Οι προτιμήσεις των φοιτητών σε καινοτόμες μορφές μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Students’ preferences on types of MOOCs)


Δημοσιευμένα: Φεβ 10, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
εξ αποστάσεως εκπαίδευση φοιτητές open distance learning MOOCs SPOC SMOC MOOR DOCC LOOC
Αντώνιος Τσολακούδης
Ευγενία (Eugenia) I Τόκη (Toki)
Ευάγγελος Ευαγγέλου
Τζένη (Jenny) Παγγέ (Pange)
Περίληψη

Η εκπαίδευση από απόσταση μπορεί να εφαρμοστεί στην τυπική μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.  Καθώς τα τεχνολογικά μέσα εξελίσσονται, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την μορφή των MOOCs αλλάζει τύπους εξελίσσεται ραγδαία στην προσπάθεια της δε να συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία διευρύνεται με την μορφή των μικρών ιδιωτικών μαθημάτων, μικρών μαθημάτων, συγχρονισμένων μαθημάτων, μικρών ανοικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν την δυνατότητα να συνδυάζουν και εν τέλει να συνδέουν τις τρεις παραπάνω αναφερθείσες μορφές μάθησης.

Έχουν όμως παράλληλα και τη δυνατότητα  να ενισχύσουν την άτυπη μάθηση, που συνήθως βρίσκεται στο περιθώριο παρότι πρόκειται για την μορφή εκείνη της μάθησης που συντελείται μέσα από οποιαδήποτε δραστηριότητά μας  και συνυπάρχει τόσο με την τυπική όσο και με τη μη τυπική μάθηση.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι γνώσεις  των φοιτητών σχετικά με την εξοικείωσή τους με τους όρους αυτούς.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων δεν είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία αυτή, καθώς από το δείγμα των συμμετεχόντων ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό δεν γνώριζε σχεδόν καθόλου τα MOOR  και SMOC ενώ γνώριζε ελάχιστα τα BOOC, τα DOCC, τα LOOC, και τα SPOC. Στον αντίποδα των παραπάνω  τα xMOOC, τα cMOOC, τα sMOOC και τα bMOOC. κατέγραψαν σημαντικά ποσοστό αναγνωρισιμότητας αλλά και δημοφιλίας.

Καταληκτικά διαπιστώνεται το γεγονός ότι τα ΜΟΟCs αποτελούν ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο η περαιτέρω δε  ανάπτυξη εξέλιξη και αξιοποίησή τους κάτω από ορθή οργάνωση θα καλύψει τα διάφορα κενά στην εκπαίδευση και θα ωφελήσει ποικιλοτρόπως τόσο τους φοιτητές όσο και τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Τμήμα Β
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αντώνιος Τσολακούδης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση, ΠΤΝ,

Σχολή Επιστημών Αγωγής,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Υπ. Διδάκτωρ,

Ευγενία (Eugenia) I Τόκη (Toki), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Τμήμα Λογοθεραπείας,

Σχολή Επιστημών Υγείας,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών, Τµήµα Φυσικής,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τζένη (Jenny) Παγγέ (Pange), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση, ΠΤΝ,

Σχολή Επιστημών Αγωγής,

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

Καθηγήτρια,

Αναφορές
Bates, A.W. (2015). Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning [eBook version]. Ανακτήθηκε από https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage
Daniel, J., (2012). Making Sense of MOOCs: Musings in a Maze of Myth, Paradox and Possibility. Journal of Interactive Media in Education. 2012 (3), p.Art. 18. doi:http://doi.org/10.5334/2012-18.
Gillet, D. (2013). Personal Learning Environments as Enablers for Connectivist MOOCs. Proceedings of the 12th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, Oct 2013, Antalya, Turkey, pp.1-5. Retrieved from https://telearn.archivesouvertes. fr/hal-00979391
Liyanagunawardena, T. R., Adams, A. A., & Williams, S. A. (2013). MOOCs: A systematic study of the published literature 2008-2012. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 14(3), 202-227.
Pange, J., Toki, E. I., & Lekka, A. (2011). Distance learning: a myth or a necessity for educators. In Proceedings of IADIS International Conference on Higher Education (pp. 80-84).
Toki, E.I. and Pange, J. (2013). Social Learning Theories as tools for learning in an ICT educational system. The Online Journal of New Horizons in Education, 3(1), 53-55.
Αναστασιάδης, Π.Σ. (2006). Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών και η ανάδειξη των ψηφιακών κοινωνικών δεξιοτήτων (e-social skills) στην κοινωνία της γνώσης. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 8,25-32.
Γκελαμέρης, Β.Δ. (2015). Πώς οι νέες Διαδικτυακές Τεχνολογίες διαμορφώνουν την Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στο άμεσο μέλλον. Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 11 (No1), 51-71. Ανακτήθηκε από http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9820/9942
Λιοναράκης, Α. (2001). «Για ποια εξ αποστάσεως εκπαίδευση μιλάμε;». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Πάτρα. Στο Λιοναράκης Α. (Eπιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές (σελ. 13-38), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες μάθησης. Πάτρα.
Λιοναράκης, Α. (2006). Η Θεωρία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και η Πολυπλοκότητα της Πολυμορφικής της Διάστασης, Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στοιχεία Θεωρίας και Πράξης. Αθήνα.
Λιοναράκης, Α. (2010). Εξ Αποστάσεως και Συμβατική Εκπαίδευση: Συγκλίνουσες ή Αποκλίνουσες Δυνάμεις; Στο: Παράλληλα Κείμενα για την Θεματική Ενότητα ¨Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση¨, σελ.1-18. Πάτρα: ΕΑΠ.
Λιοναράκης, Α. Ιωακειμίδου, Σ. Μανούσου, Γ. Νιάρη, Μ. Χαρτοφύλακα Τ. & Παπαδημητρίου Σ. (2015). (Επιμ.), 8οΔιεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Καινοτομία και Έρευνα. 7-8 Νοεμβρίου 2015 (σελ. 1-15, 43-57,74-82, 89 -113, 201-212). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/32/24
Παγγέ Τ. (2005). Τυπική, Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στην Ελλάδα, http://equipe.up.pt/RESOURCES/Casestudies/original_language/ioannina_GR.doc
Παγγέ Τ. (2017). Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ.
Τίγκας, Ι. (2016). Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η οπτική των φοιτητών του ΕΑΠ. Open Education. The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 12 (No1), 106-119. Ανακτήθηκε από http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10243
Τσώνη, Ρ., Γκέκα, Π., Σιόλου, Ε., Σύψας, Α., & Παγγέ, Τ. (2013). Ο ρόλος του δασκάλου στα MOOCs. Λιοναράκης (Επιμ.), Α. 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μεθοδολογίες Μάθησης. 8-10 Νοεμβρίου 2013 (σελ. 125-132,237-252). Ανακτήθηκε από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/561