Δημιουργία Πολυμορφικού Μαθησιακού Υλικού με Scrum σε Ελληνικό Περιβάλλον


Δημοσιευμένα: Nov 1, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός ADDIE SCRUM Μοντέλο του Hofstede για τις διαστάσεις της εθνικής κουλτούρας Μοντέλο West- Λιοναράκη
Θεόδωρος Θωμάς
Παρασκευή Γάτου
Περίληψη
Άξονας του προβληματισμού μας είναι η διαδικασία παραγωγής Μαθησιακού Υλικού (ΜΥ) για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για δεκαετίες, το μοντέλο ADDIE έχει προσφέρει στους σχεδιαστές ΜΥ μία δομημένη προσέγγιση στην ανάπτυξη ΜΥ. Ωστόσο, η μέθοδος ADDIE έχει δεχτεί κριτική ως μη επαρκώς συνδεδεμένη με τα σύγχρονα σύνθετα περιβάλλοντα. Έτσι οι σχεδιαστές ΜΥ διερεύνησαν καινοτόμες λύσεις, όπως αυτές που προτείνει το Scrum, μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους Agile.  Θεωρούμε ότι το Scrum προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη ποιοτικού πολυμορφικού ΜΥ και τη δημιουργία ολοκληρωμένων μαθησιακών εμπειριών. Το πολυμορφικό ΜΥ που αναπτύσσεται με το Scrum είναι συμβατό με την κατηγοριοποίηση διδακτικών «κειμένων» κατά West και Λιοναράκη, και τέλος αυτούτου είδους η ανάπτυξη ΜΥ μπορεί να λειτουργήσει σε ελληνικό περιβάλλον, με βάση τις εθνικές διαστάσεις της κουλτούρας κατά Hofstede. Η εφαρμογή του πλαισίου Scrum πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελεί δυνατότητα για ταχύτερο αποτέλεσμα, μεγαλύτερη πολυφωνία και περισσότερη δημοκρατία στην ανάπτυξη ΜΥ και συνακόλουθα, θεωρούμε, ότι μπορεί να οδηγήσει σε ανοιχτότερο και ποιοτικότερο ΜΥ.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • B Μέρος