Διδασκαλία και εκμάθηση με tablets στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Dec 21, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιλήψεις tablet μάθηση διδακτική
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού σχετικά με τις επιπτώσεις της χρήσης των tablets στη διδασκαλία και τη μάθηση. Διεξήχθη μια στοχοθετημένη έρευνα (focus group study) με βολική δειγματοληψία σε δάσκαλους (n = 10) και μαθητές (n = 30) σε Ιδιωτικό σχολείο το οποίο χρησιμοποιεί tablet στην τάξη από το 2013. Το γενικό συμπέρασμα αυτής της μελέτης δείχνει ότι η χρήση συσκευών tablet στην τάξη έχει αντίκτυπο τόσο στις πρακτικές διδασκαλίας όσο και στη μάθηση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι δάσκαλοι μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τους καινοτόμους εκπαιδευτικούς και τους ‘παραδοσιακούς’ εκπαιδευτικούς. Οι καινοτόμοι εκπαιδευτικοί έχουν αλλάξει το στυλ διδασκαλίας τους προσαρμόζοντας τα μαθήματα σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν τα tablet. Οι δε ‘παραδοσιακοί’ εκπαιδευτικοί δεν φαίνεται να έχουν τη διάθεση να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνει ότι η εισαγωγή των tablet στη διδασκαλία συνεπάγεται θετική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι μαθητές, καθώς οι συσκευές παρέχουν διαδραστικά και συναρπαστικά νέα περιβάλλοντα. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Αναφορές
Becker, H.J. & Ravitz, J. (1999). The influence of computer and internet use on teachers’ pedagogical practices and perceptions. Journal of Technology Education, 31, 356–84. doi: 10.1080/08886504.1999.10782260.
Burden, K., Hopkins, P., Male, T., Martin,S., & Trala, C. (2012). iPad Scotland Evaluation. Scotland: University of Hull.
Chen, F.H., Looi, C.K., & Chen, W. (2009). Integrating technology in the classroom: a visual conceptualization of teachers’ knowledge, goals and beliefs. Journal of Computer Assisted Learning, 25(5), 470–88.
Clark, W. & Luckin, R. (2013). What the research says iPads in the classroom. London: Institute of Education University of London.
Clarke, B., & Svanaes, S. (2014). An updated literature review on the use of tablets in education. Family Kids and Youth. Ανακτήθηκε στις 22/3/2017 από
Corrin, L., Bennett, S. & Lockyer, L. (2010). Digital natives: Everyday life versus academic study. Proceedings of the Seventh International Conference on Networked Learning 2010 (pp. 643-650). Lancaster: Lancaster University.
Cumming, T., Strnadova, I., Singh, S. (2014). iPads as instructional tools to enhance learning opportunities for students with developmental disabilities: An action research project. Action Research, 12(2), 151–176.
De Smet, C., Bourgonjon, J., De Wever B, Schellens, T., & Valcke, M. (2012). Researching instructional use and the technology acceptation of learning management systems by secondary school teachers. Computers & Education, 58(2), 688–696.
El-Gayar, O., Moran, M., & Hawkes, M. (2011). Students' Acceptance of Tablet PCs and Implications for Educational Institutions. Educational Technology & Society, 14 (2), 58–70.
Falloon, G. (2013). Young students using iPads: App design and content influences on their learning pathways. Computers & Education, 68, 505–21.
Figueiredo, A. D. & Afonso, A. P. (2006). Managing learning in virtual settings: The role of context (Eds.). Hershey, PA: Information Science Publishing (Ideal Group).
Fullan, M. (2001). The new meaning of Εducational change (3rd edn). London: Routledge/Falmer
Gess-Newsome, J., Southerland, S.A., Johnston, A., & Woodbury, S. (2003) .Educational reform, personal practical theories and, dissatisfaction. American Educational Research Journal, 40(3), 731–767.
Ghaith, G. & Yaghi, H. (1997). Relationships among experience, teacher efficacy, and attitude toward the implementation of instructional innovation. Journal of Teaching and Teacher Education, 13, 451-458.
Goodison, T. (2002) Enhancing learning with ICT at primary level. British Journal of Educational Technology, 33(2), 215–228.
Groff, J. & Mouza, C. (2008). A framework for addressing challenges to classroom technology use. AACE Journal, 16(1), 21–46.
Haßler, B., Major, L., & Hennessy, S. (2015). Tablet use in schools: a critical review of the evidence for learning outcomes. Journal of Computer Assisted Learning, 32(2), 139-156
Hattie, J. (2013). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. NY: Routledge.
Hayes, D. N. A. (2007). ICT and learning: Lessons from Australian classrooms. Computers & Education, 49, 385-395. doi:10.1016/j.compedu.2005.09.003
Heinrich, P. (2012). The iPad as a tool for Education - A Study of the introduction of iPads at Longfield Academy. Kent: NAACE ICT Association.
Hill, J.R. & Hannafin, M.J. (2001). Teaching and learning in digital environments: The resurgence of Resource-based learning. Educational Technology Research & Development, 49(3), 37–52.
Ifenthaler, D., & Schweinbenz, V. (2013). The acceptance of Tablet-PCs in classroom instruction: The teachers’ perspectives. Computers in Human
Behavior, 29(3), 525-534. doi: 10.1016/j.chb.2012.11.004
Karsenti, T., & Fiévez, A. (2013). The iPad in education: Uses, benefits and challenges. A survey of 6057 students and 302 teachers in Quebec, Canada. Montreal, QC: CRIFPE. Ανακτήθηκε από http://www.karsenti.ca/ipad/pdf/iPad_report_Karsenti-Fievez_EN.pdf
Kim, P., Hagashi, T., Carillo, L., Gonzales, I., Makany, T., Lee, B. & Gàrate, A. (2011). Socioeconomic strata, mobile technology, and education: a comparative analysis. Educational Technology Research & Development, 59(4), 465–86. doi: 10.1007/s11423-010-9172-3.
Koehler, M.J., Mishra, P. (2009).What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70.
Kozma, R.B. (2005). National Policies that Connect ICT-Based Education Reform to Economic and Social Development. Human Technology, 1(2), 117–56.
Krueger, R.A., & Casey, M.A. (2009). Focus Groups:A Practical Guide for Applied Research (4th eds). Thousand Oaks, CA: Sage.
Lai, H.M., & Chen, C.P. (2011). Factors influencing secondary school teachers’ adoption of teaching blogs. Computers & Education, 56(4), 948–960.
Linn, M. C., & Eylon, B.-S. (2011). Science Learning and Instruction: Taking Advantage of Technology to Promote Knowledge Integration. NY: Routledge.
Liu, S. (2011). Factors related to pedagogical beliefs of teachers and technology integration.Computers & Education, 56(4), 1012-1022. doi:10.1016./j.compedu.2010.12.001.
Melhuish, K. & Falloon, G. (2010). Looking to the future: M-learning with the iPad. Computers in New Zealand Schools, 22(3), 1-16.
Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand oaks, CA: Sage.
Montrieux, H., Courtois, C., Raes, A., Schellens, T., & De Marez, L. (2014) Mobile learning in secondary education: teachers’ and students' perceptions and acceptance of tablet computers. International journal of mobile and blended learning, 6(2), 26–40.
Montrieux, H., Schellens, T., Van Landeghem, J., & Mouton, T. (2016). Introducing tablet devices during mathematics education: 'is it really a magical learning tool?' PONTE, 72 (7), 393-410.
Morgan, D.L., & Krueger, R.A. (2000). The Focus Group Kit. Thousand oaks, CA: Sage.
Niederhauser, D., & Stoddart, T. (2001). Teachers’ instructional perspectives and use of educational software. Teaching and Teacher Education, 17(1), 15–31.
OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection. PISA: OECD Publishing.
Διαθέσιμο στο: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en
Pelgrum, W. (2001). Obstacles to the integration of ICT in education: results from a worldwide educational assessment. Computers & Education, 37(2), 163–78.
Puchta, C., & Potter, J. (2004). Focus group practice. Thousand oak, CA: Sage.
Pynoo, B., Tondeur, J., van Braak, J., Duyck, W., Sijnave, B., Duyck, P. (2012). Teachers’ acceptance and use of an educational portal. Computers & Education, 58(4), 1308–1317.
Rogers, E.(1995). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press
Rossing, J.P., Miller, W.M., Ceci,l A.K., Stampeer, S.E. (2012). iLearning: the future of higher education? Student perceptions on learning with mobile tablets. Journal of the scholarship of teaching and learning, 12(2), 1–26.
Sandholtz, J.H., Ringstaff, C., & Dwyer, D.C. (1997). Teaching with technology: Creating student-centered classrooms. New York: Teachers College Press.
Stoddart, T., & Niederhauser, D.S. (1993). Technology and educational change. Computers in the Schools, 9(2), 5–22.
Strudler, N., & Hearrington, D. (2008). Quality support for ICT in schools In Voogt J. and Knezek G. (eds.), International Handbook of Information Technology (pp. 579–596). New York: Springer.
Tondeur, J., Van Keer, H., van Braak, J., Valcke, M. (2008). ICT integration in the classroom: challenging the potential of a school policy. Computers & Education, 51(1), 212-223.
Twining, P., Evans, D., Cook, D., Ralston, J., Selwood, I., Jones, A., Underwood, J., Dillon, G., Scanlon, E., Heppell, S., Kukulska-Hulme, A., McAndrew, P., & Sheehy, K. (2005). Tablet PCs in schools: Case study report.UK: Becta.
Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The e-capacity of primary schools: Development of a conceptual model and scale construction from a school improvement perspective. Computers & Education, 55(2), 541–553.
Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2011). A new ICT curriculum for primary education in Flanders: Defining and predicting teachers’ perceptions of innovation attributes. Educational Technology and Society, 14(2), 124-35.
Van Dusen, L.M., & Worthen, B.R. (1995). Can integrated instructional technology transform the classroom? Educational Leadership, 53(2), 28–33.
Vaughn, S., Schumm, J.S., & Sinagub, J.M. (1996). Focus Group Interviews in Education and Psychology. Newbury Park, CA: SAGE.
Vogel, D., & Klassen, J. (2001). Technology-supported learning: status, issues and trends. Journal of Computer Assisted Learning, 17(1), 104–14.
Yelland, N. (2006). Changing Worlds and New Curricula in the Knowledge Era. Educational Media International, 43(2), 121-131.