Εκπαιδευτικός σχεδιασμός ενός εξ Αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος για την ανάπτυξη κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων για ηγέτες της εκπαίδευσης


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
εξ Αποστάσεως επιμόρφωση επαγγελματική ανάπτυξη κοινωνικές δεξιότητες ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτική ηγεσία σχολική διοίκηση
Περίληψη
Σύμφωνα με τις επιταγές της παγκοσμιοποιημένης ψηφιακής κοινωνίας η διαδικασία της μάθησης για εκπαιδευτικούς δεν εξαντλείται με την ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης. Τα διευθυντικά στελέχη εκπαίδευσης, όντας εκπαιδευτικοί λειτουργοί και διοικητικοί υπάλληλοι οφείλουν να ενημερώνονται διαρκώς ως προς τις τρέχουσες τάσεις της επιστήμης τους, αλλά και για ζητήματα που σχετίζονται με το νευραλγικό χώρο της εκπαίδευσης γενικότερα. Υπό το σκεπτικό αυτό, η διαρκής επιμόρφωση επιβάλλεται να αποτελεί ένα αναπόσπαστο και οργανικό τμήμα της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ηγετών εκπαίδευσης. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών στις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα. Η ομάδα-στόχος της επιμόρφωσης ήταν οι κατέχοντες ηγετική θέση σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης επιχείρησαν να ρίξουν φως στον επιστημονικό διάλογο σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη μεθοδολογία του σχεδιασμού επιμορφωτικών προγραμμάτων για σχολικούς ηγέτες. Ειδικότερα, η μελέτη επιχείρησε να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση ανάπτυξης ενός νέου εκπαιδευτικού πλαισίου επιμόρφωσης και κατάρτισης ηγετικών στελεχών εκπαίδευσης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η μελέτη απευθύνεται στους εξ Αποστάσεως σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων, στους ερευνητές, στην επιστημονική κοινότητα και στους ιθύνοντες για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, προκειμένου να εγείρει προβληματισμό για την αναγκαιότητα ύπαρξης προγραμμάτων επιμόρφωσης για τα στελέχη της εκπαίδευσης ως προς την ανάπτυξη των κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους, οι οποίες είναι χρήσιμες όχι μόνο για τον επαγγελματικό τους στίβο, αλλά και για την κοινωνική τους ζωή και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος
Βιογραφικό Συγγραφέα
AGORITSA THOMAS MAKRI

Περιοχές ενδιαφέροντος για αξιολόγηση: Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Νέες Τεχνολογίες, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Κοινωνικές δεξιότητες, Ψηφιακές δεξιότητες

Βιογραφικά στοιχεία: Ph.d Επιστήμες της Αγωγής
ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία, ΒΑ: Ιστορία-Αρχαιολογία
Αναφορές
Acton, K. S. (2021). School leaders as change agents: do principals have the tools they need?. Management in Education, 35(1), 43-51.
Ajjawi, R., & Boud, D. (2018). Examining the nature and effects of feedback dialogue. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(7), 1106-1119.
Αντύπας, Γ. (2018). Επιμορφωτική αναγκαιότητα - Επιμορφωτικές ανάγκες διευθυντικών στελεχών εκπαίδευσης από το πρίσμα των στελεχών. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, 15, 83-110.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, Handbook The Cognitive Domain. New York: David McKay.
Bower, M., & Vlachopoulos, P. (2018). A critical analysis of technology‐enhanced learning design frameworks. British Journal of Educational Technology, 49(6), 981-997.
Branch, R. M. (2018). Instructional Design for Training Programs. In K. A. Persichitte, A. Suparman & M. Spector (Eds.), Educational Technology to Improve Quality and Access on a Global Scale (pp. 1-7). Cham: Springer.
Branch, R. M., & Kopcha, T. J. (2014). Instructional design models. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen & M. J. Bishop (Eds.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology (pp. 77-87). New York, NY: Springer.
Brauckmann, S., Pashiardis, P., & Ärlestig, H. (2020). Bringing context and educational leadership together: fostering the professional development of school principals. Professional Development in Education, 1-12.
Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2014). The systematic design of instruction (8th ed). New York (US): Pearson.
Foroutan, M., Rajaeepour, S., & Siadat, S. A. (2016). Investigating and Comparing Primary, Secondary, and High School Principals’ and Teachers’ Attitudes in the City of Isfahan towards In-Service Training Courses. International Journal of Human Resource Studies, 6(1), 46-62.
Güngör, S. K., & Yildirim, Y. (2016). Views of School Administrators Related to In-service Training Activities. Universal Journal of Educational Research, 4(3), 516-523.
Holloway, J. (2021). Distributing Leadership: Sharing Responsibility and Maintaining Accountability. In J. Holloway (Ed.), Metrics, Standards and Alignment in Teacher Policy (pp. 131-145). Springer, Singapore.
Hussin, S., & Al Abri, S. (2015). Professional development needs of school principals in the context of educational reform. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, 7(4), 90-97.
Kang, H., & Yang, Y. (2016). Interaction of African American Learners Online: An Adult Education Perspective. American Journal of Distance Education, 30(2), 80-88.
Kiridena, S. B., Samaranayake, P., & Hastie, D. B. (2014). Instructional Design for Online Course Delivery in Engineering Management: Synthesizing Learning Styles, Pedagogical Perspectives and Contingency Factors. In Proceedings IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (pp. 1198-1203). Bandar Sunway, Malaysia.
Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυμορφική Εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Λιοναράκης (Επιμ.), Απόψεις και προβληματισμοί για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σ. 1-15). Αθήνα: Προπομπός.
Μακρή, Α. (2017). Εκπαιδευτική πολιτική και διεθνή πρότυπα επιμόρφωσης για τους νεοπροαχθέντες και εν ενεργεία διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, 13-15 Οκτωβρίου, Λάρισα.
Vlachopoulos, D., & Makri, A. (2017). Professional Development and Training of School Managers: A view from inside. In EDULEARN 2017 Proceedings, The 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 5494-5502). Barcelona, Spain.
Makri, A., & Vlachopoulos, D. (2018b). Investigating the Criteria of Chooosing a Learning Management System for Online Courses. In EDULEARN 2018 Proceedings, The 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 1247-1255). Palma de Mallorca, Spain.
Makri, A., & Vlachopoulos, D. (2019). Professsional Develpoment for School Leaders: A Focus on Soft and Digital Skills. In EDULEARN 2019 Proceedings, The 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 6200-6209). Palma de Mallorca, Spain.
Miller, P. (2021). Anti-racist school leadership: making ‘race’count in leadership preparation and development. Professional Development in Education, 47(1), 7-21.
Morrison, G. R. (2010). Designing Effective Instruction (6th ed.). New York, NY: John Wiley & Sons.
Norberg, K. (2019). The Swedish national principal training programme: a programme in constant change. Journal of Educational Administration and History, 51(1), 5-14.
Popović, T., Alfirević, N., & Relja, R. (2019). Selection and Education of School Principals: A Comparative Overview of Policies. In Á. H. Ingþórsson, N. Alfirević, J. Pavicic & D. Vican (Eds.), Educational Leadership in Policy: Challenges and Implementation Within Europe (pp. 59-78). Cham: Palgrave Macmillan.
Pusuluri, S., Mahasneh, A., & Alsayer, B. A. M. (2017). The application of blackboard in the English courses at Al Jouf University: Perceptions of students. Theory and Practice in Language Studies, 7(2), 106-111.
Rodriguez-Gomez, D., Ion, G., Mercader, C., & López-Crespo, S. (2019). Factors promoting informal and formal learning strategies among school leaders. Studies in Continuing Education, 1-16.
Seifert, T., & Feliks, O. (2019). Online self-assessment and peer-assessment as a tool to enhance student-teachers’ assessment skills. Assessment & Evaluation in Higher Education, 44(2), 169185.
Shepherd, C. (2015). More than Blended Learning. Eastleigh: The More Than Blended Learning Company.
Σοφός, Α., Κώστας, Α., & Παράσχου, Β. (2015). Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανακτήθηκε 3 Μαρτίου, 2021, από http://tny.sh/aRSKNzN
Stroud, V. (2006). Sustaining skills in headship: Professional development for experienced headteachers. Educational Management Administration & Leadership, 34(1), 89-103.
Vu, P., Cao, V., Vu, L., & Cepero, J. (2014). Factors driving learner success in online professional development. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(3), 120-139.