Η παιδαγωγική χρήση του κινητού τηλεφώνου στη γλωσσική διδασκαλία: πρακτικές δασκάλων στη γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
Δέσποινα Αρμπάτση
Αικατερίνη Ιωάννης Μακρή
Περίληψη

Περίληψη: Η κεντρικότητα του κινητού τηλεφώνου στην καθημερινή ζωή των προσφύγων, μαζί με την παιδαγωγική δυναμική της συσκευής στη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας και στην προσφυγική εκπαίδευση, αποτελούν μια εκπαιδευτική πρόταση που, παρ’ όλα αυτά υπολείπεται σημαντικού ερευνητικού υποβάθρου. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των πρακτικών και των αντιλήψεων των δασκάλων για τη χρησιμότητα του κινητού τηλεφώνου και την ενσωμάτωσή του ως εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας μέσα σε προσφυγικά και μεταναστευτικά περιβάλλοντα μάθησης στην Ελλάδα, δίνοντας περαιτέρω έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων. Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη γλωσσική εκμάθηση μέσω κινητών συσκευών, στην εκπαίδευση δασκάλων και στις προσφυγικές σπουδές, σχεδιάστηκε μια ποιοτική φαινομενολογική έρευνα χρησιμοποιώντας ημι-δομημένες συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν διαδικτυακά λόγω των περιορισμών από την πανδημία της Covid-19. Με την τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας επιλέχθηκαν οχτώ συμμετέχοντες δάσκαλοι για να παρέχουν κειμενικά δεδομένα, τα οποία αργότερα αναλύθηκαν με βάση το περιεχόμενό τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας υποδεικνύουν την ενσωμάτωση του κινητού τηλεφώνου ως μια πολύτιμη λύση σε ανάγκες του μαθησιακού πλαισίου, όπως γλωσσικά εμπόδια στην επικοινωνία, συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, πλαισιακές ελλείψεις και κοινωνικές συνθήκες. Υπό αυτό το πρίσμα, το κινητό τηλέφωνο εφαρμόζεται παιδαγωγικά σαν συμπληρωματικό εργαλείο στη δια ζώσης διδασκαλία, σαν μέσο διδασκαλίας (σύγχρονη/ασύγχρονη) στην διαδικτυακή μάθηση και σαν μέσο επικοινωνίας και διαδικτυακής υποστήριξης. Τέλος, αναφορικά με την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων, τα ευρήματα δείχνουν ότι το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί σαν πηγή γνώσης για επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών, αλλά και σαν διδακτικό εργαλείο διευκολύνοντας και αναβαθμίζοντας τη διδασκαλία. Σ’ αυτή τη βάση, προτείνεται οι δάσκαλοι γλώσσας να αξιοποιήσουν αυτήν την κινητή συσκευή σαν ένα διαθέσιμο πόρο προς την επαγγελματική ανέλιξη και τη μετασχηματιστική καινοτόμα παιδαγωγική στη γλωσσική διδασκαλία προσφύγων, καθοδηγούμενοι από τους διδακτικούς στόχους και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις εστιασμένες στους πρόσφυγες. Εντούτοις, το περιορισμένο μέγεθος δείγματος δεν επιτρέπει γενικεύσιμα αποτελέσματα, επομένως συνίσταται περαιτέρω έρευνα για να ενισχύσει παρεμφερή εγχειρήματα και να διευρύνει τα τρέχοντα ευρήματα μέσα από μακροχρόνια έρευνα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δέσποινα Αρμπάτση, Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, απόφοιτη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών LRM
Εκπαιδευτικός
Αικατερίνη Ιωάννης Μακρή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ερευνήτρια Μεταδιδάκτορας
Αναφορές
Baran, E. (2014). A Review of Research on Mobile Learning in Teacher Education. Educational Technology & Society, 17(4), 17–32.
Boonmoh, A., Jumpakate, T., & Karpklon, S. (2021). Teachers’ Perceptions and Experience in Using Technology for the Classroom. CALL-EJ, 22(1), 1–24.
Burston, J. (2014). MALL: The pedagogical challenges. Computer Assisted Language Learning, 27(4), 344–357. https://doi.org/10.1080/09588221.2014.914539
Chasikou, F., & Ypsilandis, G. S. (2020). Considering the use of Mobile- Phones by refugees in Greek Language Learning. Language for Digital Lives and Cultures. https://www.researchgate.net/publication/338899344_Considering_the_use_of_Mobile-Phones_by_refugees_in_Greek_Language_Learning
Deriquito, M., & Domingo, Z. (2012). Mobile learning for teachers in Asia: Exploring the potential of mobile technologies to support teachers and improve practice. Teacher Focus: UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, 1–41.
Drolia, M., Sifaki, E., Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (2020). An Overview of Mobile Learning for Refugee Students: Juxtaposing Refugee Needs with Mobile Applications’ Characteristics.
Challenges, 11(2), 1–14. https://doi.org/10.3390/challe11020031
Dryden-Peterson, S., Dahya, N., & Douhaibi, D. (2017, March 14). How teachers use mobile phones as education tools in refugee camps. Brookings. https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/03/14/how-teachers-use-mobile-phones-as-education-tools-in-refugee-camps/
Dykes, G., & Helena Renfrew, K. (2012). Mobile learning for teachers in Europe: Exploring the potential of mobile technologies to support teachers and improve practice. Teacher Focus: UNESCO Working Paper Series on Mobile Learning, 1–39.
Duman, G., Orhon, G., & Gedik, N. (2015). Research trends in mobile assisted language learning from 2000 to 2012. ReCALL, 27(2), 197–216. https://doi.org/10.1017/S0958344014000287
Godwin-Jones, R. (2017). Smartphones and language learning. Language Learning, 21(2), 3–17. https://doi.org/10125/44607
Hall, T., & Connolly, C. (2019). Mobile Learning in Teacher Education. TechTrends, 63(6), 644–646.
Hockly, N. (2013). Designer learning: The teacher as designer of mobile-based classroom learning experiences. The International Research Foundation for English.
Kukulska-Hulme, A. (2019). Mobile Language Learning Innovation Inspired by Migrants. Journal of Learning for Development, 6(2), Article 2. https://jl4d.org/index.php/ejl4d/article/view/349
Kukulska-Hulme, A., Norris, L., & Donohue, J. (2015). Mobile pedagogy for English language teaching: A guide for teachers. British Council.
Kukulska-Hulme, A., & Viberg, O. (2018). Mobile collaborative language learning: State of the art: Mobile collaborative language learning. British Journal of Educational Technology, 49(2), 207–218. https://doi.org/10.1111/bjet.12580
Miao, F., Pagano, M., Atchoarena, D., Pimmer, C., Gröhbiel, U., & Zelezny-Green, R. (2018). A Lifeline to learning: Leveraging mobile technology to support education for refugees. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261278
Nazari, M., & Xodabande, I. (2020). L2 teachers’ mobile-related beliefs and practices: Contributions of a professional development initiative. Computer Assisted Language Learning, 1–30. https://doi.org/10.1080/09588221.2020.1799825
Nedungadi, P., Mulki, K., & Raman, R. (2018). Improving educational outcomes & reducing absenteeism at remote villages with mobile technology and WhatsAPP: Findings from rural India. Education and Information Technologies, 23(1), 113–127. https://doi.org/10.1007/s10639-017-9588-z
Salmons, J. (2012). Research With Online Interviews. In J. Salmons (Ed.), Cases in Online Interview Research (pp. 1–30). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/cases-in-online-interview-research/book235442
Seifert, T. (2015). Pedagogical applications of smartphone integration in teaching-Lecturers’, students’ & pupils’ perspectives. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 7(2), 1–16.
Teachers for Teachers. (2015). Teachers College - Columbia University. https://www.tc.columbia.edu/refugeeeducation/projects/teachers-for-teachers/
Thomas, M. (2006). Mobile Learning: A Handbook for Educators and Trainers, Agnes Kukulska-Hulme and John Traxler (eds). Routledge, 2005. 192 Pages. ISBN 0-415-35740-3. Price: £24.99 Pbk. ReCALL, 18(2), 257–260. https://doi.org/10.1017/S0958344006230726
Tsagdi, S., Tsiakalou, M., & Theologou, K. (2020, January 10). Teaching English to Refugees in Greece: The Case of Lexena School.
Van Praag, B., & Sanchez, H. S. (2015). Mobile technology in second language classrooms: Insights into its uses, pedagogical implications, and teacher beliefs. ReCALL, 27(3), 288–303. https://doi.org/10.1017/S0958344015000075