| More

Διερεύνηση των στάσεων απέναντι στη χρήση μηχανισμών παιχνιδοποίησης και ο ρόλος της μαθησιακής προσέγγισης στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Views: 263 Downloads: 255
Πάνος Χουντάλας, Αναστάσιος Μαγκούτας, Κωνσταντίνα Μπότση, Ειρήνη Φαφαλιού, Ειρήνη Τσίκα

Περίληψη


Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες τεχνικές και χαρακτηριστικά της παιχνιδοποίησης (gamification) ενσωματώνονται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως, για παράδειγμα, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η δυναμική αυτή απεικονίζεται και στην αύξηση των ερευνών που ασχολούνται με τη μελέτη του φαινομένου του gamification, η οποία εστιάζει κυρίως στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του σε διάφορους τομείς. Στο ίδιο πνεύμα με προηγούμενες ερευνητικές προσπάθειες, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο, αφενός, να διερευνήσει τις στάσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έναντι του gamification και, αφετέρου, να εξετάσει το ρόλο που διαδραματίζει η μαθησιακή προσέγγιση αυτών, στις στάσεις τους έναντι του gamification. Για την επίτευξη αυτού του στόχου διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε σε δυνητικούς χρήστες του gamification, στον τομέα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 399 έγκυρα ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της έρευνας, καταρχήν, ανέδειξαν τις ιδιαίτερα θετικές στάσεις των ερωτώμενων τόσο σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όσο και με τη χρήση μηχανισμών του gamification. Ωστόσο, διαπιστώθηκε διαφοροποίηση των ερωτώμενων ως προς το βαθμό της θετικής αξιολόγησης που απέδωσαν στους επιμέρους μηχανισμούς του gamification που εξετάστηκαν. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους των εκπαιδευτών ως προς την επιλογή των μηχανισμών του gamification που θα ενσωματώσουν σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθόσον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δυνητικών εκπαιδευόμενων φαίνεται να απαιτούν προσφορά εξατομικευμένου μίγματος τεχνικών και χαρακτηριστικών του gamification. Επιπρόσθετα, η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι η μαθησιακή προσέγγιση των εκπαιδευόμενων, όταν είναι ουσιαστική, επιδρά θετικά στις στάσεις τους έναντι του gamification. Ωστόσο, σημειώνεται ότι αυτή η σχέση διαμεσολαβείται από τη θετική στάση έναντι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δηλαδή, οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι έχουν περισσότερο ουσιαστική μαθησιακή προσέγγιση τείνουν να εμφανίζουν και θετικότερη στάση έναντι της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία με τη σειρά της συντελεί σε θετικότερη στάση έναντι του gamification. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς οργανισμούς που προσφέρουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται για τη χρήση μηχανισμών του gamification.

Λέξεις κλειδιά


μηχανισμοί παιχνιδιού; gamification; εξ αποστάσεως εκπαίδευση; μαθησιακή προσέγγιση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Allen, M., Mabry, E., Mattrey, M., Bourhis, J., Titsworth, S., & Burrell, N. (2004). Evaluating the effectiveness of distance learning: A comparison using meta‐analysis. Journal of Communication, 54(3), 402-420.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182.

Biggs, J.B., Kember, D., & Leung, D.Y.P. (2001). The Revised Two Factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psychology, 71(1), 133-149.

Caponetto, I., Earp, J., & Ott, M. (2014). Gamification and education: A literature review. In European Conference on Games Based Learning (Vol. 1, pp. 50-57). Academic Conferences International Limited.

Charles, T., Bustard, D., & Black, M. (2011). Experiences of promoting student engagement through game-enhanced learning. In Serious games and edutainment applications (pp. 425-445). Springer London.

Chen, Y., Lou, H., & Luo, W. (2002). Distance learning technology adoption: A motivation perspective. Journal of Computer Information Systems, 42(2), 38-43.

de Raadt, M., Hamilton, M., Lister, R. F., & Tutty, J. (2005). Approaches to learning in computer programming students and their effect on success. In higher education in a changing world, Proceedings of the 28th HERDSA Annual Conference, Sydney, 3-6 July 2005: pp 407-414.

Denny, P. (2013). The effect of virtual achievements on student engagement. In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (pp. 763-772). ACM.

Domínguez, A., Saenz-De-Navarrete, J., De-Marcos, L., Fernández-Sanz, L., Pagés, C., & Martínez-Herráiz, J. J. (2013). Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes. Computers & Education, 63, 380-392.

Gurpinar, E., Kulac, E., Tetik, C., Akdogan, I., & Mamakli, S. (2013). Do learning approaches of medical students affect their satisfaction with problem-based learning? Advances in Physiology Education, 37(1), 85-88.

Halko, S., & Kientz, J. A. (2010). Personality and persuasive technology: An exploratory study on health-promoting mobile applications. In International Conference on Persuasive Technology (pp. 150-161). Springer Berlin Heidelberg.

Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on (pp. 3025-3034). IEEE.

Jia, Y., Xu, B., Karanam, Y., & Voida, S. (2016). Personality-targeted Gamification: A Survey Study on Personality Traits and Motivational Affordances. In Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 2001-2013). ACM.

Loh, C., Wong, D. H., Quazi, A., & Kingshott, R. P. (2016). Re-examining students’ perception of e-learning: an Australian perspective. International Journal of Educational Management, 30(1), 129-139.

Morschheuser, B., Hamari, J., Werder, K., & Abe, J. (2017). How to gamify? A method for designing gamification. In Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1298-1307). HICSS.

Muntean, C. I. (2011). Raising engagement in e-learning through gamification. In Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning ICVL (No. 42, pp. 323-329).

Nacke, L. E., & Deterding, S. (2017). The maturing of gamification research. Computers in Human Behavior, 71, 450-454.

Nah, F. F. H., Zeng, Q., Telaprolu, V. R., Ayyappa, A. P., & Eschenbrenner, B. (2014). Gamification of education: a review of literature. In International Conference on HCI in Business (pp. 401-409). Springer International Publishing.

Osipov, I. V., Nikulchev, E., Volinsky, A. A., & Prasikova, A. Y. (2015). Study of gamification effectiveness in online e-learning systems. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 6(2), 71-77.

Phan, H. P. (2007). An examination of reflective thinking, learning approaches, and self‐efficacy beliefs at the University of the South Pacific: A path analysis approach. Educational Psychology, 27(6), 789-806.

Seaborn, K., & Fels, D. I. (2015). Gamification in theory and action: A survey. International Journal of Human-Computer Studies, 74, 14-31.

Svirko, E., & Mellanby, J. (2008). Attitudes to e-learning, learning style and achievement in learning neuroanatomy by medical students. Medical Teacher, 30(9-10), e219-e227.

Urh, M., Vukovic, G., & Jereb, E. (2015). The model for introduction of gamification into e-learning in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 388-397.

Vajoczki, S., Watt, S., Marquis, N., Liao, R., & Vine, M. (2011). Students approach to learning and their use of lecture capture. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 20(2), 195-214.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1147

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.