Η εφαρμογή της μεθόδου Project στην εκπαίδευση ενηλίκων: Διερεύνηση των απόψεων των ενήλικων εκπαιδευομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Παιδαγωγική σχεδίου εργασίας (Πρότζεκτ) Εκπαίδευση ενηλίκων Επαγγελματική εκπαίδευση Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
Μαρία Γ. Σπαθάρη
Περίληψη

Με την παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρήθηκε να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η μέθοδος διδασκαλίας project στις δομές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Δημοσίων, Ιδιωτικών, Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Σιβιτανιδείου σχολής, και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους των δομών και το μορφωτικό τους επίπεδο αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτή και την χρησιμότητα του project.

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 205 άτομα εκπαιδευμένοι σε ΙΕΚ Δημοσίων, Ιδιωτικών, ΟΑΕΔ και Σιβιτανιδείου σχολής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται περισσότερο στην διδακτική μέθοδο του project στην οποία ο εκπαιδευτής έχει κυρίως βοηθητικό ρόλο. Ωστόσο οι απόψεις τους διέφεραν ανάλογα με τη δομή στην οποία φοιτούσαν οι εκπαιδευόμενοι, ως προς το ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτής αλλά και την χρησιμότητα του σχεδίου εργασίας, η οποία επίσης φάνηκε να εξαρτάται από το μορφωτικό τους επίπεδο. Θέση του παρόντος άρθρου είναι ότι οι νέες μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη  μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις