Παιδαγωγικές πρακτικές και αξιοποίηση του συστήματος τηλεδιάσκεψης στις τηλε-Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Μια διεπιστημονική προσέγγιση της «φωνής» μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Σύστημα τηλεδιάσκεψης τηλε-Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις Ορατή Παιδαγωγική Αόρατη Παιδαγωγική κονεκτιβισμός κονστρουκτιβισμός
Γεράσιμος Σ. Κουστουράκης
Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος
Περίληψη

Στην εργασία αυτή αξιοποιείται το κοινωνιολογικό θεωρητικό πλαίσιο του Basil Bernstein με στόχο την προσέγγιση και ανάλυση των απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) αναφορικά με την διαμόρφωση του παιδαγωγικού έργου κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-Ο.Σ.Σ.) που επηρεάζεται από τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος τηλεδιάσκεψης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2021 με το μεθοδολογικό εργαλείο του ερωτηματολογίου που περιείχε ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Τα ευρήματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι υπό την επίδραση και των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία Covid-19 διαφαίνεται μια τάση επικράτησης του κονεκτιβισμού που συνδέεται με την υλοποίηση τηλε-Ο.Σ.Σ. σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές επιθυμούν την χρήση ενός συστήματος τηλεδιάσκεψης, το οποίο θα διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την πραγματοποίηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και που μπορούν να προωθήσουν τόσο την μεταξύ τους αλληλεπίδραση, όσο και μεταξύ των ιδίων και του διδάσκοντα. Κατά τη διάρκεια των τηλε-Ο.Σ.Σ. επιθυμητή είναι η υλοποίηση μικτών παιδαγωγικών πρακτικών, που αντλούν στοιχεία τόσο από μια ορατή όσο κι από μια αόρατη παιδαγωγική. Η τελευταία συνδέεται με μια κονστρουκτιβιστικού χαρακτήρα ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, επεξεργασία, διευκρίνιση ή ανακάλυψη της γνώσης από τους φοιτητές.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γεράσιμος Σ. Κουστουράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ο Γεράσιμος Σ. Κουστουράκης είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης" στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.
Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ο Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο "Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Παραγωγή και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Αναφορές
Anderson, B. (2007). Independent learning. In Μ.G. Moore (Εd.), Handbook of distance education (pp.109-122). Μahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three generations of distance education pedagogy. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(3), 80-97. https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.890
Bernstein, B. (1990). The Structuring of Pedagogic Discourse: Vol. IV Class, Codes & Control. London: Routledge.
Bernstein, B. (2000). Pedagogy, Symbolic control and identity. Theory, Research, Critique (Revised edition). N.Y.: Rowman & Littlefield.
Bourdieu, P. (1997) Forms of capital. In A. Halsey, H. Lauder, P. Brown & A. Wells (Eds), Education: culture, economy and society (pp. 46-58). Oxford and New York: Oxford University Press.
Carrillo, C., & Flores, M. A. (2020). COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices. European Journal of Teacher Education, 43(4), 466-487. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1821184
Christidou, V., Gravani, M., & Hatzinikita, V. (2012). Distance Learning Material for Adult Education: The Case of the Open University of Cyprus. Ubiquitous Learning: An International Journal, 4(2), 33-45.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Daniel, J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49(1), 91-96. https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5-22. http://dx.doi.org/10.1177/0047239520934018
Downes, S. (2019). Recent work in connectivism. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 22(2), 113-132. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1245809.pdf
Goldie, J. G. S. (2016). Connectivism: a knowledge learning theory for the digital age? Medical teacher, 38(10), 1064-1069. doi: 10.3109/0142159X.2016.1173661
Koustourakis, G. (2014). A Sociological Approach to Painting Teaching according to the Contemporary Greek Kindergarten Curriculum. The International Journal of Early Childhood Learning, 20(1), 23-37. https://doi.org/10.18848/2327-7939/CGP/v20i01/48408
Koustourakis, G. (2015). Could written essays evaluation affect the tutor - students communication in distance learning? Perceptions of Open University postgraduate students. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 2(2), 45-58. https://doi.org/10.26220/une.2237
Koustourakis, G. (2020). Teaching through written assignments in the Open University: an approach to the “voice” of postgraduate students on Instructional Discourse. Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 16(1), 9-21. https://doi.org/10.12681/jode.23156
Koustourakis, G., Panagiotakopoulos, C., & Vergidis, D. (2008). A Contribution to the Hellenic Open University: Evaluation of the pedagogical practices and the use of ICT on distance education. International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(2), 1-18. https://doi.org/10.19173/irrodl.v9i2.424
Krippendorff, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to its Methodology. Thousand Oaks, California: Sage.
Lemay, J. D., Doleck, T., & Bazelais, P. (2021). Transition to online teaching during the COVID-19 pandemic. Interactive Learning Environments, 1-12. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1871633
Lockey, A., Conaghan, P., Bland, A., & Astin, F. (2021). Educational theory and its application to advanced life support courses: a narrative review. Resuscitation Plus, 5, 100053. https://doi.org/10.1016/j.resplu.2020.100053
Mason, J. (2011). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Πεδίο.
Moorhouse, B. L. (2020). Adaptations to a face-to-face initial teacher education course ‘forced’online due to the COVID-19 pandemic. Journal of Education for Teaching, 46(4), 609-611. https://doi.org/10.1080/02607476.2020.1755205
Morais, A.M., & Neves, I.P. (2011). Educational texts and contexts that work: Discussing the optimization of a model of pedagogic practice. In D. Frandji & P. Vitale (Eds), Knowledge, pedagogy and society: International perspectives on Basil Bernstein’s sociology of education (pp. 191-207). New York: Routledge.
Patton, M.Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. London: Sage.
Reay, D., David, M.E., & Ball, S.J. (2005). Degrees of Choice. Stoke on Trend: Trentham Books.
Robson, C. (2007). Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.
Ryan, T., & Henderson, M. (2018). Feeling feedback: students’ emotional responses to educator feedback. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(6), 880-892. https://doi.org/10.1080/02602938.2017.1416456
Simpson, O. (2018). Supporting students in online, open and distance learning. N.Y.: Routledge.
Thomas, L. (2002). Student retention in higher education: The role of institutional habitus. Journal of Educational Policy, 17(4), 423-442. https://doi.org/10.1080/02680930210140257
Tinmaz, H. (2012). Social Networking Websites as an Innovative Framework for Connectivism. Contemporary Educational Technology, 3(3), 234-245. doi: 10.30935/cedtech/6080