Διδάσκοντας τις πηγές ενέργειας στο δημοτικό με τη μέθοδο της Μικτής Μάθησης


Δημοσιευμένα: Dec 21, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Mικτή μάθηση Ανεστραμμένη τάξη Flipped classroom Eκπαίδευση Πηγές ενέργειας TΠΕ
Λαμπρινή Νικόλαος Αλεξίου
Δήμητρα Δημήτριος Γαβανά
Αποστολία Σπυρίδων Παπαναστασίου
Περίληψη

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία της ενότητας «Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας» της Φυσικής της ΣΤ’ τάξης Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση της οποίας ο σχεδιασμός βασίστηκε στο παιδαγωγικό μοντέλο της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά της ανεστραμμένης τάξης, η οποία αποτελεί εφαρμογή της μικτής μάθησης. Τα παιδαγωγικά οφέλη της ανεστραμμένης τάξης αναλύονται με τη βοήθεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Στη προτεινόμενη διδακτική πρόταση γίνεται χρήση του εκπαιδευτικού συνεργατικού περιβάλλοντος Εdmodo, διαδικτυακών εργαλείων που ενισχύουν την δημιουργικότητα, όπως το Linoit και ψηφιακών εργαλείων, όπως ο εννοιολογικός χάρτης Xmind. Λόγω του ότι θεωρούμε απαραίτητη την αξιολόγηση της προτεινόμενης υβριδικής διδασκαλίας προτείνουμε εν κατακλείδι κριτήρια βάση των οποίων θα σχεδιαστεί μια διαβαθμισμένη κλίμακα αξιολόγησης, η οποία θα λειτουργήσει ως οδηγός για την αποτίμηση της.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Τμήμα Β
Βιογραφικά Συγγραφέων
Λαμπρινή Νικόλαος Αλεξίου

Mathematics degree of the University of Patras

Master degree in educational science titled "educational technology

Teacher at Secondary School

Δήμητρα Δημήτριος Γαβανά

I have a degree in Educational Sciences, Department of Elementary Education, from the University of Thessaly.

Post-graduate degree in General Education from the Didaskaleio of Aristotle University of Thessaloniki.

Masters degree in Educational Sciences titled “Educational Technology”, from University of Nicosia.

Also I am a permanent teacher in primary education for 13 years now
Αποστολία Σπυρίδων Παπαναστασίου

Degree in computer science

Masters degree in Educational Sciences titled “Educational Technology”, from University of Nicosia.

 

Αναφορές
Baker, J. (2000, June). The classroom flip. In Using web course management tools to become the guide on the side. In 11th International Conference on College Teaching and Learning.
Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013, June). The flipped classroom: A survey of the research. In ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA (Vol. 30, No. 9, pp. 1-18).
Carman, J. M. (2002). Blended learning design: Five key ingredients. Retrieved August, 18, 2009.
Cumming, J., & Maxwell, G. S. (1999). Contextualising authentic assessment. Assessment in education: Principles, policy & practice, 6(2), 177-194.
Czaplewski, A. J. (2009). Computer-assisted grading rubrics: Automating the process of providing comments and student feedback. Marketing Education Review, 19(1), 29-36.
Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of teacher education, 57(3), 300-314.
Educause. (2012). 7 things you should know about flipped classrooms. Προσπελάστηκε στις 29/8/17 από: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7081.pdf
Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών Η.Π.Α. (2006). Πώς μαθαίνει ο άνθρωπος. Αθήνα: Κέδρος.
Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39(8), 12-17.
Ginns, P., & Ellis, R. (2007). Quality in blended learning: Exploring the relationships between on-line and face-to-face teaching and learning. The Internet and Higher Education, 10(1), 53-64.
Herreid, C. F., & Schiller, N. A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 62-66.
Jonsson, A., & Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences. Educational research review, 2(2), 130-144.
Κύζα, Ε.(2012). Θεωρητικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες. Στο M. Ευαγόρου και Λ Αβρααμίδου,.(Επιμελ.), Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και διδασκαλία των φυσικών επιστημών. (σελ. 114-132). Διάδραση
Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and how to construct and use them.
Powell, A., Watson, J., Staley, P., Patrick, S., Hor, M., Fetzer, L., & Verma, S. (2015). Blending Learning: The Evolution of Online and Face-to-Face Education from 2008-2015. Promising Practices in Blended and Online Learning Series. International association for K-12 online learning.
Puntambekar, S., & Hubscher, R. (2005). Tools for scaffolding students in a complex learning environment: What have we gained and what have we missed?. Educational psychologist, 40(1), 1-12.
Singh, H. (2003). Building effective blended learning programs. Educational Technology-Saddle Brook Then Englewood Cliffs NJ-, 43(6), 51-54.
Slavin, R.(2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και μάθηση.( Επιμέλεια Κ.Μ.Κόκκινος). Αθήνα. Μεταίχμιο
Slomanson, W. R. (2014). Blended learning: A flipped classroom experiment. Journal of Legal Education, 64(1), 93-102.
Staker, H., & Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended learning. Innosight Institute.