Μιχαήλ Καλογιαννάκης
Ελευθερία Μακρυγιαννάκη
Αντώνης Ποτηράκης
Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας επιχειρείται η αξιολόγηση του προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.ΔΒ.Μ). Το πρόγραμμα βασίζεται στη λειτουργία ενός συστήματος (πλατφόρμας) διαχείρισης μάθησης με ηλεκτρονικά μέσα (Learning Management System, LMS) το οποίο υποστηρίζεται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση (ΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ) του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. Με βασικό μεθοδολογικό εργαλείο ένα κατάλληλα δομημένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο στους εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα στην Περιφέρεια Κρήτης, επιχειρείται μια πρώτη συνοπτική αποτίμηση του προγράμματος. Ανάμεσα στα κυριότερα αποτελέσματα, αναδεικνύεται η θετική στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στο πρόγραμμα. Θέση κλειδί φαίνεται να κατέχουν ο εκπαιδευτής καθώς και οι διά ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις. Στα αρνητικά στοιχεία, οι εκπαιδευόμενοι επισημαίνουν αρκετά από τα μειονεκτήματα της πλατφόρμας, όπως η αδυναμία αποθήκευσης του πολυμεσικού υλικού και η αδυναμία έναρξης συζήτησης από τον εκπαιδευόμενο-χρήστη. Αρνητικά σχόλια εστιάστηκαν επίσης στην ασαφή διατύπωση των υποχρεωτικών εργασιών καθώς και στην ανεπάρκεια του παρεχόμενου ηλεκτρονικού υλικού για την εκπόνηση αυτών των εργασιών. Γενικότερα, το υπό  μελέτη πρόγραμμα, όπως και για κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων, είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη του τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και την αυτοπροσδιοριζόμενη και ενεργό συμμετοχή τους στην αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος