Οι ιστορικές εξελίξεις της Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα: Κατάσταση και προοπτική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Διά Βίου Μάθηση Εκπαίδευση Ενηλίκων
Γεράσιμος Ρεντίφης
Περίληψη

 

 Η Διά Βίου Μάθηση συνιστά ένα διευρυμένο επιστημονικό πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες εκείνες, με τις οποίες άνθρωποι μαθαίνουν με τρόπο συστηματικό και οργανωμένο γνώσεις και αποκτούν νέες δεξιότητες και στάσεις. Το νέο αυτό πεδίο μαθησιακών δραστηριοτήτων άρχισε να εμφανίζεται στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα του περασμένου αιώνα. Στην Ελλάδα η εξέλιξη της Διά Βίου Μάθησης συναρτάται άμεσα με τις εξελίξεις, οι οποίες συντελέστηκαν και συντελούνται σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Στην παρούσα ανακοίνωση εστιάζουμε την προσοχή μας στους βασικούς ιστορικούς σταθμούς της εξέλιξης αυτής, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στην προοπτική που έχει στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Με χρονικό ορίζοντα το 2020 η στρατηγική της Ευρώπης στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης στοχεύει σε μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για την επίτευξη της οποίας η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι ραγδαίες αλλαγές, οι οποίες σηματοδοτούν τη σύγχρονη εποχή σε τομείς όπως η τεχνολογία, η κοινωνία και το περιβάλλον προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις συνεχείς και αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις