Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας (ΣυμπόσιοΧΑΕ) διεξάγεται σε ετήσια βάση την άνοιξη με παράλληλη έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και ανακοινώσεων. Οι ανακοινώσεις που παρουσιάζονται στο συμπόσιο είναι πρωτότυπες και αποτελούν ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη με θέματα που άπτονται της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής με την μορφή αναρτημένης πινακίδας, κυρίως για όσους σκοπεύουν να παρουσιάσουν εργασίες που αφορούν σε ανασκαφές, σε αναστηλωτικά έργα και σε συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων. Κατά την διάρκεια του τριήμερου συμποσίου, μία ημέρα είναι αφιερωμένη σε ειδικό επιστημονικό θέμα και περιλαμβάνει σχετικές εισηγήσεις και ανακοινώσεις. Η γλώσσα του συμποσίου είναι η ελληνική. Ξένοι προσκεκλημένοι μπορούν να καταθέσουν την περίληψη και να μιλήσουν στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. 

Παράλληλα με την έντυπη έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων του Συμποσίου της ΧΑΕ, το περιεχόμενο όλων των παλαιοτέρων τευχών διατίθεται ηλεκτρονικά στο αναγνωστικό κοινό με όρους ανοιχτής πρόσβασης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) το οποίο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανωτικά ζητήματα της έκδοσης, παρέχει την υποδομή και την τεχνική υποστήριξη και φιλοξενεί την ηλεκτρονική μορφή των εντύπων.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις στο Ετήσιο Συμπόσιο της ΧΑΕ αξιολογούνται ως προς το αντικείμενό τους, τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα και τη συνάφειά τους με τη παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη. Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα γίνονται δεκτές ανακοινώσεις των οποίων το περιεχόμενο αναφέρεται σε μνημεία νεώτερα του 1830. Αποκλείεται η περίπτωση της συμμετοχής με δύο ανακοινώσεις, ακόμη κι αν η μία από αυτές είναι σε συνεργασία με άλλον ομιλητή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας επιφυλλάσσεται να προτείνει αλλαγές ή να αποκλείσει περιλήψεις ανακοινώσεων οι οποίες:

α) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη,

β) κατατίθενται εκπρόθεσμα,

γ) δεν άπτονται των πεδίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης,

δ) περιλαμβάνουν προσωπικές επιθέσεις. 

 

Συχνότητα δημοσίευσης

Το Συμπόσιο της ΧΑΕ διεξάγεται την άνοιξη κάθε έτους με παράλληλη έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων των συμμετεχόντων. Στον παρόντα ιστότοπο κάθε τεύχος του Συμποσίου δημοσιεύεται ως μεμονωμένο τεκμήριο σε μορφή PDF και συνοδεύεται από σύντομες πληροφορίες που αφορούν τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής του συμποσίου, την οργανωτική επιτροπή, τον χρόνο έκδοσης του εντύπου και το όνομα του τυπογραφείου.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Ο ιστότοπος του Ετήσιου Συμποσίου της ΧΑΕ παρέχει άμεση, ανοικτή πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών εκδόσεων του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και ανακοινώσεων των Συμποσίων, προκειμένου να υποστηριχθεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση της γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστώντας διαθέσιμα και ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Συνεργάτες για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του Συμποσίου

Εκ μέρους της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας: τη γενική επιμέλεια είχαν οι Σοφία Καλοπίση-Βέρτη και Μαρία Παναγιωτίδη, Ομότιμες Καθηγήτριες Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι Άννα Τακούμη και Κέλλυ Τασσογιαννοπούλου, Υπ. Διδάκτορες Πανεπιστημίου Αθηνών αποτύπωσαν τα μεταδεδομένα και προσέφεραν διαχειριστική υποστήριξη.

Εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: Την ευθύνη του έργου και τη γενική επιμέλεια είχε η Εύη Σαχίνη. Η Βικτωρία Τσουκαλά συντόνισε τις εργασίες.

Εικόνα κεφαλίδας

Από λειτουργικό κώδικα του 17ου αι. της Συλλογής της ΧΑΕ [ΧΑΕ 85 (6485), σήμερα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, αρ. ΒΧΜ 01621], φ. 1β και 2α.

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Συντελεστής

Η έντυπη έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων του ετήσιου Συμποσίου της ΧΑΕ πραγματοποιείται χάρη στη χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία ευχαριστεί το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για την φιλοξενία του.

Η ηλεκτρονική έκδοση του προγράμματος και των περιλήψεων του ετήσιου Συμποσίου της ΧΑΕ πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η ανάπτυξή της χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας, Φάση Δ-Κοινωνικά Δίκτυα» με ανάδοχο το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κρατικούς πόρους.

Ιστορικό περιοδικού

Το πρώτο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (εφεξής, ΣυμπόσιοΧΑΕ) με τίτλο «Νεώτερα Ευρήματα - Νεώτερες Έρευνες» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1981. Έκτοτε, χωρίς διακοπή, το ΣυμπόσιοΧΑΕ διεξάγεται κάθε χρόνο στην Αθήνα με εξαίρεση το 1985 που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του ΣυμποσίουΧΑΕ, που διαρκεί τρεις μέρες, παρουσιάζονται ανακοινώσεις με θέματα αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Μία από τις ημέρες του ΣυμποσίουΧΑΕ είναι αφιερωμένη σε ειδικό επιστημονικό θέμα και περιλαμβάνει σχετικές εισηγήσεις και ανακοινώσεις.

Ο θεσμός της ημερίδας εγκαινιάστηκε το 1988 με πρώτο ειδικό θέμα «Η τέχνη του 15ου αιώνα» (8ο Συμπόσιο). Στα επόμενα χρόνια ορίστηκαν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 • «Η τέχνη κατά το διάστημα 1261-1400» (9ο Συμπόσιο, 1989).
 • «Το τέλος της αρχαιότητος στις πόλεις και στην ύπαιθρο με βάση τα αρχαιολογικά τεκμήρια του 6ου και του 7ου αιώνος» (10ο Συμπόσιο, 1990).
 • «Κυρίαρχες τάσεις στην τέχνη και την αρχιτεκτονική του 16ου αιώνος» (11ο Συμπόσιο, 1991).
 • «Κυρίαρχες τάσεις στην τέχνη και την αρχιτεκτονική κατά τον 17ο και 18ο αιώνα» (12ο Συμπόσιο, 1992).
 • «Χριστιανική Βοιωτία και Φωκίδα» (13ο Συμπόσιο, 1993).
 • «Η Μάνη και τα μνημεία της» (14ο Συμπόσιο, 1994).
 • «Η χορηγία ως παράγοντας στην εξέλιξη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης» (15ο Συμπόσιο, 1995).
 • «Αρχαιολογικές και καλλιτεχνικές μαρτυρίες για το θάνατο» (16ο Συμπόσιο, 1996).
 • «Πόλεις στο Βυζάντιο από τον 5ο αιώνα έως τον 15ο αιώνα» (17ο Συμπόσιο, 1997).
 • «Παράδοση και ανανέωση στην τέχνη του 13ου αιώνα. Η επίδραση της ξένης επικυριαρχίας» (18ο Συμπόσιο, 1998).
 • «Τα κάστρα και οι οχυρώσεις στο Βυζάντιο πριν από την εμφάνιση των τηλεβόλων» (19ο Συμπόσιο, 1999).
 • «Προσκυνήματα - επιδράσεις στην τέχνη» (20ο Συμπόσιο, 2000).
 • «Εικονογραφικοί κύκλοι αγίων στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη» (21ο Συμπόσιο, 2001).
 • «Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη βυζαντινή εποχή, 5ος-15ος αιώνας» (22ο Συμπόσιο, 2002).
 • «Ενδυμασία και καλλωπισμός στο Βυζάντιο. Μαρτυρίες της αρχαιολογίας και της τέχνης» (23ο Συμπόσιο, 2003).
 • «Η βυζαντινή οικία και ο εξοπλισμός της, 4ος-15ος αιώνας» (24ο Συμπόσιο, 2004).
 • «Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική» (25ο Συμπόσιο, 2005).
 • «Η γυναίκα στο Βυζάντιο: λατρεία και τέχνη» (26ο Συμπόσιο, 2006).
 • «Το βυζαντινό ύφασμα. Τέχνη, τεχνική και οικονομία» (27ο Συμπόσιο, 2007).
 • «Κείμενα σε αντικείμενα» (28ο Συμπόσιο, 2008).
 • «Κείμενα σε μνημεία» (29ο Συμπόσιο, 2009).
 • «Οι ζωγράφοι και τα εργαστήριά τους κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο» (30ο Συμπόσιο, 2010).
 • «Η μετάβαση από την ύστερη αρχαιότητα στο μεσαιωνικό Βυζάντιο, 6ος-9ος αιώνας» (31ο Συμπόσιο, 2011).
 • «Τοπική λατρεία αγίων και λατρεία τοπικών αγίων: η μαρτυρία των πηγών, των αρχαιολογικών καταλοίπων και της εικονογραφίας» (32ο Συμπόσιο, 2012).
 • «Το βυζαντινό μοναστήρι. Οργάνωση και λειτουργία» (33ο Συμπόσιο, 2013).
 • «Η γέννηση, η εξέλιξη και οι προοπτικές της έρευνας για τη βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη στην Ελλάδα. Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από το θάνατο του Γεωργίου Λαμπάκη και από την ίδρυση του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου» (34ο Συμπόσιο, 2014).
 • «Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και η άμεση περιφέρειά της: τοπογραφία, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική και τέχνη» (35ο Συμπόσιο, 2015).
 • «Το προσκύνημα στο βυζαντινό κόσμο: αρχαιολογικές και ιστορικές μαρτυρίες» (36ο Συμπόσιο, 2016).
Το ΕΚΤ παρέχει το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον στη δικτυακή του υποδομή και υποστηρίζει την ΧΑΕ για τη συνέχιση της ηλεκτρονικής έκδοσης του προγράμματος και των περιλήψεων των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του Συμποσίου. Κοινοί στόχοι των δύο φορέων είναι η ανάδειξη και διατήρηση του επιστημονικού περιεχομένου των περιλήψεων του Συμποσίου, η ενίσχυση της πρόσβασης σε αυτό και η ανοικτή διάθεσή του για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.