Μοντέλο κοινωνικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για ηγέτες της εκπαίδευσης: μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας


Δημοσιευμένα: Jan 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνικές δεξιότητες δεξιότητες του 21ου αιώνα εξ Αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτική ηγεσία βιβλιογραφική επισκόπηση
Περίληψη

Οι ηγέτες της εκπαίδευσης διαδραματίζουν έναν κομβικό ρόλο στη δημιουργία των συνθηκών που απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων σχολικών μονάδων. Αποτελούν τον συνδετικό κρίκο για τη σφυρηλάτηση υγιών σχέσεων μεταξύ του σχολείου, των μαθητών, των γονέων, της εργασίας και της κοινωνίας, με απώτερο στόχο την επίτευξη καλύτερων σχολικών επιδόσεων των μαθητών. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικοί, πολιτικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί είναι ραγδαίοι και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μεγαλύτερες από ποτέ, η ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλων στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης  έχει φτάσει στο υψηλότερο της σημείο. Ιδιαίτερα στην μετα-Covid εποχή υπάρχει  αναγκαιότητα οι σχολικοί ηγέτες να εφοδιαστούν με ζωτικές δεξιότητες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις επιταγές της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Στην παρούσα μελέτη, μέσω της επισκόπησης των βιβλιογραφικών πηγών, διερευνώνται οι ποικίλες διαστάσεις των κοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε τα διευθυντικά στελέχη να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα κελεύσματα της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο βιβλιογραφικής επισκόπησης και κατόπιν μελετήθηκαν και αναλύθηκαν επιστημονικές μελέτες, άρθρα και πολιτικά κείμενα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα της επισκόπησης έδειξαν ότι τα διοικητικά στελέχη εκπαίδευσης δύνανται να εξοπλιστούν με ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες, χρήσιμες για την επιτυχία και καταξίωσή τους στο νευραλγικό χώρο της εκπαίδευσης. Η σημαντικότητα της παρούσας μελέτης έγκειται στο να αποτελέσει εφαλτήριο για μελλοντικούς ερευνητές για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα σχετίζονται με σημαντικές δεξιότητες ζωής και σταδιοδρομίας των ηγετών εκπαίδευσης.  

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • A Μέρος
Βιογραφικό Συγγραφέα
AGORITSA THOMAS MAKRI

Περιοχές ενδιαφέροντος για αξιολόγηση: Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτική Ηγεσία, Νέες Τεχνολογίες, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Κοινωνικές δεξιότητες, Ψηφιακές δεξιότητες

Βιογραφικά στοιχεία: Ph.d Επιστήμες της Αγωγής
ΜΑ Εκπαιδευτική Ηγεσία, ΒΑ: Ιστορία-Αρχαιολογία
Αναφορές
Ahmed, F., Capretz, L. F., Bouktif, S., & Campbell, P. (2015). Soft skills and software development: A reflection from the software industry. International Journal of Information Processing and Management(IJIPM), 4(3), 171-191.
Ariratana, W., Sirisookslip, S., & Ngang, T. K. (2015). Development of Leadership Soft Skills Among Educational Administrators. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 331-336.
Caeiro-Rodríguez, M., Manso-Vázquez, M., Mikic-Fonte, F. A., Llamas-Nistal, M., Fernández-Iglesias, M. J., Tsalapatas, H., ... & Sørensen, L. T. (2021). Teaching Soft Skills in Engineering Education: An European Perspective. IEEE Access, 9, 29222-29242.
Caggiano, V., Schleutker, K., Petrone, L., & Gonzalez-Bernal, J. (2020). Towards identifying the soft skills needed in curricula: Finnish and Italian students’ self-evaluations indicate differences between groups. Sustainability, 12(10), 4031.
Charoensap-Kelly, P., Broussard, L., Lindsly, M., & Troy, M. (2016). Evaluation of a soft skills training program. Business and Professional Communication Quarterly, 79(2), 154-179.
Deepa, S., & Seth, M. (2013). Do Soft Skills Matter?-Implications for Educators Based on Recruiters' Perspective. IUP Journal of Soft Skills, 7(1), 7.
Dell’Aquila, E., Marocco, D., Ponticorvo, M., Di Ferdinando, A., Schembri, M., & Miglino, O. (2016). Soft Skills. In E. Dell'Aquila, D. Marocco, M. Ponticorvo, A. di Ferdinando, M. Schembri & O. Miglino (Eds.), Educational Games for Soft-Skills Training in Digital Environments: New Perspectives (pp. 1-18). Springer International Publishing.
DeLong, D., & Elbeck, M. (2018). An Exploratory Study of the Influence of Soft and Hard Skills on Entry Level Marketing Position Interviews. Marketing Education Review, 28(3), 159-169.
Fikri, M. A. A., Asbari, M., Purwanto, A., Nugroho, Y. A., Waruwu, H., Fauji, A., ... & Dewi, W. R. (2020). A Mediation Role of Organizational of Learning on Relationship of Hard Skills, Soft Skills, Innovation and Performance: Evidence at Islamic School. EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 398-423.
García, E. (2016). The Need to Address Non-Cognitive Skills in the Education Policy Agenda. In M. S. Khine & S. Areepattamannil (Eds.) Non-cognitive Skills and Factors in Educational Attainment (pp. 31-64). Sense Publishers.
Guffey, M. E., & Loewy, D. (2015). Essentials of business communication (8th ed.). Sanford, CT: Cengage Learning.
Hurrell, S. A., Scholarios, D., & Thompson, P. (2013). More than a ‘humpty dumpty’term: Strengthening the conceptualization of soft skills. Economic and Industrial Democracy, 34(1), 161-182.
Jayaram, S., & Musau, R. (2017). Soft Skills: What They Are and How to Foster Them. In S. Jayaram, W. Munge, B. Adamson, D. Sorrell & N. Jain (Eds.), Bridging the Skills Gap (pp. 101-122). Cham: Springer.
Julistiono, E. K. (2021). Soft Skills Development Through Live In Program in UPH Surabaya Campus in 2020. International Journal of Science and Business, 5(4), 11-19.
Khasanzyanova, A. (2017). How volunteering helps students to develop soft skills. International Review of Education, 63(3), 363-379.
Lepeley, M. T., Beutell, N. J., Abarca, N., & Majluf, N. (Eds.). (2021). Soft Skills for Human Centered Management and Global Sustainability. Routledge.
Levant, Y., Coulmont, M., & Sandu, R. (2016). Business simulation as an active learning activity for developing soft skills. Accounting Education, 25(4), 368-395.
Mahasneh, J. K., & Thabet, W. (2015). Rethinking construction curriculum: A descriptive cause analysis for the soft skills gap among construction graduates. In 51st ASC Annual International Conference Proceedings.
Makri, A., & Vlachopoulos, D. (2019b). Professsional Develpoment for School Leaders: A Focus on Soft and Digital Skills. In EDULEARN 2019 Proceedings, The 11th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 6200-6209). Palma de Mallorca, Spain.
Matteson, M. L., Anderson, L., & Boyden, C. (2016). “Soft Skills”: A Phrase in Search of Meaning. Portal: Libraries and the Academy, 16(1), 71-88.
Md-Ali, R., Shaffie, F., & Yusof, F. M. (2016). Public University Educators’ Understanding and Conception of Soft Skills for Educators. International Review of Management and Marketing, 6(7S), 181-186.
Ngang, T. K., Mohamed, S. H., & Kanokorn, S. (2015). Soft Skills Of Leaders And School Improvement In High Performing Schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 2127-2131.
Paletta, A. (2019). How do school leaders respond to the growing intrusiveness of accountability policies? Evidence from Italy. Journal of Educational Administration and History, 1-21. doi: 10.1080/00220620.2019.1607266
Purwanto, A., Santoso, P. B., Siswanto, E., Hartuti, H., Setiana, Y. N., Sudargini, Y., & Fahmi, K. (2021). Effect of Hard Skills, Soft Skills, Organizational Learning and Innovation Capability on Islamic University Lecturers’ Performance. International Journal of Social and Management Studies, 2(1), 14-40.
Putra, A. S., Novitasari, D., Asbari, M., Purwanto, A., Iskandar, J., Hutagalung, D., & Cahyono, Y. (2020). Examine Relationship of Soft Skills, Hard Skills, Innovation and Performance: the Mediation Effect of Organizational Learning. International Journal of Science and Management Studies (IJSMS), 3(3), 27-43.
Robles, M. M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 75(4), 453-465.
Rongraung, S., Somprach, K., Khanthap, J., & Sitthisomjin, J. (2014). Soft skills for private basic education schools in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 956-961.
Schrum, L., Niederhauser, D. S., & Strudler, N. (2016). Competencies, challenges, and changes: a US perspective on preparing twenty-first century teachers and leaders. In J. M. Spector, D. Ifenthaler, D. G. Sampson & P. Isaias (Eds.), Competencies in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age (pp. 17-32). Springer, Cham.
Somprach, K., Popoonsak, P., & Sombatteera, S. (2014). Soft skills development to enhance teachers’ competencies in primary schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 842-846.
Succi, C., & Canovi, M. (2019). Soft skills to enhance graduate employability: comparing students and employers’ perceptions.
Studies in Higher Education, 1-14.
Tadjer, H., Lafifi, Y., Seridi-Bouchelaghem, H., & Gülseçen, S. (2020). Improving soft skills based on students’ traces in problem-based learning environments. Interactive Learning Environments, 1-18.
Tang, K. N. (2018). The importance of soft skills acquisition by teachers in higher education institutions. Kasetsart Journal of Social Sciences. doi: 10.1016/j.kjss.2018.01.002
Taylor, E. (2016a). Investigating the perception of stakeholders on soft skills development of students: Evidence from South Africa. Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning, 12(1), 1-18.
Tseng, H., Yi, X., & Yeh, H. T. (2019). Learning-related soft skills among online business students in higher education: Grade level and managerial role differences in self-regulation, motivation, and social skill. Computers in Human Behavior, 95, 179-186.
van der Linden, D., Pekaar, K. A., Bakker, A. B., Schermer, J. A., Vernon, P. A., Dunkel, C. S., & Petrides, K. V. (2017). Overlap between the general factor of personality and emotional intelligence: A meta-analysis. Psychological bulletin, 143(1), 36-52.
van Laar, E., van Deursen, A. J., van Dijk, J. A., & de Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. Computers in Human Behavior, 72, 577-588.
Vaughan, K. (2017). The role of apprenticeship in the cultivation of soft skills and dispositions. Journal of Vocational Education & Training, 1-18.
Versland, T. M., & Erickson, J. L. (2017). Leading by example: A case study of the influence of principal self-efficacy on collective efficacy. Cogent Education, 4(1), 1286765.
Wikle, T. A., & Fagin, T. D. (2015). Hard and soft skills in preparing GIS professionals: Comparing perceptions of employers and educators. Transactions in GIS, 19(5), 641-652.