Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αρχική αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ενότητας της κινηματικής στη Φυσική της Α’ Λυκείου


Δημοσιευμένα: Feb 10, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες Μαθησιακό υλικό Chamillo
Στυλιανός Σταυγιαννουδάκης
Μιχάλης Καλογιαννάκης
Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας δημιουργήθηκε μαθησιακό υλικό με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το μάθημα της φυσικής της Α’ Λυκείου. Το υλικό χρησιμοποιήθηκε για την επαναληπτική διδασκαλία της ενότητας των κινήσεων βάσει του επίσημου αναλυτικού προγράμματος σπουδών και απευθυνόταν σε μαθητές Γενικού Λυκείου. Η ερευνητική διαδικασία είχε βασικό σκοπό την ανίχνευση του βαθμού ικανοποίησης των μαθητών ενός απομακρυσμένου Γενικού Λυκείου του Νομού Χανίων από την παρακολούθηση του εξ αποστάσεως υλικού στο σύστημα διαχείρισης μάθησης Chamillo. Η εξ αποστάσεως συμπληρωματική σχολική εκπαίδευση μελετήθηκε βάσει εννέα θεματικών αξόνων σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που επιλέχθηκαν έπειτα από τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τη θετική στάση των μαθητών απέναντι στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και το συγκεκριμένο υλικό για το μάθημα της φυσικής. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την περαιτέρω διαμορφωτική αξιολόγηση ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να εμπλουτιστεί, προκειμένου να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, όπως προκύπτουν από τη φυσική απόστασή τους από το σχολικό περιβάλλον.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Βιογραφικά Συγγραφέων
Στυλιανός Σταυγιαννουδάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ο Στέλιος Σταυγιαννουδάκης είναι Φυσικός. Διδάσκει στο ΓΕΛ Αλικιανού Χανίων και ολοκληρώνει το ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής-εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ (e-Learning)» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Μιχάλης Καλογιαννάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μιχαήλ Καλογιαννάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Αναφορές
Αναστασιάδης, Π. (2004). Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Το Δεύτερο Κύμα των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιστήμες της Αγωγής, Θεματικό Τεύχος: Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 3(2004), 165-178.
Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 10(1), 5-32
Βλιώρα, Ε., Μουζάκης, Χ., & Καλογιαννάκης, Μ. (2018). Διδασκαλία της Διάθλαση του Φωτός με τη Χρήση της Εφαρμογής Δισδιάστατης Απεικόνισης Algodoo. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, (Ειδικό Τεύχος «Σχεδιασμός και αξιοποίηση των ψηφιακών σεναρίων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών»), 14(2), 76-94.
Ιωακειμίδου, Β. (2018). Η διασφάλιση της ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση: εφαρμογές στην πολυμορφική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Κελενίδου, Π., Αντωνίου, Π., & Παπαδάκης, Σπ. (2017). Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Συστηματική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Γ. Μανούσου, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου, & Α. Αποστολίδου (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Ο Σχεδιασμός της Μάθησης (ICODL 2017), 168-184, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα, 23-26 Νοεμβρίου 2017.
Kron, F., & Σοφός Α. (2007). Διδακτική των Μέσων. Νέα Μέσα στο πλαίσιο Διδακτικών και Μαθησιακών Διαδικασιών. Αθήνα: Gutenberg – Γ. Δαρδανός.
Σοφός, Α., & Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με τη Χρήση Μέσων. Από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.
Τσιτλακίδου, Ε., & Μανούσου, Ε. (2013). Ο ρόλος του διδάσκοντα στην υποστήριξη της αυτονομίας στην εξ αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 9(1), 47-61.
Fragaki, M., & Lionarakis, A. (2011). Education for Liberation: A transformative Polymorphic model for ICT Integration in Education. In G. Kurubacak & T. V. Yuzer (Eds). Handbook of Research on Transformative Online Education and Liberation: Models of Social Equality, 198-231, Hersey: Information Science Reference - IGI Global.
Kalogiannakis, M., & Touvlatzis, S. (2015). Emotions experienced by learners and their development through communication with the tutor-counselor. European Journal of Open, Distance and e-Learning, 18(2), 37-49.
Lionarakis, A. (2008). The theory of distance education and its complexity. European Journal of Open, Distance and E-Learning, I. Retrieved on 27 July, 2017 from http://www.eurodl.org/materials/contrib/2008/Lionarakis.pdf.
Matzakos, N., & Kalogiannakis, M. (2018). An analysis of first year engineering students’ satisfaction with a support distance learning program in mathematics. Education and Information Technologies, 23(2), 869-871.
Psycharis, S., Chalatzoglidis, G., & Kalogiannakis, M. (2013). Moodle as a learning environment in promoting conceptual understanding for secondary school students. Eurasia Journal of Mathematics, Sciences & Technology Education, 9(1), 11-21.
Shein, P. P., & Tsai, C.-Y. (2015). Impact of a Scientist–Teacher Collaborative Model on Students, Teachers, and Scientists. International Journal of Science Education, 37(13), 2147-2169.
West, R. (1996). Concepts of text in distance education in Distance education for language teachers. In G. Motteram, G, Walsh & R. West (Eds) Proceedings of the 2nd Symposium on Distance Education for Language Teachers, 62-72, University of Manchester, 22-24 May 1996.