| More

Η εισαγωγή και εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών ως παράγοντας διοικητικής αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση

Views: 1478 Downloads: 1341
Μαρία Λαζάρου, Παναγιώτης Παπαγεωργάκης, Γεώργιος Φούζας
Μαρία Λαζάρου, Παναγιώτης Παπαγεωργάκης, Γεώργιος Φούζας

Περίληψη


Η διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για οργανωμένη και αποτελεσματική διοίκηση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στο χώρο της διοίκησης. Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της είναι η γνώση και ευελιξία. Αυτά προαπαιτούν την αναδόμηση πεπαλαιωμένων ή γραφειοκρατικών μορφών διοίκησης και προϋποθέτουν την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και πρακτικών, με προοπτική την αποδοτικότητα ως απόρροια των περιορισμένων οικονομικών πόρων αλλά και την αποτελεσματικότητα ως επίτευξη μιας αναβαθμισμένης στοχοθεσίας. Οι προοπτικές αυτές αφορούν και το χώρο της εκπαίδευσης, καθώς τόσο οι σχολικές μονάδες όσο και οι υπερκείμενες περιφερειακές δομές εκπαίδευσης ασκούν διοίκηση και έχουν ανάγκη καινοτόμων αναπλαισιώσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο εξετάζεται αν και κατά πόσο κάποιες τεχνολογικές καινοτομίες που εφάρμοσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας συνεισέφεραν στην διοικητική αποτελεσματικότητα του φορέα και κατ’ επέκταση των υποκείμενων σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών.


Λέξεις κλειδιά


καινοτομίες; τεχνολογία; διοίκηση; αποτελεσματικότητα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Δαγδιλέλης, Β. (2005) Η πληροφορική στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης –Πληροφορική και Στελέχη της Εκπαίδευσης. Στο Καψάλης, Α. (Επιμ. Έκδ.) Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Θεσσαλονίκη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σ.σ. 213-229.

Ζαβλανός, Μ. (2002) Μάνατζμεντ. Αθήνα, Σταμούλης.

Ιορδανίδης, Δ. Γ. (2006) Διεύθυνση σχολείου και διαχείριση αλλαγής. Στο Γ. Μπαγάκης (Επιμ.). Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Αθήνα, Μεταίχμιο.

Καβούρη, Π. (1999) Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών-ντριων στις διδακτικές και οργανωτικές καινοτομίες του σχολείου. Σύγχρονη Εκπαίδευση,τ.106, 91-100.

Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα, Παιδ. Ινστιτούτο.

Κελαϊδίτου, M. (2012) Το γυναικείο φύλο στη διοίκηση σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράγοντες διαμόρφωσης φιλοδοξιών. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κυριαζή, Ν. (2000) Η Κοινωνιολογική Έρευνα – Κριτική Επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

Κωνσταντινίδη, Ε., Μανιαδάκης, Ι., Μαυρικάκης, Ε., Παπαδάκης, Ε., & Πουλάκης, Ε. (2010) Η Ευαίσθητη Διστακτικότητα των Γυναικών στην Εκπαίδευση. (Εργασία στο μάθημα: Φύλο, απασχόληση και επιχειρηματικότητα), υπό έκδοση. Ρόδος, ΤΕΠΑΕΣ.

Μαυροσκούφης, Δ. (2002) Η Εισαγωγή και η Υποδοχή των Καινοτομιών στα Σχολεία: Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικά Προβλήματα. Νέα Παιδεία.

Μπαμπινιώτης, Γ. (2002) Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα.

Παπαγεωργάκης, Π. (2013) Σύνδεση Σχολείου και Τοπικής Κοινωνίας: η συνεργασία του διευθυντή του σχολείου με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ως παράγοντας αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. (Διδακτορική Διατριβή), Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ, Ρόδος.

Προκοπιάδου, Γ. (2009) Η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου μέσα από τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας. Αθήνα, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ.Ε, Τομέας Επιστημών Αγωγής.

Ράπτης, Ν. (2006) «Η διαχείριση καινοτομίας από τη σχολική ηγεσία», Επιστημονικό Βήμα, τ.6, 32-42

Σαΐτης, Χ. ( 2012) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα.

Σαίτη, Α. (2000) Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη. Αθήνα, Γ. Δαρδανός.

Φούζας, Γ. (2015) Εργασιακό Περιβάλλον και Διοικητική Αποτελεσματικότητα: το παραδειγμα των γραφείων εκπαίδευσης. Αυτοέκδοση.

Φούζας, Γ., Αργύτη, Ι. & Παπαγεωργάκης, Π. (2015) Ηλεκτρονικά σεμινάρια (e-seminars) και επιμόρφωση: Σενάρια αξιοποίησής τους σε καινοτόμες δράσεις και προοπτικές εργαλειακής χρήσης τους στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης/αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Στο Γ. Μπαγάκης (επιμ), Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές επιμόρφωσης και Επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου που βασίζονται στο σχολείο. 1ο Συνέδριο Κόρινθος, Παν/μιο Πελοποννήσου.

Armstrong, D. (1973) Belief: Truth and Knowledge. Cambridge, University Press.

Cohen, L. & Manion, L. (1994) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μτφρ. Μητσοπούλου Χ. & Φιλοπούλου Μ.. Αθήνα, Μεταίχμιο.

Everard, K. B. & Morris, G. (1999) Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση. ΕΑΠ.

Everard, K.B., Morris, G. & Wilson I. (2004) Effective School Management. London, Chapman.

Hannan, M. & Freeman, J. (1984) Structural inertia and organizational change. American Sociological Review, vol.49, No.2, 149-164.

Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (1996) Educational Administration: Theory, Research, and Practice. New York, McGraw-Hill.

Koontz, H. & O’Donnell, C. (1980) Οργάνωση και Διοίκηση- Μια Συστημική και Ενδεχομενική Ανάλυση των Διοικητικών Λειτουργιών. Μετάφραση Βαρδάκας, Χρ.. Αθήνα, Παπαζήση.

Pelgrum, W.J. (2001) Obstacles to the Integration of ICT in Education: Results from a Worldwide Educational Assessment. Computers and Education. 37, 163-178.

Telem, M. (2003) Computerization of High School Pedagogical Administration: its Effect on Principal – Parents Interrelations: a Case Study. Leadership and Policy in Schools.

Ν. 4203/2013,ΦΕΚ 235.τ.Α΄» Θέματα Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Υ.Α.Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02(ΦΕΚ 1340,τ. Β΄) «Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών».

ΟΟΣΑ, (1993), http://www.ekt.gr/metrics/GreekScientificPublications_EKT.pdf (ανακτήθηκε στις 30-11-15)
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/elrie.813

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.