| More

Η Ποιότητα και τα Αποτελέσματα της Ανατροφοδότησης των Γραπτών Εργασιών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Views: 610 Downloads: 371
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ELISSAVET) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (APOSTOLOS) ΜΟΥΛΑ (MOULA)

Περίληψη


Το θέμα της ανατροφοδότησης των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει μελετηθεί πολύ από τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια με σημαντικές διαφοροποιήσεις κάθε φορά. Η παρούσα δειγματοληπτική πιλοτική μελέτη διερεύνησε την ποιότητα καθώς και την αποτελεσματικότητα της ανατροφοδότησης των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 67 φοιτητές μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Οι ερωτηθέντες ήταν 39 γυναίκες και 28 άνδρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές στην πλειονότητα τους δεν ήταν ευχαριστημένοι από την ποιότητα της ανατροφοδότησης των εργασιών τους και  ως προς την μαθησιακή τους εξέλιξη αλλά και ως προς την ψυχολογία τους. Στο τέλος κάποιοι ανέφεραν τι θα ήθελαν να περιέχει η ανατροφοδότηση των εργασιών τους.


Λέξεις κλειδιά


Ανατροφοδότηση;Αντιλήψεις Φοιτητών;Γραπτές εργασίες; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση;Feedback;Student Perceptions;Writing assignments;Distance learning

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bergström, P. (2010). Process-based assessment for professional learning in higher education: Perspectives on the student-teacher relationship. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 11(2), 33-48.

Calfoglou, C., Georgountzou, A., Hill, M., & Sifakis, N. (2011). Factors affecting written distance-learning feedback: the tutor’s perspective Παράγοντες που επηρεάζουν τη γραπτή ανατροφοδότηση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η οπτική του καθηγητή-συμβούλου. Research Papers in Language Teaching and Learning, 2(1), 111-121.

Creswell, J. W. (2015). Η έρευνα στην Εκπαίδευση : Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας Μτφ. Ν. Κουβαράκου Αθήνα : Εκδοτικός Όμιλος ίων.

Chowke, M. J. (2015). Students’ and tutors’ perceptions of feedback on academic Essays in an open and distance learning context. Open Praxis, vol. 7, 39-56f feedback on academic Essays in an open and distance learning context. Open Praxis, vol. 7, 39-56

Dabaj F, (2011). Analysis of Communication Barries to Distance Education A Review Study

Dodman, T. Dr. H. Jones (2011). Developing good practice in the provision of effective feedback for distance learning students.

Earl. L. M. (2003). Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning. Corwin Press.

Heinrich, E. (2006). Addressing efficiency and quality of marking in essay assessment with e-learning support. Journal of Distance Learning, 10(1), 15.

Irma, J. S. (2014). What do you mean you never got any feedback? Research in Higher education. Journal Volume 24-August

Koohang, A.,& Durante, A. (2003). Learners' perceptions toward the web-based distance learning activities/assignments portion of an undergraduate hybrid instructional model. Journal of Information Technology Education, 2, 105-113.

Koustourakis, G. (2015). Could the evaluation of written essays affect tutor-student communication in distance learning? Perceptions of Open University postgraduate students, Gerasimos Koustourakis, Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair 2(2), 45-58.

Poulos, A. & Mahony, M. J. (2008). Effectiveness of feedback: the student’s perspective. Assessment &Evaluation in Higher Education. 33 :2, 143-154.

Robson, C. (1993): H έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές. Μτφ. Β. Νταλάκου & Κ. Βασιλικού ΑΘΗΝΑ: Gutenberg.

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). Computer support for knowledge-building communities. Journal ofthe Learning Sciences, 3:3, 265-283

Walker, M. (2009). An investigation into written comments on assignments: do students find them usable? Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(1) pp. 67–78.

Weaver, M. (2009). Do students Value feedback? Students Perceptions of Tutors Written Responses

Wiggins G. (1998). Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and Improve Student Performance. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Wion, F. (2008). Feedback on assignments in distance education. In 24th Annual Conference on Distance Teaching and Learning, University of Wisconsin.

Βασάλα, Π., & Ανδρεάδου, Δ. (2010). H υποστήριξη από τους καθηγητές-συμβούλους και τους συμφοιτητές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι αντιλήψεις των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του ΕΑΠ. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1, 2), 123-137.

Δραγουμανιώτη, Π. (2014). Η ανατροφοδότηση στη συνδυαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης το μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Κυριάκου, Π. (2007). Η εκπόνηση γραπτών εργασιών: ένα αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε ένα εκπαιδευτικό σχήμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Λασηθιωτάκη, Ρ. (2016). Διερεύνηση των αντιλήψεων φοιτητών/τριών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με την ανατροφοδότηση των γραπτών εργασιών.

Λιοναράκης, Α.(2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ)Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Στοιχεία θεωρίας και πράξης. (σελ 11-41). Αθήνα, Προπομπός.

Μπαλοπούλου, Β. (2012). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας.

Mπότσας, Γ. & Παντελειάδου, Σ. (2004). Η συμβολή της μεταγνωστικής έρευνας στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη Γλώσσα στην τάξη. Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π.- Δ.Τ.Π.Ε. (16-17 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα).

Παρασκευοπούλου, Ι.Ν. (1993). Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Αθήνα: Ιδίου.

Σιούλης, Η. & Γαρδικιώτης, Α. (2013). Επικοινωνία φοιτητών εκπαιδευτή σε ένα πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Αντιλήψεις των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για την ανατροφοδότηση των γραπτών τους

εργασιών. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7, (2Α)

Σταματάκη, Κ. (2015). Οι Γραπτές Εργασίες στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση ως Εργαλείο μάθησης για τους φοιτητές και διδακτικό μέσο για τους καθηγητές.

Τσολάκου, Ζ. (2016). Η μάθηση των σπουδαστριών του μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδές στην Εκπαίδευση στο ΕΑΠ. Παροχές που τις διευκολύνουν, δυσκολίες που διαχειρίζονται. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 7(2A).

Φαναρίτη, Μ. & Σπανακά, Α. (2010). Μετανάγνώση και μαθησιακή αυτονομία κατά την εκπόνηση γραπτών εργασιών. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6, 138-151.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1103

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.