Συντακτική ομάδα

Συντονιστές

Ελισάβετ Καραΐσκου, PhD, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας

Αικατερίνη Κοκκίνου, Αναπλ. Καθηγήτρια Στρατ. Σχολής Ευελπίδων/Ειδική
Γραμματέας ΙΝΟΕΚ

Γεράσιμος Ρεντίφης, PhD, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση