Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Το περιεχόμενο της υποβολής είναι πρωτότυπο. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση ή/και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

  • Η υποβολή κατατίθεται σε αρχεία τύπου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  • Tο κείμενο τηρεί τις προδιαγραφές μορφοποίησης που ορίζονται στις Οδηγίες για τους συγγραφείς στο πεδίο Σχετικά με τα πρακτικά.
  • Η ανακοίνωση δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

  • Το κείμενο πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Διαδικασία ομότιμης αξιολόγησης στο πεδίο Σχετικά με τα πρακτικά.
  • Η ανακοίνωση δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα της ανακοίνωσης υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από τον(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Υποβολή συμμετοχής και περίληψης

Οι ανακοινώσεις που παρουσιάζονται στο Ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας δεν πρέπει να υπερβαίνoυν τα 15΄ λεπτά της ώρας. Αποκλείεται η συμμετοχή ενός ομιλητή με δύο ανακοινώσεις, ενώ είναι δυνατή η συνεργασία ομιλητών. Η γλώσσα του Συμποσίου είναι η ελληνική. Ξένοι προσκεκλημένοι μπορούν να μιλήσουν στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

Μαζί με τις δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν και τις περιλήψεις των ανακοινώσεών τους, χωρίς υποσημειώσεις, βιβλιογραφία ή φωτογραφίες, στις οποίες μπορούν να ενταχθούν μόνον μικρά γραμμικά σχέδια.

Το ονοματεπώνυμο του ομιλητή και ο τίτλος της ανακοίνωσης θα προηγούνται με κεφαλαία γράμματα. Τα κείμενα των περιλήψεων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν λιγότερες από 250 λέξεις και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από 500. Στις περιπτώσεις όπου εντάσσονται 1 ή 2 μικρά γραμμικά σχέδια, τότε τα κείμενα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 400 ή να έχουν λιγότερες από 250 λέξεις. Προτεινόμενη γραμματοσειρά: Times New Roman, 12', διάστιχο 1,5. Στο τέλος της περίληψης παράκληση να δηλώνεται η ιδιότητα του ομιλητή, καθώς και η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής μαζί με τις περιλήψεις μπορούν να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά σε μεγάλο φάκελο (χωρίς ενδιάμεσο δίπλωμα), και οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή (CD) με χρήση Microsoft word στη διεύθυνση:

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο,

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 22,

Αθήνα 10675,

με την ένδειξη: προς τη Γραμματεία του Συμποσίου της ΧΑΕ (αρμόδια κ. Ιωάννα Μπαλλά, τηλ. 2132139556).

 

Υποβολή συμμετοχής με αναρτημένη πινακίδα

Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν τη διαμόρφωση και υλοποίηση των πινακίδων, διαστάσεων 60x85 εκ. (Α1), ενώ την ανάρτησή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα αναλάβει η Οργανωτική Επιτροπή. Οι περιλήψεις θα συμπεριληφθούν στο τεύχος με το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του Συμποσίου κατά την διάρκεια του οποίου θα προβλεφθεί χρόνος για την παρουσίαση των θεμάτων στο κοινό. Για την κατάθεση των περιλήψεων του περιεχομένου των αναρτημένων πινακίδων, ισχύει η προθεσμία που έχει οριστεί για την κατάθεση των περιλήψεων των λοιπών ανακοινώσεων. Οι πινακίδες θα πρέπει να παραδοθούν στην Οργανωτική Επιτροπή το πρωί της παραμονής της έναρξης του Συμποσίου. Κατά την κατάθεση των περιλήψεων παρακαλούμε να δηλώσετε, αν η περίληψη αφορά ανακοίνωση με την μορφή αναρτημένης πινακίδας.

Αξιολόγηση και αποδοχή συμμετοχής

Οι ανακοινώσεις των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη. Δεν θα γίνονται δεκτά θέματα εκτός του πλαισίου της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές ανακοινώσεις που το περιεχόμενό τους αναφέρεται σε μνημεία νεώτερα του 1830. Αποκλείεται η περίπτωση της συμμετοχής με δύο ανακοινώσεις, ακόμη και αν η μία είναι σε συνεργασία με άλλον ομιλητή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει αλλαγές ή να απορρίψει περιλήψεις ανακοινώσεων οι οποίες:

α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη

β) κατατίθενται εκπρόθεσμα

γ) δεν άπτονται των πεδίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης

δ) περιλαμβάνουν προσωπικές επιθέσεις.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


1.  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (εφεξής, ΕΚΤ)/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (εφεξής, ΕΙΕ) αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε πληροφοριακό δεδομένο σας στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Ετήσιου Συμποσίου της ΧΑΕ (εφεξής, ΣυμπόσιοΧΑΕ), αποδέχεσθε την παρακάτω πολιτική προστασίας δεδομένων.

2.  Η εγγραφή στο ΣυμπόσιοΧΑΕ είναι προαιρετική. Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο δεδομένων (εφεξής, Προσωπικά Δεδομένα), μπορεί να προσδιορίζει όνομα, επαγγελματικό τίτλο, εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κ.α. Επίσης, ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλονται από χρήστες αυτού του διαδικτυακού τόπου μπορεί να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα. Το ηλεκτρονικό ξεφύλλισμα (browsing), η θέαση και η λήψη (downloading) άρθρων και άλλου περιεχομένου που περιέχονται σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο δεν προϋποθέτουν την υποβολή Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών. Επίσης, οι αναφερόμενες λειτουργίες δεν προϋποθέτουν τη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser), έτσι ώστε να δέχεται cookies.

3.  Τα Προσωπικά Δεδομένα που εισάγονται σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των λειτουργιών αυτού του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού. Κάθε φορά που το ΕΚΤ/ΕΙΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στα πλαίσια της υλοποίησης των σκοπών του, δηλαδή, για να:

α.    έχει την ανταπόκρισή σας ή στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου

β.    έχει δυνατότητα βελτίωσης της λειτουργίας του, επισήμανσης και επίλυσης προβλημάτων αυτού του διαδικτυακού τόπου

γ.    έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας

δ.    μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας

ε.    μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και δραστηριότητες αυτού του διαδικτυακού τόπου, και

στ.  μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας για κάθε τι άλλο, που σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

4. Η εγγραφή σας ως συγγραφέα στο ηλεκτρονικό ΣυμπόσιοΧΑΕ με σκοπό την υποβολή των περιλήψεων των ανακοινώσεών σας για δημοσίευση στο εν λόγω ΣυμπόσιοΧΑΕ, ή ως αναγνώστη με σκοπό τη λήψη ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για το περιεχόμενο του εν λόγω ΣυμποσίουΧΑΕ προϋποθέτει την παροχή πληροφοριακών δεδομένων ή/και Προσωπικών Δεδομένων όπως το όνομά σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, και την χρήση cookies.

5. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν θα κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο και δε θα τα χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Ωστόσο, το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί:

α.   να διαθέσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας στους βοηθούς εκπλήρωσης, σχετιζόμενα νομικά πρόσωπα, ή αντισυμβαλλόμενούς του για επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαβίβαση δεδομένων σε άλλη χώρα, όχι όμως σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, όπου ο βοηθός εκπλήρωσης, το σχετιζόμενο νομικό πρόσωπο ή ο αντισυμβαλλόμενος του ΕΚΤ/ΕΙΕ εδρεύει. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ θα βεβαιώνεται ότι τα παραπάνω πρόσωπα θα προστατεύουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

β.   να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε νομικό πρόσωπο στο οποίο το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει μεταφέρει συνολικά ή μερικά την επιχειρησιακή του δράση υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το νομικό πρόσωπο έχει δεσμευθεί ότι θα προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.

6.   Το ΕΚΤ/ΕΙΕ καταγράφει τους τρόπους χρήσης των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να διαθέσει σε τρίτα πρόσωπα, προσεκτικά επιλεγμένα, πληροφοριακά δεδομένα χρήσης και συναλλαγών των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου, με τη μορφή ανωνυμοποιημένων στατιστικών και δημογραφικών δεδομένων, χωρίς να αποκαλύπτονται στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα των υποκειμένων δεδομένων ή εμπιστευτική πληροφόρηση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο ή είναι αναγκαίο ενόψει νομικής διαδικασίας ή αν το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει τη συναίνεσή σας.

7.   Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν συλλέγει εσκεμμένα ούτε χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα χρηστών κάτω των 18 ετών.

8.   Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας από τα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας που το ΕΚΤ/ΕΙΕ συλλέγει και επεξεργάζεται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΤ/ΕΙΕ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected]. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας από τα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ, θα πρέπει να ενημερώσετε το ΕΚΤ/ΕΙΕ εγγράφως διατυπώνοντας με σαφήνεια την επιθυμητή αλλαγή ή διαγραφή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected]. Είναι πιθανόν, ενόψει αυτής της επικοινωνίας σας, το ΕΚΤ/ΕΙΕ να επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει το αίτημά σας για αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση, είναι ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιο στοιχείο από τα Προσωπικά Δεδομένα σας στα αρχεία του ΕΚΤ/ΕΙΕ, που όμως δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακά να επικοινωνεί με το υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων αναλόγως των αναγκών του ΕΚΤ/ΕΙΕ.

9.   Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των συγγραφέων των ηλεκτρονικών περιλήψεων του ΣυμποσίουΧΑΕ θα είναι διαθέσιμα στους αναγνώστες του εν λόγω ΣυμποσίουΧΑΕ. Αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα με σκοπό να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους επιστήμονες. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα πληροφοριακά δεδομένα μπορεί να συλλέγονται και επεξεργάζονται από τρίτους. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν φέρει ευθύνη για τέτοια συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακών δεδομένων σας.

10. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν στη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα χώρου (domain name) σας (το κείμενο μετά το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας) και τη συσχετιζόμενη διεύθυνση IP, και το όνομα χρήστη (user name) σας (το κείμενο πριν το @ στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας). Η ποσότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει στον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας για την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο (web-browser). Παρακαλείστε να ελέγξετε τον ηλεκτρονικό φυλλομετρητή σας αν επιθυμείτε να μάθετε ποιές πληροφορίες επιτρέπει να γνωστοποιούνται κατά την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

11. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ μπορεί να αποθηκεύει αρχεία κειμένου, όπως τα cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος μεταβιβάζει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη που τον επισκέπτεται για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Αυτά τα μικρά αρχεία κειμένου (cookies) διευκολύνουν τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, ελαχιστοποιούν την ανάγκη της κατ’ επανάληψη καταχώρησης πληροφοριακών δεδομένων κάθε φορά που κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου, και επιτρέπουν στο ΕΚΤ/ΕΙΕ να σας παρέχει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Εφόσον το θελήσετε, μπορείτε να διαγράψετε ή και να εμποδίσετε την εισαγωγή cookies στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Για να το επιτύχετε, παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας. Ωστόσο, η διαγραφή ή παρεμπόδιση εισαγωγής cookies μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας χρησιμοποιεί cookies με δύο τρόπους: καταρχήν, μικρά αρχεία κειμένου κάθε χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου αποστέλλονται από το διακομιστή (server) του ΕΚΤ/ΕΙΕ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται για να επαληθεύσoυν δικαιώματα πρόσβασης σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Αυτά τα cookies δεν παραμένουν στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας μετά την κάθε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επιπλέον, κατόπιν δικής σας επιλογής, ένα cookie αποστέλλεται από το διακομιστή (server) του ΕΚΤ/ΕΙΕ και αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης με όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης (login). Τα cookies χρησιμεύουν στο ΕΚΤ/ΕΙΕ για να ταυτοποιήσει τη χρήση που κάνετε σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς να χρειάζεται να ερωτάστε για το όνομα χρήστη (user name) και το συνθηματικό πρόσβασης (password), και για να κρατάει μετρήσιμα στοιχεία χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε τέτοια cookies ή επιθυμείτε να ενημερώνεστε πότε ένα cookie εστάλη σ’ εσάς, μπορείτε να ρυθμίσετε σχετικά τις παραμέτρους χρήσης του ηλεκτρονικού φυλλομετρητή (browser) σας.

12.  Το ΕΚΤ/ΕΙΕ έχει το δικαίωμα να αλλάξει αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε αλλαγή αυτής της πολιτικής προστασίας δεδομένων θα καταχωρηθεί σ’ αυτήν την ιστοσελίδα. Η αδιάλειπτη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου από εσάς εκλαμβάνεται ως αποδοχή οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική προστασίας δεδομένων. Σχόλια ή ερωτήσεις που αφορούν σ’ αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να τα απευθύνετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].

13.  Το ΕΚΤ/ΕΙΕ υλοποιεί τεχνολογικές εφαρμογές και πολιτική προστασίας που αποσκοπούν στη διαφύλαξη των Προσωπικών Δεδομένων σας από μη επιτρεπόμενη ή μη κατάλληλη χρήση τους. Το ΕΚΤ/ΕΙΕ περιοδικά θα εξετάζει την καταλληλότητα και επάρκεια αυτών των τεχνολογικών εφαρμογών και πολιτικής προστασίας δεδομένων.