| More

Σχεδιασμός Μαθηματικών Μονοπατιών για την αξιοποίηση m-learning στην Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση

Views: 594 Downloads: 972
Πασχαλίνα Γεώργιος Κάρτα, Γεώργιος Νικόλαος Φεσάκης

Περίληψη


Στο άρθρο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η πρώτη πιλοτική εφαρμογή ενός μαθηματικού μονοπατιού, ενισχυμένου με φορητές συσκευές, για μαθητές δημοτικού σχολείου. Στο μαθηματικό μονοπάτι, οι μαθητές οδηγούνται, μέσω ενός ψηφιακού χάρτη, σε μια σειρά προεπιλεγμένων τοποθεσιών ενός πάρκου όπου επιλύουν ειδικά σχεδιασμένα μαθηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το περιβάλλον. Ειδικότερα, οι μαθητές, μετρούν τις διαστάσεις πραγματικών αντικειμένων είτε με συμβατικά όργανα είτε με εφαρμογές μέτρησης σε ταμπλέτα. Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, οι μαθητές έλυσαν συνεργατικά τους γρίφους εφαρμόζοντας και ενισχύοντας τις μαθηματικές τους γνώσεις στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής και ελκυστικής μαθησιακής δραστηριότητας. Επιπλέον, οι μαθητές προβληματίστηκαν σχετικά με τις διαφορές των μετρήσεων των συμβατικών και των ψηφιακών εργαλείων και αυτή η σύγχυση προκάλεσε κοινωνική διαπραγμάτευση. Η παρούσα έρευνα ενδιαφέρει μαχόμενους εκπαιδευτικούς και ερευνητές επειδή συνεισφέρει στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας θεμελιωμένης θεωρίας σχετικά με τον σχεδιασμό m-learning για ΡΜΕ.

 


Λέξεις κλειδιά


Μαθησιακός σχεδιασμός; Φορητή Μάθηση; Ρεαλιστικά Μαθηματικά; Μαθηματικά Μονοπάτια

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ζαράνης, Ν. & Τσάρα, Ε. (2008). Εκπαιδευτικό Λογισμικό βασισμένο στα Ρεαλιστικά Μαθηματικά για τα πρώτα έτη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μαθηματική Επιθεώρηση, 70, 81-93.

Κολέζα, Ε. (2000). Ρεαλιστικά μαθηματικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Leader Books

Μπουζιώτη, Μ. & Πανούτσου, Ι. (2014). Η προπαίδεια του 2 και του 4: σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βασισμένων στα Ρεαλιστικά Μαθηματικά με αξιοποίηση του Macromedia Flash. Στο Π. Αναστασιάδης, Ν. Ζαράνης, Β. Οικονομίδης & Μ. Καλογιαννάκης, (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», (σελ. 1086-1093). Ελλάδα, Ρέθυμνο.

Bouck, E., Flanagan, S., Miller, B., & Bassette, L. (2012). Rethinking everyday technology as assistive technology to meet students' IEP goals. Journal of Special Education Technology, 27 (4), 47-57.

Bray, A., Oldham, E., & Tangney, B. (2015). Technology-mediated realistic mathematics education and the bridge21 model: A teaching experiment. In Proccedings of CERME 9-Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 2487-2493). Czech Republic, Prague.

Cobb, P., Confrey, J., diSessa, A., Lehrer, R., Schauble, L. (2003). Design experiments in educational research. Educational Researcher, 32, 1: 9 – 13.

Cross, R. (1997). Developing Math Trails, Mathematics Teaching, 158, 38–39.

Fessakis, G., Bekri, A. F., & Konstantopoulou, A. Designing a Mobile Game for Spatial and Map Abilities of Kindergarten Children. In 10th European Conference on Games Based Learning: ECGBL 2016 (p. 183).

Freudenthal, H. (1968). Why to teach mathematics so as to be useful. Educational studies in mathematics, 1(1), 3-8.

Freudenthal, H. (1983). Didactical Phenomenology of Mathematical Structures. Dordrecht, The Netherlands: Riedel Publishing Company.

Gravemeijer, K. & Terwel, J. (2000). Hans Freudenthal: A mathematician on didactics and curriculum theory, Journal of Curriculum Studies, 32(6), 777-796.

Kraut, R. (2013). Policy guidelines for mobile learning. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Kukulska-Hulme, A., & Traxler, J. (2005). Mobile teaching and learning. In A. Kukuluska-Hulme & J. Traxler (eds). Mobile learning. A handbook for educators and trainers (pp. 25-44). London: Routledge.

Markouzis, D. and Fessakis, G. (2015) “Interactive Storytelling and Mobile Augmented Reality Applications for Learning and Entertainment – A rapid prototyping perspective”, In: International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015, IEEE, pp 4-8.

Martin, F., & Ertzberger, J. (2013). Here and now mobile learning: An experimental study on the use of mobile technology. Computers & Education, 68, 76-85.

Richardson, M. (2004). Designing Math Trails for the Elementary School, Teaching Children Mathematics, 11(1), 8-14

Shoaf, M. M., Pollak, H., & Schneider, J. (2004). Math trails. Lexington: COMAP

Soykan, E. & Uzunboylu, H. (2015). New Trends on mobile learning area: The review of published articles on mobile learning in science direct database. World Journal on Educational Technology, 7(1), 31-41.

Traxler, J. (2005). Defining mobile learning. P. Isaias, c. Borg, P. Kommers & P. Bonnanno (eds) In Proceedings of IADIS International Conference on Mobile Learning (pp. 261-266). Qawra, Maldives: IADIS.

Widjaja, Y. B., & Heck, A. (2003). How a realistic mathematics education approach and microcomputer-based laboratory worked in lessons on graphing at an Indonesian junior high school. Journal of science and mathematics Education in Southeast Asia, 26(2), 1-51.

Yin, R. (2014). Case study Research. Design and methods. Fifth edition Sage Publications.

Zaranis, N. (2014). The use of ICT in the first grade of primary school for teaching circles, triangles, rectangles and squares. In Proceedings of the 2014 Workshop on Interaction Design in Educational Environments (IDEE ’14) (pp. 81-88). USA, New York.

Zaranis, N., Baralis, G., Skordialos, E., (2015). Comparing the effectiveness of using ICT in the first grade students based on Realistic Mathematics Education. International Journal of Information Technology & Computer Science, 19(1), 127-138.

Zaranis, N., Baralis, G., Skordialos, E., (2015). The use of ICT in teaching substraction to the first grade students. In Proceedings of Fourteenth TheIIER International Conference (pp. 99-104). France, Paris
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1073

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.