Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας μέσω μικτής μάθησης στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αχαρνών


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Εξ αποστάσεως εκπαίδευση LAMS Ελληνική γλώσσα
Χαριτίνη Λιναρδάτου
Σπύρος Παπαδάκης
Περίληψη
Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) αρκετοί εκπαιδευόμενοι έχουν εμπόδια στο να έχουν μια συνεπή φοίτηση. Οι δυσκολίες οφείλονται κυρίως σε προσωπικούς λόγους και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες συμπίπτουν με τις απογευματινές ώρες λειτουργίας του σχολείου. Προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια φοίτησης προτείνεται η υιοθέτηση του μοντέλου μικτής μάθησης στα Σ.Δ.Ε. Στο άρθρο αυτό διερευνάται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους στο Σ.Δ.Ε Αχαρνών, κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Η υλοποίηση του μοντέλου της μικτής μάθησης βασίστηκε σε προηγμένες εκπαιδευτικές τεχνολογίες όπως είναι το Learning Activity Management System (LAMS). Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση τους, αναπτύξαμε τρία (3) ψηφιακά μαθήματα στην πλατφόρμα του LAMS, τα οποία διατέθηκαν στους εκπαιδευόμενους συμπληρωματικά, για εκπόνηση μαθησιακών δραστηριοτήτων στην Ελληνική Γλώσσα από το σπίτι τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ένας αριθμός εκπαιδευομένων αφιέρωσε χρόνο εκτός του σχολείου για μελέτη από απόσταση μέσω διαδικτύου. Από αυτή τη μελέτη περίπτωσης διαπιστώνεται βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην Ελληνική Γλώσσα, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και η αλλαγή στάση τους ως προς τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της δια βίου μάθησης.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα