Η επίδραση παιχνιδιών στρατηγικής τύπου σκάκι στην ανάπτυξη της αυτόνομης μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυτονομία μεταγνωστικές στρατηγικές παίγνια στρατηγικής σκάκι
ΘΕΚΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει το παίγνιο σκάκι ως μοχλό ανάπτυξης της αυτόνομης μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Συγκεκριμένα διεξήχθη μία πειραματική έρευνα, η οποία αποτελείται από δύο ομάδες, μία Ομάδα Ελέγχου με μαθητές οι οποίοι δεν είχαν ουδεμία σχέση με το παίγνιο σκάκι και μία Πειραματική Ομάδα με σκακιστές-μαθητές. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που είχαν παρακολουθήσει την σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας, ήταν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο απαρτιζόταν από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές που παίζουν σκάκι, έχουν υψηλότερες επιδόσεις στο μάθημα των μαθηματικών και επαλήθευσαν την υπόθεση, ότι οι μαθητές που ασχολούνται συστηματικά με το σκάκι επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα αυτονομίας στην ηλεκτρονική μάθηση, συγκριτικά με τους μαθητές που δεν ασχολούνται με το παίγνιο. Επίσης η πειραματική ομάδα είχε υψηλότερη επίδοση στην αυτονομία και αντιμετώπισε λιγότερες δυσκολίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναδεικνύοντας μία θετική συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, αποτελούν αρχικά στοιχεία στη διερεύνηση του συσχετισμού της αυτόνομης μάθησης με τις δεξιότητες που αναπτύσσει το σκάκι και ενδείξεις για τα ευρύτερα οφέλη του σκακιού, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Αναφορές
Αδαμόπουλος, Γ., & Τσαλουχίδης, Π. (2015). Δημιουργία πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης για το τμήμα Μηχανικών Πολιτικών Πληροφορικής (Προπτυχιακή εργασία). Ανακτήθηκε από: http://apothesis.teicm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1796/adamopoulos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Barrett, D. & Fish, W. (2011). Our move: Using chess to improve math achievement for students who receive special education services. International journal of special education, Vol 26, No:3
Bart, W. M. (2014). On the effect of chess training on scholastic achievement. Frontiers in psychology, 5, 762.
Βεργίδης, Δ., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., & Ματραλής, Χ. (1998). Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση–Θεσμοί και Λειτουργίες. Εκδ. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Bilalic, M., & McLeod, P. (2006). How intellectual is chess?--a reply to Howard. Journal of Biosocial Science, 38(3), 419.
Bilalić, M., McLeod, P., & Gobet, F. (2007). Does chess need intelligence?—A study with young chess players. Intelligence, 35(5), 457-470.
Bråten, I. (1991). Vygotsky as precursor to metacognitive theory: I. The concept of metacognition and its roots. Scandinavian Journal of Educational Research, 35(3), 179-192.
Γιαγλή, Σ., Γιαγλής, Γ., & Κουτσούμπα, Μ. (2010). Αυτονομία στη μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1,2), 92-105. doi:http://dx.doi.org/10.12681/jode.9753
Cherrier, S. Pierre-Yves Le Roux, François-Marie Gerard, Guillaume Wattelez, Olivier Galy⁎(2020). Impact of a neuroscience intervention (NeuroStratE) on the school performance of high school students: Academic achievement, selfknowledge and autonomy through a metacognitive approach.
Γκάτζουλας, Ν., & Μανούσου, Ε. (2015). Εξ αποστάσεως επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματική ικανοποίηση. Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 11(1), 72-87.