| More

Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος για προώθηση επιχειρηματικότητας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Views: 160 Downloads: 110
Angelika I Kokkinaki, Despo Ktoridou, Despo Ktoridou

Περίληψη


Στην σύγχρονη εποχή, για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης, προτάσσεται η έννοια της «επιχειρηματικότητα» και αυξάνεται η προσδοκία ότι μέσω αυτής σημαντικές βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν. Αλλά πώς αναλύεται αυτή η ιδέα; Και το πιο σημαντικό, ενθαρρύνεται και αν ναι με ποιό τρόπο η επιχειρηματικότητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Η παρούσα εργασία εξετάζει αυτά τα ζητήματα και παρουσιάζει τη σχεδίαση ενός Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πόρου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε νέους στο ηλικιακό φάσμα 11-16 ετών. Η εργασία παρουσιάζει μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση σε τρεις κύριες κατευθύνσεις: 1) παρουσιάζει τα κύρια εννοιολογικά πλαίσια για την επιχειρηματικότητα, 2) διεξάγει συγκριτική ανάλυση των επιχειρηματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων παγκοσμίως και 3) συνάγει συμπεράσματα και συστάσεις για την εκπαιδευτική μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί στον Ανοικτό Εκπαιδευτικό Πόρο. Η μεθοδολογική προσέγγιση περιγράφεται λεπτομερώς. Παρουσιάζονται επίσης προκαταρκτικά αποτελέσματα από την πιλοτική δοκιμή και ιδέες για περαιτέρω βελτιώσεις.


Λέξεις κλειδιά


Επιχειρηματικότητα;Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος; Διαδραστικότητα;Εμπειρίες Χρηστών

Πλήρες Κείμενο:

PDF (English)

Αναφορές


Ahuja, M. K., & Thatcher, J. B. (2005). Moving Beyond Intentions and Toward the Theory of Trying: Effects of Work Environment and Gender on Post-Adoption Information Technology Use. MIS Quarterly, 29 (3), 427-459.

Ala-Mutka, K., Punie, Y., & Ferrari, A. (2009). Review of Learning in Online Networks and Communities. In U. Cress, V. Dimitrova, & M. Specht, Learning in the Synergy of Multiple Disciplines: 4th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2009 Nice, France, September 29--October 2, 2009 Proceedings (pp. 350-364). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Bijker, W. E. (2006). The Vulnerability of Technological Culture. In H. Nowotny, Cultures of Technology and the Quest for Innovation (p. 232). New York: Berghahn Books.

Bruyat, C., & Julien, P.-A. (2001). Defining the field of research in entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 16, 165-180.

Commission, E. (2002). Final Report of the Expert Group "Best Procedure", Project on Education and Training for Entrepreneurship. Brussels: European Commission.

Crowley, M., Hisrich, R. D., Lankford, C., & B., O. (1995). The effectiveness of participative ('hands on') training programs in entrepreneurship in European second level schools. In W. D. Bygrave, B. J. Bird, S. Birley, N. C. Churchill, M. G. Hay, R. H. Keeley, & W. E. Wetzel, Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 718-719). Wellesley, MA: Babson College.

Deuchar, R. (2007). Citizenship, Enterprise and Learning: Harmonising Competing Educational Agendas. London: Trentham Books.

Digital Championship. (2015). Retrieved November 25, 2015, from http://web.cut.ac.cy/digitalchampion/en/

Ekvall, G. (1997). Organizational Conditions and Levels of Creativity. Creativity and Innovation Management, 6 (4), 195-205.

Erkkilä, K. (2000). Entrepreneurial education: mapping the debates in the United States, the United Kingdom and Finland. New York: Garland Pub.

Eteokleous, N., & Ktoridou, D. (2011, July 7-9). Higher Education: A Web 2.0 World of communication, collaboration, participation and sharing. Proceedings of ICICTE-International Conference on ICT in Education, (pp. 1-10). Rhodes, Greece.

European Commission. (2002). Final Report of the Expert Group "Best Procedure", Project on Education and Training for Entrepreneurship. Brussels: European Comission.

Gartner, W. B. (1990). What are we talking about when we talk about entrepreneurship? Journal of Business Venturing, 5, 15-28.

Gibb, A. (2002). In pursuit of a new 'enterprise' and 'entrepreneurship' paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4, 233-269.

Gibb, A. (2008). Entrepreneurship and enterprise education in schools and colleges: insights from UK practice. International Journal of Entrepreneurship Education, 6, 48.

Gundry, L., and Kickul, J. R. (1996). Flights of imagination: fostering creativity through experiential learning. Simulation and Gaming, 27 (3), 334-349.

Hale, M. (1998). Promoting a culture of learning through education business partnership in Tower Hamlets: a case study of the Bankers Trust initiative with Morpeth School. Education + Training, 40 (9), 384-389.

Handscombe, R. D., Rodriguez-Falcon, E., & Patterson, E. (2008). Embedding enterprise in science and engineering departments. Education + Training, 50, 615-625.

Hannon, P. D. (2005, May). Philosophies of Enterprise and Entrepreneurship Education and the Challenges for Higher Education in the UK. International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 6 (2), 105-114.

Hargadon, S. (2009). Elluminate. Retrieved October 15, 2010, from Educational Networking: The important role Web 2.0 will play in education: http://www.elluminate.com

Heinonen, J., & Hytti, U. (2010). Back to basics: the role of teaching in developing the entrepreneurial university. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 11, 283-292.

Herron, L., Smith-Cook, D., & Sapienza, J. J. (1992). Patterns of discovery: heuristics and pre-heuristics in entrepreneurial activity. In N.

C. Churchill, S. Birley, W. D. Bygrave, D. Muzyka, C. Wahlblin, & W. E. Wetzel, Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 607-608). Wellesley, MA: Babson College.

Ibrahim, A. B., & Sufani, K. (2002). Entrepreneurship education and training in Canada: a critical assessment. Education + Training, 44 (8/9), 421-430.

Johannisson, B. (2000). Networking and Entrepreneurial Growth. In D. L. Sexton, & H. Landström, The Blackwell Handbook of Entrepreneurship (pp. 368-386). Oxford: Blackwell.

Johannisson, B. (2010). The agony of the Swedish school when confronted by entrepreneurship. In K. Skogen, & J. Sjovoll, Creativity and Innovation. Preconditions for entrepreneurial education. Trondheim: Tapir Academic Press.

Johannisson, B., Landstrom, H., & Rosenberg, J. (1998). University training for entrepreneurship - an action frame of reference. European Journal of Engineering Education.

Johnson, C. (1988). Enterprise education and training. British Journal of Education and Work, 2, 61-65.

Jones, B., & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. Education and Training, 52 (1), 7-19.

Kirby, D. A. (2003). Entrepreneurship. London: McGraw-Hill Education.

Kourilsky, M. L. (1995). Entrepreneurship education: opportunity in search of curriculum. Business Education Forum, 50 (10), 11-15.

Krueger, N. F. (2009). Entrepreneurial intentions are dead: Long live entrepreneurial intentions. In Understanding the entrepreneurial mind (pp. 51-72). New York: Springer.

Lackéus, M. (2013). Developing Entrepreneurial Competencies - An Action-Based Approach and Classification in Education. Licentiate Thesis, Chalmers University of Technology.

Lackéus, M. (2015). Entrepreneurship in Education: What, Why, When, How. LEED, OECD.

Leal, S., Esteves, J., & Guerra, L. (2012). Examining the factors that influence the IT Innovation Process. Paper 36, MCIS 2012 Proceedings.

Lewis, K., & Massey, C. (2003). Delivering enterprise education in New Zealand. Education + Training, 45 (4), 197 - 206.

Mahieu, R. (2006). Agents of Change and Policies of Scale. A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education. Umeå, Sweden: Umeå University.

McClelland, D. C. (1965). Need achievement and entrepreneurship: a longitudinal study. Journal of Personality and Social Psychology, 4 (1), 389-392.

Moberg, K. (2014). Assessing the Impact of Entrepreneurship Education - From ABC to PhD. PhD Thesis, Copenhagen Business School.

Murugesan, S. (2009). Social Issues and Web 2.0: A closer Look at Culture in E-Learning. Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X.0: Technologies, Business, and Social Applications. IGI Global.

Mwasalwiba, E. S. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education and Training, 52, 20-47.

Nakkula, M., Lutyens, M., Pineda, C., Dray, A., Gaytan, F., & Hugulay, J. (2004). Initiating, Leading, and Feeling in Control of One's Fate: Findings from the 2002-2003 Study of NFTE in Six Boston Public High Schools. Harvard University Graduate School of Education.

Nasri, W. (2012, February). Motivating Salespeople to Contribute to Marketing Intelligence Activities: An Expect Theory Approach. International Journal of Marketing Studies, 4 (1), 168-175.

O'Connor, A. (2013). A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes. Journal of Business Venturing, 28, 546-563.

Pepin, M. (2011). L'entrepreneuriat en milieu scolaire : de quoi s'agit-il? McGill Journal of Education / Revue des sciences de l'éducation de McGill, 46 (2), 303-326.

QAA. (2012). Enterprise and entrepreneurship education: Guidance for UK higher education providers. Gloucester, UK: The Quality Assurance Agency for Higer Education.

Sexton, D. L., & Kasarda, J. D. (1991). The State of the Art of Entrepreneurships. Boston, MA: P. W. Kent Publishing Co.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2007, January). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. The Academy of Management Review, 25 (1), 217-226.

Smith, A. J., & Hannon, P. D. (2006). Embedding new entrepreneurship programmes in UK higher education institutions: challenges and considerations. Education + Training, 48, 555-567.

Spinosa, C., Flores, F., & Dreyfus, H. L. (1999). Disclosing new worlds: Entrepreneurship, democratic action and the cultivation of solidarity. Cambridge, MA: MIT Press.

Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management. Strategic management journal, 11, 17-27.

Surlemont, B. (2007). Promoting enterprising: a strategic move to get schools' cooperation in the promotion of entrepreneurship. In A. Fayolle, & (ed.), Handbook of Research in Entrepreneurship Education: Contextual perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

The Economist. (2012, Jully 28). Retrieved November 29, 2015, from European entrepreneurs - Les misérables: http://www.economist.com/node/21559618

Tracey, P., & Phillips, N. (2007). The distinctive challenge of educating social entrepreneurs: A postscrip and rejoinder to the special issue on entrepreneurship education. Academy of Management Learning & Education, 6, 264-271.

Van der Kuip, I., & Verheul, I. (2003). Early Development of Entrepreneurial Qualities: The Role of Initial Education. The Netherlands: Scales, EIM.

White, J., Drew, S. and Hay, T. (2009). “Ethnography Versus Case Study - Positioning Research and Researchers.” Qualitative Research Journal 9(1), 18–27.

Willis, J.W. (2007). Foundations of Qualitative Research: Interpretive and Critical Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Wong, P. K., Ho, Y. P., & Autio, E. (2005). Entrepreneurship, innovation and economic growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics, 24, 335-350.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1355

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.