| More

Αντιλαμβανόμενο αίσθημα άγχους μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Views: 1922 Downloads: 499
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΦΑΚΟΣ, Γεωργία Τζήλου, Γεώργιος Πασιόπουλος

Περίληψη


Η παρούσα μελέτη διερευνά τις απόψεις 382 μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, από διάφορα Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (ΕΑΠ, Λευκωσίας, ΑΠΚΥ, Κρήτης, Πελοποννήσου, Αιγαίου, Αγγλίας και Γαλλίας) και από διάφορα επιστημονικά πεδία, τα οποία προσφέρουν εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα, αναφορικά με το αντιλαμβανόμενο αίσθημα άγχους τους, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και την πιθανή επίδραση των καθηγητών-συμβούλων στη μείωση του άγχους τους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο περιελάμβανε δύο κλίμακες μέτρησης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 36,5% των μεταπτυχιακών φοιτητών δηλώνει ότι διακατέχεται από υψηλά επίπεδα άγχους (score>3,5), το οποίο πηγάζει κυρίως από τις γραπτές εργασίες και εξετάσεις. Επίσης, ποσοστό 39% δηλώνει αρκετά ικανοποιημένο από την υποστήριξη του καθηγητή-συμβούλου. Παρατηρήθηκε ακόμη ότι τα επίπεδα άγχους τους διαφοροποιούνται σε σχέση με το Πανεπιστήμιο φοίτησής τους, ωστόσο δεν εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ των δύο βασικών εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την αναζήτηση και άλλων παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του άγχους των μεταπτυχιακών φοιτητών.


Λέξεις κλειδιά


Άγχος;Εξ Απόστασεως Εκπαίδευση;Καθηγητής-Σύμβουλος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abouserie, R. (1994). Sources and Levels of Stress in Relation to Locus of Control and Self Esteem in University Students. Educational Psychology, 14(3), 323 – 330.

Αθανασούλα – Ρέππα, Α. (2006). Ο ρόλος του Καθηγητή – Συμβούλου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σσ.78-107). Αθήνα: Προπομπός.

Akgun, S. & Ciarrochi, J. (2003). Learned resourcefulness moderates the relationship between academic stress and academic performance. Educational Psychology, 23(3), 287–294.

Βασάλα, Π. & Ανδρεάδου, Δ. (2010). Η υποστήριξη από τους καθηγητές-συμβούλους και τους συμφοιτητές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι απόψεις των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Open Education-The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 6 (1&2), 123-137.

Bedewy, D., & Gabriel, A. (2015). Examining perceptions of academic stress and its sources among university students: The Perception of Academic Stress Scale. Health Psychology Open, 1-9.

Βεργίδης, ∆. (1998). Σύγχρονες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα και Ανοικτή Εκπαίδευση. Στο ∆. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης & Χ. Ματραλής, (Επιμ.), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Θεσµοί και λειτουργίες, (σσ. 95-124). Πάτρα: Εκδόσεις Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Creswell, JW. (2011). Η Έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Έλλην.

Cullen, M. (1994). Weighing it up: A case study of discontinuing access students. Occasional Papers Series: No. 2. Edinburgh: Edinburgh University, Centre for Continuing Education.

Gadzella, B., Masten, W., Stacks, J. (1998). Students’ stress and their learning strategies, test anxiety and attributions. College Student Journal, 32(3), 416-422.

Govaerts, S., Grégoire, J. (2004). Stressful academic situations: study on appraisal variables in adolescence. Revue Européenne de Psychologie Appliquée, 54(4), 261-271.

Gray, H., & Freeman, A. (1988). Teaching without stress. London: Paul Chapman.

Ηλιάδου, Χρ. & Αναστασιάδης, Π. (2010). Επικοινωνία καθηγητή –συμβούλου και φοιτητών στις σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε. ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Open Education-The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 6(1&2), 29-45.

Fan, R., & Chan, M. (1997). A study on the dropout in mathematics foundation courses. Quality Assurance in Distance and Open Learning, 1, 70-80.

Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Jegete, O., Kirkwood, J. (1994). Students' anxiety in learning through distance education. Distance Education, 15(2), 279 – 290.

Κάντας, Α. (1995). Οργανωτική - Βιομηχανική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Κωνσταντοπούλου, Φ., Αντωνίου, Π., Αποστολάκης, Ε., & Λιοναράκης, Α. (2013). Η υποστήριξη, μέσω της επικοινωνίας, των σπουδαστών στην ΑεξΑΕ από τον Καθηγητή-Σύμβουλο. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Μεθοδολογία μάθησης. 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σσ. 51-64). Αθήνα.

Lemme, B. H. (1995). Development in adulthood. Boston: Allyn & Bacon.

Lehman, R. (2006). The role of emotion in creating instructor and learner presence in the distance experience. Journal of Cognitive Affective Learning, 2(2), 12-26.

Λιοναράκης, Α. (1998). Η πρώτη επαφή διδάσκοντος – διδασκοµένων. Στο Α. Κόκκος, & Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Σχέσεις διδασκόντων–διδασκοµένων, (σσ.105-115). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Misra, R., McKean, M. Jr., West, S., Russo, T. (2000). Academic stress of college students Comparison of student and faculty perceptions. College Student Journal, 34(2), 236-245.

Μουζάκης, Χ. (2006). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Γ.Γ.Ε.Ε., Ινστιτούτο διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Owusu-Mensah, F., & Asare Amoah, S. (2015). Sources of stress and its management among the Distance Education students of the University of Education, Winneba. The case of Accra Study Centre in Ghana, International Journal of Education Learning and Development, 3(3), 88-98.

Παπαδημητρίου, Σ., & Λιοναράκης, Α. (2009). Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Open Distance for Global Collaboration and Education Development. 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σσ. 38-55). Αθήνα.

Παπαδημητρίου, Σ. & Λιοναράκης, Α. (2010). Ο ρόλος του Καθηγητή – Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοιχτή Εκπαίδευση: το Περιοδικό για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1&2), 106-122.

Παπάζογλου, Α. (2015). Αντιλήψεις των Καθηγητών Συμβούλων για το ρόλο του Κ.Σ. στην Επικοινωνία με τους Φοιτητές στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης. Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Α. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα, & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, (σσ. 152-165). Αθήνα.

Πετρογιάννης, Κ. (2013). Διερεύνηση των αναγκών, απόψεων, προθέσεων του φοιτητικού πληθυσμού του ΕΑΠ για τη δημιουργία και λειτουργία Υπηρεσίας Ψυχολογικής Συμβουλευτικής του Ε.Α.Π. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Μεθοδολογία μάθησης. 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σσ. 152-165). Αθήνα.

Πουρκός, Μ. (2001). Ιδιοσυγκρασία και άγχος: Επιστημονικές έρευνες και διαπιστώσεις. Στο Ε. Βασιλάκη, Σ. Τριλίβα, & Η. Μπεζεβέγκης (Επιμ.), Το στρες, το άγχος και η αντιμετώπισή τους (σελ 61-110). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Race, Ph. (1999). Το εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Sloboda, J. A. (1990). Combatting examination stress among university students: Action research in an institutional context. British Journal of Guidance and Counselling, 18(2), 124–136.

Σπανάκα, Α. (2017, Αύγουστος 5). Υποστήριξη φοιτητών. Επίσηµη ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ). Ανακτήθηκε από διεύθυνση ιστοσελίδας http://meae.eap.gr/filesupload/training/yliko_ae/ch_9.pdf

Struthers, C. W., Perry, R. P., & Menec, V. H. (2000). An examination of the relationship among academic stress, coping, motivation, and performance in college. Research in Higher Education, 41(5), 581–592.

Τουβλατζής, Σ. & Καλογιαννάκης, Μ. (2015). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συναισθήματα εκπαιδευομένων: μελέτη περίπτωσης για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο Α. Λιοναράκης. Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Α. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα, & Σ. Παπαδημητρίου (Επιμ.), 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, (σσ. 58-71). Αθήνα.

Young, S. (1994). Dropouts - Great Britain. Times Educational Supplement, 1-3.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1047

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.