Η Σχέση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου του Διδακτικού Προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων και της Εισαγωγής των Αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: «Η Περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»


Δημοσιευμένα: Μαΐ 11, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθρώπινο Κεφάλαιο Επαγγελματικά Λύκεια Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Εισαγωγή Αποφοίτων
Φώτιος Κουτσούκος
Περίληψη

Λόγω της παγκοσμιοποίησης και του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει σήμερα είτε μιλάμε για άτομα, είτε για επιχειρήσεις είτε για κράτη η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί σημαντικό όπλο. Οι χώρες που μπορούν να παράγουν περισσότερες και καλύτερες γνώσεις, καθώς και περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες θα έχουν ένα μεγάλο αβαντάζ.  Για αυτό το λόγο, οι κυβερνήσεις επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο να αυξήσουν το μέσο επίπεδο γνώσεων (Δρακόπουλος, 2006). Με την παρούσα εργασία προσεγγίζεται η διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης μεταξύ  του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των εκπαιδευτικών που δίδαξαν κατά τα έτη 2011-12, 2012-13, 2013-14, στα Επαγγελματικά Λύκεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ποσοστού Επιτυχίας των μαθητών τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Επιπροσθέτως, γίνονται συγκρίσεις δεικτών που αφορούν τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Από τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης προκύπτουν συνοπτικά τα κάτωθι: Α) δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του Ανθρώπινου Κεφαλαίου του Διδακτικού Προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Εισαγωγής των Αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Β) η επιτυχία των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση επηρεάζεται από άλλους παράγοντες όπως πιθανόν είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, η φροντιστηριακή εκπαίδευση και διάφοροι άλλοι παράγοντες που χρήζουν περεταίρω έρευνας. Γ) το μέγεθος των σχολικών μονάδων, το μέγεθος των τμημάτων και ο αριθμός των μαθητών ανά εκπαιδευτικό για τα ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απέχει από τις μέσες τιμές των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Φώτιος Κουτσούκος
MSc Εκπαιδευτικός Δ.Ε
Αναφορές
Δρακόπουλος, Π. (2006) Η εκπαίδευση αποδίδει τον καλύτερο τόκο. Ελευθεροτυπία.
Eurydice. (2012) Αριθμοί κλειδιά της εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2012. Available from: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134El.pdf [Accessed 22th April 2015].
Κωνσταντινίδης, Θ. (1997). Κοινωνιολογία του Σχολείου και της Σχολικής Τάξης. Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη.
ΟΟΣΑ. (2011) Καλύτερες Επιδόσεις και Επιτυχείς Μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση, Συστάσεις για την Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα, Εκδόσεις ΟΟΣΑ.
Στασινός, Δ. (1993) Μαθησιακές Δυσκολίες του παιδιού και του Εφήβου. Αθήνα: Gutenberg.
Τσαμαδιάς K, Σταϊκούρας Χρ. & Πέγκας Π. (2010) Το Aπόθεμα του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, οι Συσχετίσεις και οι Αιτιώδεις Σχέσεις του με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το Διαθέσιμο Εισόδημα και τις Ιδιωτικές Καταθέσεις στις Περιφέρειες της Ελλάδας, την περίοδο 1998 – 2008. Regional Science Inquiry Journal, 135-150.
Τσαμαδιάς, Κ. (2010) Οικονομική και Κοινωνική Αξιολόγηση των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. [Lecture] Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
ΥΠΔΒΜΘ. (2011) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Η πρόταση για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση
Φλουρής Γ. & Κασσσωτάκης Μ. (2002) Μάθηση και διδασκαλία. Αθήνα: Μάθηση.
Φραγκουδάκη, Α. (1985) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήση.
Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999) Οικονομική της εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Abramovitz M. (1956) Resources and output trends in the United States since 1870, New York: National Bureau of Economic Research.
Acemoglu, D. (1996) A micro foundation for social increasing returns in Human Capital Accumulation -U.S.A. The Quarterly Journal of Economics, 111 (3).
Becker, G. S. (1964) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special References to Education. New York: Columbia University Press.
CEDEFOP. (2002) Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα” Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας, Cedefop Reference series; Available from: www.cedefop.europa.eu/files/4130_el.pdf [Accessed 21th April 2015].
CEDEFOP. (2012α) From education to working life: the labour market outcomes from vocational education and training. Λουξεμβούργο, Cedefop Reference series. Available from: www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3063_en.pdf [Accessed 21th April 2015].
CEDEFOP. (2012β) Trends in VET policy in Europe 2010-12. Λουξεμβούργο, Cedefop working paper; No 16 . Available from: www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6116_en.pdf [Accessed 21th April 2015].
Coombs, P. A. & Amhed, M. (1974) Attacking Rural Poverty: How Non-formal Education Can Help. Baltimore: John Hopkins University Press.
Denison, F. (1962) The Sources of Economic Growth in the US and the Alternatives before us, Committee for Economic Development, New York.
Durkheim, E. (1973) Education et Sociologie. Presses Universitaires de France (PUF), 41-68.
Eurostat. (2013) Basic figures on the EU, autumn 2013 edition. Available from: http://epp.eurostat.c.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-13-003/EN/KS-GL-13-003-EN.PDF. [Accessed 19th April 2015].
Goleman, D. (1997) Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Ioannidou, A. & Stavrou, S. (2013) Reformperspektiven der Berufsbildung in Grienchennland Available from: http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/10251.pdf. [Accessed 18th April 2015].
Lin, T-C. (2003) Education, Technical Progress, and Economic Growth: The Case of Taiwan, Economics of Education Review, 22, 213-220.
Mincer, J. (1974) Schooling, Experience and Earning. New York, Columbia University Press.
OECD. (2011) Help wanted? Sizing up the challenge ahead: future demographic trends and long-term care costs. Paris, OECD, 61-84. Available from: http://www.oecd.org/els/health-systems/47884543.pdf [Accessed 16th April 2015].
OECD. (2014) Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing.
Psacharopoulos, G & Woodhall, D., M. (1997) Education for Development: An Analysis of Investment Choice. U.S.A., Published for the World Bank, New York Oxford University Press.
Schultz, W. (1961) Investment in Human Capital, American Ecomomic Review, 51, 1-17.
Tsamadias K & Prontzas, P. (2010) The Effect of Education on Economic Growth in Greece over the1960–2000 period. Journal of Εducation Economics, 20 (5), 522-537.
Ελληνική Στατιστική Αρχή. Available from: www.statistics.gr [Accessed 04th April 2015].
Κοσμόπολις, Το Φινλανδικό μοντέλο και η Παιδεία. Available from: https://ecosmopolis.wordpress.com/Το-Φινλανδικό-μοντέλο-και-η-Παιδεία/ [Accessed 22th September 2015].
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Available from: www.pste.gov.gr [Accessed 14th April 2015].
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Available from: www.minedu.gov.gr [Accessed 26th March 2015].
Νόμος 4186/2013 - ΦΕΚ 193/2013, Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις.