Διερεύνηση της εφαρμογής του μοντέλου της «αντεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματική μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση – Έρευνα δράσης


Δημοσιευμένα: Nov 1, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση μεικτή εκπαίδευση αντεστραμμένη τάξη Βιολογία Γυμνασίου Φωτοσύνθεση LAMS (Σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων)
Αγγελική Γαρίου
Ευαγγελία Μανούσου
Γεώργιος Αρλαπάνος
Αδαμαντία Σπανακά
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε την εφαρμογή του μοντέλου της «αντεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματική μέθοδο σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο μάθημα της Βιολογίας Γυμνασίου. Το μοντέλο της «αντεστραμμένης τάξης» προσεγγίζει ένα διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά τον οποίο αντιμετατίθενται οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι μεταξύ διδασκαλίας στο σχολείο και εργασίας στο σπίτι και υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή, ενισχύει την αυτονομία του, αξιοποιεί τις ΤΠΕ και εφαρμόζεται κατά ένα μέρος εξ αποστάσεως (μεικτή μάθηση). Οι μαθητές, αντί να παρακολουθούν την παράδοση του μαθήματος και να αναλαμβάνουν εργασία για το σπίτι, παρακολουθούν την παράδοση από το σπίτι τους και διεκπεραιώνουν τις εργασίες στην τάξη. Για την υλοποίηση του μοντέλου, απαιτείται η χρήση μιας πλατφόρμας on line εκπαίδευσης και εδώ έρχεται η εξ αποστάσεως συμβολή της τεχνολογίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μετατοπίζεται από την παραδοσιακή διάλεξη στην καθοδήγηση, στην στήριξη και στην εξατομίκευση. Κατά την έρευνα δράσης που πραγματοποιήσαμε παρατηρήσαμε ότι βελτιώθηκε η διαχείριση του χρόνου στη σχολική τάξη. Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι βελτιώθηκε η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν ήδη πριν την επαφή τους μέσα στην τάξη ως προς το γνωστικό αντικείμενο που θα μελετούσαν και είδαν τη μαθησιακή διαδικασία ως προσωπική τους υπόθεση που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον καθηγητή. Η ένταξη ψηφιακών δραστηριοτήτων που εκπονούνται από απόσταση οδήγησε στην ανάληψη δράσης, στην αυτενέργεια και εν τέλει στην ενεργό μάθηση. Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με χρήση ποικιλίας μεθόδων, όπως είναι και η «αντεστραμμένη τάξη» και να δώσει νέες προοπτικές και δυνατότητες στις επιλογές της παρεχόμενης συμβατικής εκπαίδευσης μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι οποίες αξίζει το κόπο να διερευνηθούν περαιτέρω.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα