| More

Ηλεκτρονική μάθηση: η πολυσημία και πολυπλοκότητα της έννοιας

Views: 874 Downloads: 1319
ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΘΩΜΑΣ ΜΑΚΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Περίληψη


Ο 21ος αιώνας σηματοδοτείται από μία πληθώρα αλλαγών και μετασχηματισμών στους τρόπους διδασκαλίας, μάθησης και επικοινωνίας. Η ηλεκτρονική μάθηση θεωρείται ως μία καινοτομική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης, η οποία εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς και υιοθετείται από όλο και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Η παρούσα εισήγηση αποτελεί μία ενδελεχή επισκόπηση της βιβλιογραφίας, με βασική επιδίωξη να προσεγγίσει εννοιολογικά τους κυριότερους ορισμούς της ηλεκτρονικής μάθησης. Επιπρόσθετα, σκοπό έχει να παρουσιάσει μία κατηγοριοποίηση των εννοιολογικών οριοθετήσεων του όρου και να αναδείξει την ασυμφωνία των μελετητών ως προς την υιοθέτηση ενός και μοναδικού περιεκτικού ορισμού. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίχθηκε στην ενδελεχή μελέτη ως επί τω πλείστον των ξενόγλωσσων βιβλιογραφικών πηγών της περιόδου 2005-2017, με εστίαση στα τελευταία τέσσερα έτη. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέλειξε στο συμπέρασμα ότι οι ορισμοί ποικίλλουν ανάλογα με την οπτική του κάθε μελετητή, αναδεικνύοντας την τεχνολογική, παιδαγωγική και επικοινωνιακή διάσταση της ηλεκτρονικής μάθησης και καταλήγοντας σε μία ολιστική θεώρησή της. Η σημαντικότητα της παρούσας εισήγησης έγκειται στο να αποτελέσει εφαλτήριο για τους μελλοντικούς ερευνητές που θα επιχειρήσουν να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα βασίζονται στην ηλεκτρονική μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες διαστάσεις της.    

     

 


Λέξεις κλειδιά


ηλεκτρονική μάθηση; εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Παγκόσμιος Ιστός; διαδικτυακά περιβάλλοντα;εννοιολογική οριοθέτηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βιβλιογραφία

Al-Azawei, A., Parslow, P., & Lundqvist, K. (2016). Barriers and Opportunities of E-Learning Implementation in Iraq: A Case of Public Universities. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(5).

Allen, E., Seaman, J., Poulin, R., & Straut, T. (2016). Online report card: Tracking online education in the United States. Babson Survey Research Group and Quahog Research Group, LLC. Ανακτήθηκε 30 Απριλίου, 2017, από

http://onlinelearningsurvey.com/reports/onlinereportcard.pdf

Al‐Qahtani, A. A., & Higgins, S. E. (2013). Effects of traditional, blended and e‐learning on students' achievement in higher education. Journal of Computer Assisted Learning, 29(3), 220-234.

Arkorful, V., & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29-42.

Ayoo, P. O., & Lubega, J. T. (2014). A Framework for e-Learning Resources Sharing (FeLRS). International Journal of Information and Education Technology, 4(1), 112-119.

Barodiya, P., Kushwah, S. A., Kaurav, L. S. (2016). A brief study of E- Learning: Special reference in education and corporate sector. International Journal of Advanced Scientific Research, 1(2), 38-40.

Behar, P. (2011). Constructing pedagogical models for E-learning. International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC), 4(3), 16-22.

Bhatia, R. P. (2011). Features and Effectiveness of E-learning Tools, Global Journal of Business Management and Information Technology, 1(1), 1-7.

Cabero-Almenara, J., Marín-Díaz, V., & Sampedro-Requena, B. E. (2016). Meta-analysis of research in e-learning Spanish journal published. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13(1), 1-17.

Carter, L. M., Salyers, V., Myers, S., Hipfner, C., Hoffart, C., MacLean, C., White, K., Matus, T., Forssman, V., & Barrett, P. (2014). Qualitative Insights from a Canadian Multi-institutional Research Study: In Search of Meaningful E-learning. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 5(1).

Contreras, J., & Hilles, S. M. (2015). Assessment in E-Learning Environment Readiness of Teaching Staff, Administrators, and Students of Faculty of Nursing-Benghazi University. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 23(1), 53-58.

da Silva, V. G., & de Souza, R. M. S. (2016). E-LEARNING, B-LERNING,M-LEARNING AND THE TECHNICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS ON THE NEW PLATFORM TRENDS AS MASSIVE OPEN ONLINE COURSES. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 5521-5529). 14-16 November, 2016, Seville, Spain.

Docimini, G., & Palumbo, F. (2013). How to build an e-learning product: Factors for student/customer satisfaction. Business Horizons, 56, 87-96.

Evans, A. M., Ellis, G., Norman, S., & Luke, K. (2014). Patient safety education-a description and evaluation of an international, interdisciplinary e-learning programme, Nurse Educ. Today, 34, 248-251.

Gaikwad, A., & Randhir, V. S. (2016). E-Learning in India: Wheel of Change, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 6(1), 40-45.

Garrison, D. R., & Anderson, T. (2011). Elearning in the 21st century: A framework for research and practice (2nd ed.). New York, NY: Rutledge.

Gentile, T. A. R., De Nito, E., & Vesperi, W. (2016). A Survey on Knowledge Management in European Universities Through e-Learning. In European Conference on Knowledge Management (p. 282). Academic Conferences International Limited.

Haghparast, M., Nasaruddin, F. H., & Abdullah, N. (2014). Cultivating Critical Thinking Through E-learning Environment and Tools: A Review. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129, 527-535.

Holmes, B., & Gardner, J. (2006). E-learning: Concepts and practice. London: Sage.

Hussein, S. A., El-Bakry, H. M., & Nife, N. I. (2016). Modern Technologies for Designing and Developing Web-Based Electronic Training Centers, International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics, 4(5), 181-187.

Ionita, A., Visan, M., Niculescu, C., & Popa, A. (2015). Smart Collaborative Platform for eLearning with Application in Spatial Enabled Society. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2097-2107.

Joksimović, S., Kovanović, V., Skrypnyk, O., Gaševic, D., Dawson, S., Siemens, G. (2015). The History and State of Online Learning. In G. Siemens, D. Gašević, S. Dawson (Eds.), Preparing for the digital university: a review of the history and current state of distance, blended, and online learning (pp. 93-132). Edmonton, AB: Athabasca University.

Jennex, M.E. (2005). Case Studies in Knowledge Management. Idea Group Publishing: Hersley.

Khan, B. H. (2005). Managing E-learning: Design, Delivery, Implementation and Evaluation. Hershey, PA: Information Science Publishing.

Klašnja-Milićević, A., Vesin, B., Ivanović, M., Budimac, Z., & Jain, L. C. (2017). Introduction to E-Learning Systems. In E-Learning Systems (pp. 3-17). Springer International Publishing.

Li, F., Qi, J., Wang, G., & Wang, X. (2014). Traditional classroom vs e-learning in higher education: Difference between students' behavioral engagement. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 9(2), 48-51.

Liu, Y., & Wang, H. (2009). A comparative study on e-learning technologies and products: from East to the West. Systems Research &Behavioral Science, 26(2), 191-209.

Madar, (2014). Strategic Model of Implementing ELearning. International Journal of Scientific & Technology Research, 3(5), 235-238.

Magdalena, N. (2011). The use of distributed databases in e-learning systems. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15(2011), 2673-2677.

Malyal, M., & Sharma, R. (2015). E-Learning: In School Education Issues & Challenges And Advantages: A Review. International Journal of Advanced Research in Computer Science, 6(5), 137-140.

Markus, B. (2008). Thinking about e-Learning. In Proceedings FIG International Workshop. Sharing Good Practices: E-learning in Surveying, Geo-information Sciences and Land Administration, 11-13 June 2008, ITC, Enschede, The Netherlands.

Masud, M. (2016). Collaborative e-learning systems using semantic data interoperability. Computers in Human Behavior, 61, 127-135.

Megeid, N. S. A. (2014). E-learning versus blended learning in accounting courses. Quarterly Review of Distance Education, 15(2), 35-56.

Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?. The Internet and Higher Education, 14(2), 129-135.

Odunaike, S. A., Olugbara, O., & Ojo, S. (2011). A Conceptual Framework for Implementing E-Learning Technologies in Rural Settings. In Information Systems Educators Conference. Wilmington, North Carolina, USA. Ανακτήθηκε 29 Απριλίου, 2017, από

https://pdfs.semanticscholar.org/c656/26055949f1accb8422325ff8fbe54884fc1d.pdf

Oproiu, G. C. (2015). A Study about using E-learning platform (Moodle) in university teaching process. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 426-432.

Pattnayak, J., & Pattnaik, S. (2016). Integration of Web Services with E-Learning for Knowledge Society. Procedia Computer Science, 92, 155-160.

Premlatha, K. R., Dharani, B., & Geetha, T. V. (2016). Dynamic learner profiling and automatic learner classification for adaptive e-learning environment. Interactive Learning Environments, 24(6), 1054-1075.

Rahmani, R., & Azimi, H. M. (2013). E-learning on Web Generations Itinerary. International Journal of Information and Computation Technology, 3(9), 857-862.

Rice, S., & Gregor, M. N. (2016). E-Learning and the Academic Library: Essays on Innovative Initiatives. Jefferson, NC: McFarland.

Rossi, P. G. (2009). Learning environment with artificial intelligence elements. Journal of e-learning and knowledge society, 5(1), 67-75.

Salinas, J., Darder, A., & De Benito, B. (2015). ICT in higher education: e-learning, b-learning and m- learning. In J. Cabero & J. Barros (Eds.), New Challenges in educational technology (pp. 153-173). Madrid: Sintesis.

Sangrà, A, Vlachopoulos, D., & Cabrera, N. (2012). Building an Inclusive Definition of ELearning: An Approach to the Conceptual Framework, International Review Of Research In Open & Distance Learning, 13(2), 145-159.

Sangrà, M. A., Vlachopoulos, D., Cabrera, L. N., & Bravo, S. (2011). Towards and inclusive definition of e-learning. Ανακτήθηκε 14 Μαρτίου, 2017, από http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/10562/6/inf_ed_ang.pdf

Σοφός, Α., & Kron, F. (2010). Αποδοτική Διδασκαλία με Χρήση Μέσων. Από τα πρωτογενή και προσωπικά στα τεταρτογενή και ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Γρηγόρης.

Tao, Y. H., Yeh, C. R., & Sun, S. I. (2006). Improving training needs assessment processes via the Internet: system design and qualitative study. Internet Research, 16(4), 427-449.

Τόκη, Ε., Σύψας, Α., Παγγέ, Α., & Παγγέ, Τ. (2013). Απόψεις φοιτητών και εκπαιδευτικών για την ηλεκτρονική μάθηση και τα Webinars. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7(2A).

Venkataraman, S., & Sivakumar, S. (2015). Engaging students in Group based Learning through e-learning techniques in Higher Education System. International Journal of Emerging Trends in Science and Technology, 2(1), 1741-1746.

Vicheanpanya, J. (2014). E-Learning management system model for thai society. International Journal of Information and Education Technology, 4(1), 67-70.

Voutilainen, A., Saaranen, T., & Sormunen, M. (2017). Conventional vs. e-learning in nursing education: A systematic review and meta-analysis. Nurse Education Today, 50, 97-103.

Yilmaz, Y., & Ülker, D. (2016). Learning Management Systems and Comparison of Open Source Learning Management Systems and Proprietary Learning Management Systems. Journal of Systems Integration, 7(2), 18-24.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.974

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.