Διαπολιτισμική εκπαίδευση προσφύγων/μεταναστών μαθητών στην Α/θμια Εκπαίδευση: Δυνατότητες και Προβληματισμοί για την εξ αποστάσεως εφαρμογή της.


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
Βασίλειος Χαρίτος
Κώστας Παπαχρήστος
Ευαγγελία Μανούσου
Περίληψη

Με την παρούσα εισήγηση θέλουμε να αναδείξουμε τη γλωσσική εκπαίδευση των προσφύγων μαθητών, με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικότητας και την προώθηση μέτρων για την ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών, όπως αυτή υλοποιείται στην Ελλάδα, κυρίως από το ΥΠΑΙΘ-ΙΕΠ και άλλους φορείς. Ενώ η υλοποίηση πραγματοποιείται παραδοσιακά, δια ζώσης εξετάζονται οι ανάγκες και οι δυνατότητες για την κάλυψή τους εξ αποστάσεως τόσο για την περίοδο της πανδημίας όσο και μετά από αυτήν.

Περιγράφονται οι δομές παροχής γλωσσικής εκπαίδευσης στις Τ.Υ. Ι & ΙΙ, στις Δ.Υ.Ε.Π., στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων (Κ.Φ.Π.), στα παραρτήματα Νηπιαγωγείων, κλπ.. Παρουσιάζονται τα Α.Π.Σ. για τη γλωσσική εκπαίδευση και ένταξη των ανήλικων προσφύγων του Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ι.Ε.Π., αλλά και βοηθητικό – συμπληρωματικό υλικό των Δ.Υ.Ε.Π., τα Ανοιχτά Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας των ΤΥ ΖΕΠ Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Γίνεται εκτενής αναφορά στον ρόλο των εκπαιδευτικών και επισημαίνεται η στοχοθεσία, που πρέπει να ακολουθούν για την γλωσσική εκπαίδευση των μαθητών/τριών καθώς και οι διδακτικές προσεγγίσεις. Επισημαίνεται η αναγκαία προετοιμασία τους, καθώς και οι επιμορφωτικές προσπάθειες του Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων και άλλων Φορέων για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής Ικανότητας και Ετοιμότητας για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και της γνωστικής ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητάς τους. Προτείνεται η δημιουργία προγραμμάτων συστηματικής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε ΤΥ ΖΕΠ, Δ.Υ.Ε.Π, όπου θα δίνεται έμφαση στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε δομή εκπαίδευσης προσφύγων.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος