| More

Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Πτυχές του Επιστημονικού και Ερευνητικού Έργου στα Πλαίσια του Προγράμματος Μy Name is Teacher

Views: 376 Downloads: 280
Φώτης Παντόπουλος, Ιωάννα Χαλβαντζή, Μαρία Μποβολή, Ρεγγίνα Μεγαλοοικονόμου, Νικόλαος Ζυγούρης, Ιάκωβος Φρούντας, Ράνια Μουσούλη, Αλεξάνδρα Πάγκαλη, Διονύσιος Βαβουγυιός, Γεώργιος Σταμούλης
Φώτης Παντόπουλος, Ιωάννα Χαλβαντζή, Μαρία Μποβολή, Ρεγγίνα Μεγαλοοικονόμου, Νικόλαος Ζυγούρης, Ιάκωβος Φρούντας, Ράνια Μουσούλη, Αλεξάνδρα Πάγκαλη, Διονύσιος Βαβουγυιός, Γεώργιος Σταμούλης

Περίληψη


Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τους στόχους και τις δράσεις του Εργαστηρίου Τηλεκπαίδευσης ως εξής: α) Διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών με τα υπάρχοντα (e-class), αλλά και νέα, εργαλεία τηλεκπαίδευσης, που αντικειμενικά θα διευκολύνουν τόσο το τρέχον διδακτικό πρόγραμμα εντός τάξης (real-time), όσο και την από απόσταση δυνατότητα παρακολούθησης των φοιτητών, β) Συμβουλευτική παρέμβαση του Τμήματος στις υπάρχουσες δομές και προϊόντα τηλεκπαίδευσης που κυκλοφορούν και διατίθενται στην αγορά ως εργαλεία πληροφορικής, γ) Ερευνητική δραστηριότητα σε επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών με τη συνεργασία επιστημόνων και πανεπιστημίων του εξωτερικού, προκειμένου να εξελιχθούν τα εργαλεία Ασύγχρονης και Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία τους ιδιαίτερα στο πεδίο της Διδακτικής (δια ζώσης και από απόσταση), δ) Ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων Διδακτικής για εκπαιδευτικούς Β’βάθμιας και Γ’βάθμιας σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και εξοικείωσή τους με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.


Λέξεις κλειδιά


διδακτική, τηλεκπαίδευση; επιμόρφωση; ηλεκτρονικά εργαλεία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βαγιάνος Δ., Γρηγορόπουλος Ε., Τσινάκος Α. (2014). «Πλατφόρμες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, Εισαγωγή - Χαρακτηριστικά - Σύγκριση», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, Διαθέσιμο στον ιστότοπο (ανακτήθηκε 23/8/2016): http://axis.teikav.edu.gr/pake/Enotita_0.1_Ergasies/Geniko_Meros/VLE_review.pdf

Δανασσής-Αφεντάκης, Αντ. Κ. (1996). Παιδαγωγική Ψυχολογία – Μάθηση και Ανάπτυξη, τ. Α΄, Γ΄ έκδοση, Αθήνα.

Κασσελίδης, Α. & Πολίτης, Δ. (2016). Συνδυασμός των εργαλείων της σύχρονης και ασύγχρονης τηλεδιάσκεψης στα μαθησιακά δίκτυα. Διαθέσιμο στον ιστότοπο (ανακτήθηκε 10/8/2016): http://www.etpe.gr/custom/pdf/etpe1205.pdf

Λιοναράκης, Α. (2001). Ανοικτή και εξ αποστάσεως πολυμορφική εκπαίδευση: Προβληματισμοί για μία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασμού διδακτικού υλικού. Στο Λιοναράκης, Α. (επιμ.) Απόψεις και Προβληματισμοί για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σσ. 34-37). Αθήνα: Προπομπός.

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Αθήνα: Γρηγόρης.

Μπαλαούρας, Π. (2002). Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Αξιολόγηση της πορείας εισαγωγής της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μπάλλας Χρήστος. Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία και στον πολιτισμό. Διαθέσιμο στον ιστότοπο (ανακτήθηκε 12/8/2016):http://slideplayer.gr/slide/2450426

Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν ‘Ηλίου’, έκδοσις της εγκυκλοπαιδικής επιθεωρήσεως ‘Ήλιος’, Τόμος ΙΔ, Αθήναι.

Ξωχέλλης, Π. (1983). Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη.

Παπαϊωάννου, Α. (1977). Σκοποί και στόχοι της παιδείας, Κύπρος.

Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1985). Εξελικτική Ψυχολογία – προγεννητική περίοδος, τόμος 1, Αθήνα.

Πελεγρίνης, Θ. (2009). Λεξικό της Φιλοσοφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.

Τσαούσης, Δ.Γ. (1999.) Η Κοινωνία του Ανθρώπου, Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής. Αθήνα: Gutenberg.

Φλουρής, Γ. Σ. (2003). Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας και η διαδικασία της μάθησης, έκδοση 5η. Αθήνα: Γρηγόρη.

Φράγκου, Χρ. (1983). Παιδαγωγικές έρευνες και εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Algarni, A. D. (2014). Video Conferencing Technology for Distance Learning in Saudi Arabia: Current Problems, Feasible Solutions and Developing an Innovative Interactive Communication System based on Internet and wi_ Technology for Communication Enhancement, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/10840/

Berge, Z. & Collins, M. (1993). Computer Conference and online education. The Arachnet Electronic Journal on Virtual Culture.

Castillo-Merino D., & Serradell-Lόpez E. (2013). An analysis of the determinants of students’ performance in e-learning. Available online 21 July 2013

Falloon, G. (2012). Inside the virtual classroom: Student perspectives on affordances and limitation. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 16(1)

Jiang, X. (2014). The Effectiveness of M-learning in the Form of Smart Phones in English Grammar Teaching. Ningbo Dahongying University, Ningbo, China

LoBasso, L. M. (2013). An Investigation Into the Training of Instructors of Online Graduate Education Courses at Institutions of Higher Education. Indiana University of Pennsylvania.

Parker, M. L. (2014). "Role & Constructivist Competencies Of An Online Instructor: Elements Of An Online Course". Wayne State University Dissertations. Paper 912.

Taylor P. & Richards C. (1979). An introduction to curriculum studies, New York: Humanities Press.

Walker F. Decker & Jonas F. Soltis (1997). Curriculum and Aims, εκδόσεις Teachers College, New York.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/elrie.806

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.