Οι Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Ευβοίας, στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Απογραφική Έρευνα Π.Ε. Εύβοιας
Ελένη Χ. Τσιλέμου
Περίληψη

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η ένταξη των  Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αποτελούν ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για πολλές χώρες, καθώς η αξιοποίησή τους αποτελεί μια περίπτωση εκπαιδευτικής καινοτομίας που δύναται να συμβάλλει ουσιαστικά, μεταξύ άλλων, στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ανάλογες προσπάθειες έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και ιδιαίτερα, στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι προσπάθειες αυτές βασίστηκαν κυρίως, στην ανάγκη για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρά τις αυξημένες δαπάνες που κατά καιρούς, έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της Π.Ε. Εύβοιας, σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό ΤΠΕ (Η/Υ και Πολυμέσα) που διαθέτουν και την αξιοποίησή τους.

Η έρευνα χρησιμοποιεί την απογραφική μέθοδο, καθώς αφορά στο σύνολο των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Εύβοιας (126 Δημοτικά Σχολεία) για το σχολικό έτος 2017-2018. Η εμπειρική ανάλυση γίνεται με «εργαλεία» της Περιγραφικής Στατιστικής.

Τα κυριότερα ευρήματα που προέκυψαν αποκαλύπτουν ότι οι υποδομές ΤΠΕ είναι σχεδόν, υποτυπώδεις για τα περισσότερα σχολεία της Π.Ε. Εύβοιας, ο εξοπλισμός που διαθέτουν είναι μάλλον, «πτωχός» και η αξιοποίηση των ΤΠΕ κρίνεται «αναιμική», καθώς περιορίζεται στις απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος (ΑΠ).
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις