Τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων αναστολής στο δημοτικό σχολείο. Μια προσπάθεια αποτίμησης μέσα από την οπτική των πρωταγωνιστών της.


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Τηλεκπαίδευση εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση δημοτικό σχολείο πανδημία
Ευάγγελος Κελεσίδης
Περίληψη
Όπως σε ολόκληρο τον κόσμο, εξαιτίας της πανδημίας τα σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2019-20 και 2020-21 οδηγήθηκαν σε αναστολή της λειτουργίας του με φυσική παρουσία και λειτούργησαν με τηλεκπαίδευση. Στη χώρα μας υπήρξαν τρεις περίοδοι λειτουργίας των σχολείων από απόσταση, οι οποίες διήρκεσαν συνολικά 23 εβδομάδες για τα δημοτικά σχολεία. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να καταγραφεί η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυτές τις περιόδους μέσα από 12 συνεντεύξεις δασκάλων. Από τις συνεντεύξεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το διάστημα λειτούργησαν με αυταπάρνηση και προσωπικό κόστος και ανταποκρίθηκαν με επιτυχία για την παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης στους μαθητές τους. Στο διάστημα των τριών περιόδων παρατηρήθηκαν τέσσερις διακριτές φάσεις λειτουργίας: της επικοινωνίας, της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, της σύγχρονης και, τέλος, της ωρίμανσης. Μετά την επιστροφή στη τάξη, διαπιστώθηκε ότι η εξ αποστάσεως λειτουργία άφησε ισχυρό αποτύπωμα, ιδίως στους πιο αδύναμους
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ευάγγελος Κελεσίδης, ΕΑΠ
Ο Ευάγγελος Κελεσίδης είναι εκπαιδευτικός μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ στη θεματική ΕΤΑ50 «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».
Αναφορές
Azhari, B., & Fajri, I. (2021). Distance learning during the COVID-19 pandemic: School closure in Indonesia. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1–21. https://doi.org/10.1080/0020739X.2021.1875072
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th έκδ.). London; New York: Routledge.
Creswell, J. W. (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας. Περιστέρι: Εκδόσεις Έλλην.
Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(17). https://doi.org/10.1073/PNAS.2022376118
Holmberg, B. (1983). Guided didactic conversion in distance education. Στο D. Sewart, D. Keegan, & B. Holmberg (Επιμ.), Distance education: International Perspectives (σσ 114–122). London: Routledge.
Moore, M. G. (1977). On a Theory of Independent Study. Ανακτήθηκε από https://eric.ed.gov/?id=ED285571
Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. Στο D. Keegan (Επιμ.), Theoretical Principles of Distance Education (σσ 20–35). London and New York: Routledge.
Mίμινου, Α., & Σπανακά, Α. (2013). Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καταγραφή και συζήτηση μίας βιβλιογραφικής επισκόπησης. 7th International Conference in Open & Distance Learning, 78–90. Athens.
Shanahan, L., Steinhoff, A., Bechtiger, L., Murray, A. L., Nivette, A., Hepp, U., … Eisner, M. (2020). Emotional Distress in Young Adults during the COVID-19 Pandemic: Evidence of Risk and Resilience from a Longitudinal Cohort Study. Psychological Medicine, 1–10. https://doi.org/10.1017/S003329172000241X
Wedemeyer, C. A. (1977). Independent Study. Στο A. S. Knowles (Επιμ.), The International Encyclopedia of Higher Education. Boston, MA: Northeastern University.
Yao, J., Rao, J., Jiang, T., & Xiong, C. (2020). What Role Should Teachers Play in Online Teaching during the COVID-19 Pandemic? Evidence from China. Science Insights Education Frontiers, 5, 517–524. https://doi.org/10.15354/sief.20.ar035
Zhao, N., Zhou, X., Liu, B., & Liu, W. (2020). Guiding Teaching Strategies with the Education Platform during the COVID-19 Epidemic: Taking Guiyang No. 1 Middle School Teaching Practice as an Example. Sci Insigt Edu Front, 5(1), 531–539. https://doi.org/10.2139/ssrn.3565625
Αμοργιανιώτη, Ε. (2020). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση την εποχή του Covid-19. Ποιοτική Προσέγγιση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. International Journal of Educational Innovation, 2(7), 63–73.
Αναστασιάδης, Π. (2020). Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ανοικτή Εκπαίδευση : το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(2), 20–48. https://doi.org/https://doi.org/10.12681/jode.25506
Αρμακόλας, Σ. Ι. (2018). Διερεύνηση, ανάλυση και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν σε περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με αξιοποίηση συμμετοχικών‐βιωματικών τεχνικών. Διδακτορική Διατριβή. ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.
Βασάλα, Π. (2005). Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση. Στο Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές (Τόμος Δ’, σσ 53–80). Πάτρα: ΕΑΠ.
Γκιόσος, Ι., Μαυροειδής, Η., & Κουτσούμπα, Μ. Ι. (2008). Η έρευνα στην από απόσταση εκπαίδευση: ανασκόπηση και προοπτικές. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4(1), 49–60. https://doi.org/10.12681/jode.9724
Ίσαρη, Φ., & Πουρκός, Μ. (2015). Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας. Εφαρμογές στην Ψυχολογία και στην Εκπαίδευση. Ζωγράφου: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ΕΜΠ.
Καραγιάννη, Δ., & Αναστασιάδης, Π. (2009). Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικού Έντυπου Εκπαιδευτικού Υλικού με την μέθοδο της εξαε με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 5ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. 27-29 Νοεμβρίου 2009 (σσ 97–110). https://doi.org/10.12681/icodl.502
Κελενίδου, Π., Αντωνίου, Π., & Παπαδάκης, Σ. (2017). Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Συστηματική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. 9th International Conference in Open & Distance Learning, 168–184. Athens.
Λιοναράκης, Α. (1999). Εξ αποστάσεως και συμβατική εκπαίδευση: Συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες δυνάμεις; Στο Η ανοικτή και εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (σσ 8–27). Αθήνα: Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).
Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικασίες μάθησης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές (σσ 13–18). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στοιχεία Θεωρίας και Πράξης (σσ 11–41). Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.
Μανούσου, Ε., Ιωακειμίδου, Β., Παπαδημητρίου, Σ., & Χαρτοφύλακα, Α.-Μ. (2021). Προκλήσεις και καλές πρακτικές για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της πανδημίας. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 17(1), 19–37.
Μαυροειδής, Η., Γκιόσος, Ι., & Κουτσούμπα, Μ. (2014). Επισκόπηση θεωρητικών εννοιών στην εκπαίδευση από απόσταση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 10(1), 88–100. https://doi.org/10.12681/jode.9814
Οικονόμου, Χ. (2017). Η αυτοδύναμη εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση στη Γερμανία. Μελέτη περίπτωσης τεσσάρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης. Μεταπτυχιακή εργασία. ΕΑΠ, Πάτρα.
Παπανικολάου, Κ. (2017). Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές δημοτικού. Μία Έρευνα Δράσης για τη μελέτη στο σπίτι. Πάτρα.
Χατζάκης, Δ. (2015). e-mandoulides και Αντίστροφη Τάξη: δεδομένα από τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής. 8th International Conference in Open & Distance Learning, 141–147. Athens.