| More

Νοηματοδοτήσεις διαστάσεων της αξιολόγησης στην τριτοβάθμια εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Views: 603 Downloads: 273
Βασιλική Ιωακειμίδου, Αντώνης Λιοναράκης

Περίληψη


Ο τρόπος που νοηματοδοτούν διαστάσεις της αξιολόγησης φοιτητές και Καθηγητές Σύμβουλοι και η συσχέτισή τους με τη βιβλιογραφία αποτελούν αντικείμενο συζήτησης του παρόντος άρθρου με αφορμή την αξιοποίηση δύο ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν περισσότεροι από 1.000 φοιτητές και 300 διδάσκοντες στο ΕΑΠ, καθώς και συνεντεύξεις με τους βασικούς εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθηγητές με θεσμικό ρόλο σε θέματα αξιολόγησης στο πανεπιστήμιο και field experts. Ως ζητούμενο τελικά προκύπτει ο διάλογος ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την ανάδειξη οπτικών και τη συνδιαμόρφωση αντιλήψεων και παρεμβάσεων με την αξιοποίηση δεδομένων που προέρχονται από αξιολογικές διαδικασίες και στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση σε ανοικτά πανεπιστήμια που προσφέρουν εξ αποστάσεως σπουδές.


Λέξεις κλειδιά


αξιολόγηση; βελτίωση της ποιότητας; πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση; οπτικές φοιτητών και διδασκόντων

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βιβλιογραφικές αναφορές

Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.

Bell, M. & Cooper, P. (2013). Peer observation of teaching in universities departments: a framework for implementation. International Journal for Academic Development, 18(1), pp. 60-73). Retrieved on 26 August, 2017 from http://www-tandfonline-com.proxy.eap.gr/doi/pdf/10.1080/1360144X.2011.633753.

Chaudhary, S. V. S. & Dey, N. (2013). Assessment in Open and Distance Learning System (ODL): A Challenge. Open Praxis, 5(3), pp. 207-216. Retrieved on 3 March, 2017 from http://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view/65/47.

Chua, C. (2004). Perception of Quality in Higher Education. In Proceeding of the Australian Universities Quality Forum, AQUA Occasional Publication. Retrieved on 16 May, 2015 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.125.3578&rep=rep1&type=pdf.

Costello, J. & Crane, D. (2013). Technologies for Learner-Centered Feedback. Open Praxis, 5(3), pp. 217-225. Retrieved on 25 March, 2017 from http://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view/63/44.

European students’ union (2015). Placing Students at the Heart of Quality Assurance. Retrieved on 27 August, 2015 from http://www.esu-online.org/news/article/6001/Placing-Students-at-the-Heart-of-Quality-Assurance/.

Gibbs, G. (2010). Dimensions of quality. York: The Higher Education Academy. Retrieved on 26 August, 2017 from https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/dimensions-quality.

Henard, F. & Roseveare, D. (2012). Fostering Quality Teaching in Higher Education: Policeis and Practicies: An IMHE Guide for Higher Education Institutions. Institutional management in Higher Education, OECD.

Jung, I. (2005). Quality Assurance Survey of Mega Universities. In McIntosh, C. (Ed.) Perspectives on Distance Education: Lifelong Learning & Distance Higher Education. UNESCO / COL. Retrieved on 20 June, 2010 from http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001412/141218e.pdf

Laurillard, D. (2002). Rethinking University Teaching: a conversational framework for the effective use of learning technologies (2nd edition). London and New York: Routledge / Falmer.

Leiber, T., Stensaker, B. & Harvey, L. (2015). Impact evaluation of quality assurance in higher education: methodology and causal designs. Quality in Higher Education, 21(3), pp. 288-311. Retrieved on 7 September, 2016 from http://www-tandfonline-com.proxy.eap.gr/doi/pdf/10.1080/13538322.2015.1111007?needAccess=true.

Ossiannilsson, E., Williams, K., Camilleri, A. F. & Brown, M. (2015). Quality models in online and open education around the globe: State of the art and recommendations. Oslo, International Council for Open and Distance Education – ICDE.

Race, P. (1998). Το Εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Αθήνα: Gutenberg.

Rowley, J. (2003). Designing student feedback questionnaires. Quality Assurance in Education, 11(3), pp. 142-149. Retrieved on 24 June, 2014 from http://www.emeraldinsight.com.proxy.eap.gr/journals.htm?issn=0968-4883&volume=11&issue=3&articleid=839726&show=html

Smith, C. (2008). Building Effectiveness in teaching through targeted evaluation and response: connecting evaluation to teaching to teaching improvement in higher education, Assessment & Evaluation in Higher Education, 33 (5), pp. 517-533. Retrieved on 18 May, 2014 from http://www.tandfonline.com.proxy.eap.gr/doi/pdf/10.1080/02602930701698942.

Tai, K. C. and Lin, K. (2012). Rethink Student Evaluation of Teaching. World Journal of Education, 2(2), pp.17-22. Retrieved on 24 June, 2014 from http://www.sciedu.ca/journal/index.php/wje/issue/view/60.

Willcox, K. E., Sarma, S. & Lippel, P. H. (2016). Online Education: A Catalyt for Higher Education Reforms. Online Education Policy Initiative. Cambridge: Massachussetts Institute of Technology. Retrieved on 20 February, 2016 from http://oepi.mit.edu.

Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Κουτούζης, Μ. & Χατζηευστρατίου, Ι. (1999). Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Κοινωνική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, τόμος Γ. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ανδρουλάκης, Γ., Αποστόλου, Ε., Βήχου, Μ. & Λάχλου, Σ. (2005). Από το Σχεδιασμό ως την αξιολόγηση μίας Ομαδικής Συμβουλευτικής Συνάντησης: η Περίπτωση της Θεματικής Ενότητας ΓΑΛ 50 του Ε.Α.Π. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.). 3rd International Conference on Open and Distance Learning: Applications of Pedagogy and Technology, Πάτρα, 11-13 Νοεμβρίου, Vol B, σσ. 174-183. Αθήνα: Προπομπός.

Βασάλα, Π., Χατζηπλής, Π. & Λιοναράκης, Α. (2005). Απόψεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ για τις γραπτές εργασίες: συγκριτική μελέτη δύο θεματικών ενοτήτων – ΕΚΠ65 και ΕΛΠ10. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.). 3rd International Conference on Open and Distance Learning: Applications of Pedagogy and Technology, Πάτρα, 11-13 Νοεμβρίου, Vol Α, σσ. 296-308. Αθήνα: Προπομπός.

Ηλιάδου, Χ. & Αναστασιάδης, Π. (2010). Επικοινωνία Καθηγητή-Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλάισιο της Θ.Ε. ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Vol 6, 29-45. Ανακτήθηκε 20 Οκτωβρίου, 2015, από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/9751.

Ιωακειμίδου, Β. (2014). Συνέντευξη με τον Don Olcott. Open Education. The Journal for Open and Distance Education and Technology, 10(1), σσ. 118-121. Ανακτήθηκε στις 31 Αυγούστου, 2017 από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/issue/view/559/showToc.

Ιωακειμίδου, Β. (2016). Συνέντευξη με την καθηγήτρια Diana Laurillard. Open Education. The Journal for Open and Distance Education and Technology, 12(1), σσ. 127-135. Ανακτήθηκε στις 31 Αυγούστου, 2017 από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10234/10350.

Ιωακειμίδου, Β. (2016). Συνέντευξη με τον καθηγητή Mark Brown. Open Education. The Journal for Open and Distance Education and Technology, 12(1), σσ. 136-140. Ανακτήθηκε στις 31 Αυγούστου, 2017 από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/issue/view/605/showToc.

Κουστουράκης, Γ. & Παΐζης, Ν. (2013). Μια κοινωνιολογική προσέγγιση των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων στην περίπτωση της Θεματικής Ενότητας ΔΕΟ34 «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΑΠ. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, 7(1Α), σσ. 23-36. Ανακτήθηκε 20 Οκτωβρίου, 2016, από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/516/493.

Κουστουράκης, Γ. & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2005). Κοινωνιολογική προσέγγιση των Εκπαιδευτικών Πρακτικών και της αξιοποίησης των ΤΠΕ για την Παροχή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης από το ΕΑΠ. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.). 3rd International Conference on Open and Distance Learning: Applications of Pedagogy and Technology, Πάτρα, 11-13 Νοεμβρίου, Vol Α, σσ. 188-208. Αθήνα: Προπομπός.

Λιοναράκης, Α. & Παπαδημητρίου, Δ. (2004). Η διδακτική εμπειρία στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης όπως ορίζεται από τους καθηγητές-συμβούλους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιστήμες Αγωγής, 3, σσ. 13-24.

Παναγιωτακόπουλος, Χ. & Κουστουράκης, Γ. (2001). Η αξιολόγηση των γραπτών εργασιών στην «Αεξαε»: Οι αξιολογητές και τα κριτήρια βαθμολόγησης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Πρακτικά Εισηγήσεων, Πάτρα, 25-27 Μαΐου, τΒ΄, σσ. 741-751. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Σιούλης, Η. & Γαρδικιώτης, Α. (2013). Επικοινωνία φοιτητών εκπαιδευτή σε ένα πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Αντολήψεις των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για την ανατροφοδότηση των γραπτών τους εργασιών. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, τ2, σσ. 237-252. Ανακτήθηκε 20 Οκτωβρίου, 2015, από http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/585/564.

Τζάνη, Μ. (1986). Θέματα κοινωνιολογίας της Παιδείας (τέταρτη έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1122

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.