| More

Ο "λόγος" μελών Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των MOOCs: Παιδαγωγικοί ρόλοι και αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα - διδασκόμενων

Views: 853 Downloads: 581
Γεράσιμος Σ. Κουστουράκης, Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος, Φωτεινή Λιακοπούλου

Περίληψη


Σε αυτή την διεπιστημονικού χαρακτήρα εργασία επιχειρείται με την αξιοποίηση κοινωνιολογικών θεωρητικών εργαλείων η προσέγγιση του λόγου των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για τη διαμόρφωση των παιδαγωγικών ρόλων και την αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενων στην περίπτωση υιοθέτησης των MOOCs για την παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το ίδρυμα. Πρόκειται για μια ποιοτικού χαρακτήρα μελέτη στην οποία συμμετείχαν μέλη Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ, που διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό κεφάλαιο για να εκφράσουν έγκυρη γνώμη για τα εξεταζόμενα ζητήματα. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στους ρόλους του διδάσκοντα και του διδασκόμενου εφόσον το ΕΑΠ προσφέρει μαθήματα τύπου MOOCs. Επίσης, με τα MOOCs δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ καθηγητή και φοιτητών, ενώ και η αλληλεπίδραση μεταξύ των φοιτητών θα προκύψει εάν οι ίδιοι αυτενεργήσουν και αξιοποιήσουν τα forα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για λόγους αλληλοϋποστήριξης και αλληλοβοήθειας. Τέλος, το σημαντικότερο πλεονέκτημα για τους διδάσκοντες που θα διδάξουν σε MOOCs θα είναι ότι θα γίνουν περισσότερο αναγνωρίσιμοι από τους πολίτες, ενώ πλεονέκτημα για τους διδασκόμενους θα είναι η πραγματική εφαρμογή του ιδεώδους της ανοικτότητας στο ΕΑΠ.


Λέξεις κλειδιά


MOOCs; Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο; Παιδαγωγικοί Ρόλοι; Αλληλεπίδραση;Διδάσκων; Διδασκόμενος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Baker, R. M., Passmore, D. L. (2016): Value and Pricing of MOOCs. Education Sciences 6(14), 1-11. doi:10.3390/educsci6020014

Bates, T. (2014). MOOCs: Getting to know you better. Distance Education, 35, 145-148. doi: 10.1080/01587919.2014.926803

Bates, T. (2015). Teaching in a digital age. Tony Bates Associates Ltd. https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/

Bayne, S., Ross, J. (2014). The pedagogy of the Massive Open Online Course: the UK view. The Higher Education Academy: University of Edinburg.

Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (4thed.). Boston: Allyn & Bacon.

Bernstein, B. (1990). The structuring of pedagogic discourse. London: Routledge.

Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic Control and Identity (2nd ed.). Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowan & Littlefield Publishers, Inc.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J.G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241-258). New York, Westport, CT and London: Greenwich Press.

Bourdieu, P. (1990). In other words: essays towards a reflexive sociology. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu, P. (2004). Science of Science and Reflexivity. Chicago: University of Chicago Press.

Bourdieu, P. (2005). Για την επιστήμη και τις κοινωνικές χρήσεις της. Αθήνα: Εκδόσεις Ε.Κ.Κ.Ε. - Πολύτροπον.

Campbell, S. W., & Park, Y. J. (2008). Social implications of mobile telephony: The rise of personal communication society. Sociology Compass, 2(2), 371-387.

Castells, M., Fernandez-Ardevol, M., Qiu, J. L., & Sey, A. (2009). Mobile communication and society: A global perspective. Mit Press.

Castells, M. (2011). The rise of the network society: The information age: Economy, society, and culture (Vol. 1). Singapore: John Wiley & Sons.

Castillo, N. M., Lee, J., Zahra, F. T., & Wagner, D. A. (2015). MOOCS for development: Trends, challenges, and opportunities. Information Technologies & International Development, 11(2), 35–42.

Cauchan, Α. (2014). Massive Open Online Courses (MOOCS): Emerging Trends in Assessment and Accreditation. Digital Education Review, 25, 7-18.

Cole, A. W., Timmerman C. E. (2015). What Do Current College Students Think about MOOCs? MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 11(2), 188-201.

Farmer, J. (2013). MOOCs and Online Education; a real difference. Retrieved from http://mfeldstein.com/moocs-and-online-education-a-real-difference/

Foucault, M. (1972). The archaeology of knowledge and the discourse on language. New York: Pantheon.

Foucault, M. (1977). Discipline and punish. New York: Pantheon.

Foucault, M. (1978). The history of sexuality: An introduction. Hammonsworth: Penguin.

Foucault M. (1991). Politics and The Study of Discourse. In G. Burchell, C. Gordon and P. Miller (Eds), The Foucault Effect: Studies in Governmentality (pp. 53-72). Chicago: University of Chicago Press.

Hollands, F.M., & Tirthali, D. (2014). MOOCs: Expectations and Reality. Full Report. N.Y.: Columbia University.

Jones, D., & Ball, S. (1994). O Michel Foucault και ο Λόγος της Εκπαίδευσης. Στο Ι. Σολομών & Γ. Κουζέλης (Επιμ.), Πειθαρχία και Γνώση (σελ. 169-178). Αθήνα: Ε.Μ.Ε.Α.

Ingram, N. (2009). Working-class boys, educational success and the misrecognition of working-class culture. British Journal of Sociology of Education, 30(4), 412-434.

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.

Koustourakis, G. (2015). Could written essays evaluation affect the tutor - students communication in distance learning? Perceptions of Open University postgraduate students. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 2(2), 45-58.

Κουστουράκης, Γ., Λιακοπούλου, Φ., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2015). Η αξιοποίηση των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) από το ΕΑΠ: Ποιοτική έρευνα σε μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. «Καινοτομία και Έρευνα», 7-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα. ICODL 2015 (Τόμος 1Α, σελ. 1-15). Αθήνα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Koustourakis, G., & Zacharos, K. (2011). Changes in School Mathematics Knowledge in Greece: a Bernsteinian Analysis. British Journal of Sociology of Education, 32(3), 369-387.

Ling, R. (2004). The Mobile Connection: The Cell Phone’s Impact on Society. San Francisco, CA:Morgan Kaufmann.

Liyanagunawardena, T. R. (2015). Review: Massive Open Online Courses. Humanities, 4, 35-41. DOI:10.3390/h4010035.

Luaran, E. J. (2013). Massive Open Online Course. A guide for beginners. Malaysia: i-Learn Center, UiTM.

Nikolakopoulou, K., Koustourakis, G., Komis, V., & Ravanis, K. (2016). The Discourse for the Integration of ICT in STEM Education: Attitudes Expressed in Texts on Education in Greece (1984-2006). Journal of Subject Didactis, 1(2), 67-81.

O’Prey, P. (2013). Massive Open Online Courses. Higher education’s digital moment? UK: Universities UK Longer Term Strategy Network.

Reay, D., David, M.E., & Ball, S.J. (2005). Degrees of Choice. Stoke on Trent: Trentham Books.

Robson, C. (1993). Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioners-Researchers. Oxford: Blackwell.

Thomas, L. (2002). Student retention in higher education: The role of institutional habitus. Journal of Education Policy, 17(4), 423-442.

Tondeur, J., Sinnaeve, I., van Houtte, M., & van Braak, J. (2011). ICT as cultural capital: the relationship between socioeconomic status and the computer-use profile of young people. New Media & Society,13(1), 151-168.

Weber, R. P. (1990). Basic Content Analysis. Newbury Park, CA: Sage.

Whisnant, C. J. (2012). Foucault & Discourse: A Handout for HIS 389. http://webs.wofford.edu/whisnantcj/his389/foucualt_discourse.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.930

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.