| More

Eναλλακτικές διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες: η ψηφιακή αφήγηση σε πρόγραμμα διαγενεακής σύνδεσης

Views: 767 Downloads: 682
Βασιλική Ιωακειμίδου, Ευαγγελία Μανούσου, Σοφία Παπαδημητρίου

Περίληψη


Ένα πρόγραμμα διαγενεακής σύνδεσης δημιουργεί ευκαιρίες ομαδοσυνεργατικής και μετασχηματίζουσας μάθησης για μαθητές, παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι προέρχονται από περιβάλλοντα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ψηφιακή αφήγηση στα χέρια μαθητών γίνεται ένα εργαλείο αποτύπωσης ιστοριών αγάπης μιας άλλης εποχής και οι προφορικές αφηγήσεις μετασχηματίζονται σε ψηφιακές. Ταυτόχρονα η ψηφιακή αφήγηση λειτουργεί ως ένας υποστηρικτικός μηχανισμός αλληλεπίδρασης παλαιών και νέων οπτικών που μετασχηματίζονται σε νέα νοήματα και νέα γνώση, με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο διευκολυντή και διασφαλιστή ποιοτικών διαδικασιών.


Λέξεις κλειδιά


διαγενεακή σύνδεση; ψηφιακή αφήγηση; συνεργατική μάθηση; μετασχηματίζουσα μάθηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Antonaros, S., Esposito, G., Manousou, E., Moutsouroufi, S., Moutzuris, E., Papaionnou, A., Portell, T. and Tanaini, S. (2013) Connecting generations, connecting civil society in Europe. A Grundtvig learning partnership: The Greek experience. In A. Lionarakis (ed) 7th International Conference in Open & Distance Learning, Volume 6-Section B: November 2013, Athens. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/schedConf/presentations.

Bratitsis, T. & Ziannas, P. (2015). From early childhood to special education: Interactive digital storytelling as a coaching approach for fostering social empathy. 6th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Acessibility and Fighting Infoexclusion (DSAI 2015). Retrieved on 11 February, 2017 from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915031130.

Bruner, J., 1990, Acts of meaning, The Jerusam-Harvard lectures.

Burgess, J. (2006). Hearing Ordinary Voices: Cultural Studies, Vernacular Creativity and Digital Storytelling. Continuum: Journal of Media & Culture, Vol. 20 (2), pp. 201-2014. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://eprints.qut.edu.au/6243/1/6243.pdf.

Cassel, J., Ananny, M. Basu, A., Bickmore, T., Chong, P. Mellis, D. Ryokai, K., Smith, J., Vilhjálmsson, Η. and Ya, H. (2000). Shared Reality: Physical Collaboration with a Virtual Peer. In T. Turner, G., Szwillus, M., Czerwinski, F. Peterno, and S. Pemberton (eds.) Proceedings of the ACM CHI 2000 Human Factors in Computing Systems Conference April 1-6, 2000, The Hague, The Netherlands. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://www.ccs.neu.edu/home/bickmore/publications/CHI00.pdf.

Ζέη, Α. (2007). Ο ψεύτης παππούς. Αθήνα: Κέδρος.

Flores, J.P. (2010). Group Psychotherapy and Neuroplasticity: An Attachment Theory Perspective. In International Journal of Group Psychotherapy, 60(4).

Θεοφιλίδης, Χ., (2009). Ρωγμές στο παγόβουνο της παραδοσιακής διδασκαλίας. Εκδόσεις: Γρηγόρη.

Hamilton, M & Weiss, M. (2007) Beauty & the Beast Storytellers Adapted from Children Tell Stories: Teaching and Using Storytelling in the Classroom. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://beautyandthebeaststorytellers.com/index.php.

Kulla-Abbott, T. & Polman,J. L. (2008). Engaging student voice and fulfilling curriculum goals with digital stories. THEN Journal: Technology, Humanities, Education, & Narrative, Vol. 5, Spring. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://thenjournal.org/index.php/then/article/view/22/21.

Lambert, J. (2010). Digital Storytelling Cookbook. Berkeley, CA: Digital Diner Press. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://static.squarespace.com/static/505a3ab2e4b0f1416c7df69a/51684d92e4b0cbd5dcd53812/51684d92e4b0cbd5dcd53814/1332882649367/cookbook_fce.pdf.

Μαργαρίτη, Α. & Μπράτιτσης, Θ. (2014). Ψηφιακή Αφήγηση ως μέσο διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο: ένα διαδραστικό παραμύθι στο Scratch. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 7(3), σσ. 163-179. Ανασύρθηκε στις 30 Αυγούστου, 2017 από http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/213.

Ματσαγγούρας, Η. (1995). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Mezirow, J. (2007). Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Μεϊμάρης Μ. (2013)Εκπαιδεύοντας στην Ψηφιακή Αφήγηση: Δουλεύοντας με ομάδες στην ελληνική πραγματικότητα. Ιn A. Lionarakis (ed) 7th International Conference in Open & Distance Learning, Volume 6-Section B: November 2013, Athens. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013/schedConf/presentations.

Μελιάδου, E., Νάκου, A., Γκούσκος, Δ., Μεϊμάρης, Μ. (2011) Digital Storytelling, Learning and Education in A. Lionarakis (ed). 6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece – PROCEEDINGS. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2011/schedConf/presentations?searchInitial=M&track=0

Μουταφίδου, Α., Μέλλιου, Κ. & Μπράτιτσης, Θ. (2014) Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με θέμα την ενδοσχολική βία στο νηπιαγωγείο. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου, σσ. 596-603. Διαθέσιμο στο http://www.etpe.gr/conf/?cid=23.

Μπράτιτσης, Θ. (2014). Διδακτική της Πληροφορικής μέσω ψηφιακής αφήγησης. Μια πρόταση για δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης (Επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής». Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 3-5 Οκτωβρίου, σσ. 284-286. Διαθέσιμο στο http://www.etpe.gr/conf/?cid=23.

Πολίτης, Π. (2006). Αντικείμενο της αφήγησης, η εξιστόρηση. Στο Πύλη για την Ελληνική γλώσσα. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/discourse/2_1_3/index.html.

Robin, B. R. (2008). Digital Storytelling: A Powerful Technology Tool for the 21st Century Classroom. Theory Into Practice, Vol. 47, pp.220-228. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2015 από http://3to1z93m5aspz1tlz1zcsjta2m.wpengine.netdna-cdn.com/haleybuggg/wp-content/uploads/sites/1903/2014/10/SB3.pdf.

Robin, B. R. (2006). The Educational Uses of Digital Storytelling. In C. Crawford, R. Carlsen, K. MacFerrin, J. Price, R. Weber & D. Willis (Eds). Proeceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2006, pp. 709-716. Ανασύρθηκε στις 28 Αυγούστου, 2017 από https://www.learntechlib.org/j/SITE/v/2006/n/1/?page=7.

Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου, Gutenberg.

Σαββοπούλου, Μ. & Μπράτιτσης, Θ. (2017). Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο πολιτιστικής μάθησης. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», σσ. 405-416. Ανακτήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, 2017 από http://www.etpe.gr/conf/?cid=30.

Vygotsky, L. (1997). Νους στην Κοινωνία, μτφρ Σ. Βοσνιάδου. Αθήνα: Gutenberg.

Χατζηδήμου, Δ., Αναγνωστοπούλου, Μ. (2011). Οι ομάδες εργασίας των μαθητών στην εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: εκδοτικός οίκος Αδελφών Κυριακίδη.

Ψώμος, Π. & Κορδάκη, Μ. (2016). Άμεσα και έμμεσα εκπαιδευτικά οφέλη των ψηφιακών αφηγήσεων. Στο T.A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE, pp. 359-367. Διαθέσιμο στο http://www.etpe.gr/conf/?cid=29.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1163

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.