Το Μανιφέστο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της UNESCO και των Ηνωμένων Εθνών


Εξώφυλλο πρακτικών συνεδρίου
Δημοσιευμένα: Mar 19, 2024
Νόρα Νεκταρία Σακκούλα
Αντώνης Λιοναράκης
Ευαγγελία Μανούσου
Αντωνία-Μαρία Χαρτοφύλακα
Σοφία Παπαδημητρίου
Βασιλική Ιωακειμίδου
Περίληψη

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η ερμηνεία της Διακήρυξης για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) σε συνάρτηση με το Άρθρο 26 των Ηνωμένων Εθνών που ορίζει την εκπαίδευση ως βασικό Ανθρώπινο Δικαίωμα και τη Διακήρυξη του Icheon, η οποία, ορμώμενη από το Άρθρο 26, δημιουργεί μία ατζέντα εκπαιδευτικών αλλαγών για τη σύγχρονη εποχή. Η ΑεξΑΕ, με αφετηρία τον 19ο αιώνα, αποτελεί τον πυλώνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε περιπτώσεις δυσκολιών και κρίσεων και εξασφαλίζει την ισότητα και τη δημοκρατικότητα στην εκπαίδευση, παρέχοντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους και υπό όλες τις συνθήκες. Μέσω της ερμηνείας της Διακήρυξης της ΑεξΑΕ, η οποία αποτελεί το μανιφέστο της, γίνεται φανερό ότι οι αρχές της ΑεξΑΕ έχουν θεμελιωθεί με βάση το Άρθρο 26, ενώ η αξιοποίηση της ΑεξΑΕ έχει τη δυναμική να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί στη Διακήρυξη του Icheon. Η ΑεξΑΕ εκδημοκρατίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, ενισχύει τη διαπολιτισμικότητα και την επικοινωνία ανάμεσα σε πρόσωπα, ιδρύματα και φορείς, καλλιεργεί τις απαραίτητες δεξιότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνιών και εν τέλει, ενισχύει τη συμμετοχή των ανθρώπων στην Κοινωνία των Πολιτών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα