Τα Ηλεκτρονικά Ισχύος ως μοχλός εξωστρέφειας των Ελληνικών Πανεπιστημίων – Η περίπτωση του Δ.Π.Θ.


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρονικά Ισχύος Έρευνα Εξωστρέφεια
Χρήστος Χριστοδούλου
Νικόλαος Παπανικολάου
Περίληψη

 

 Τα Ηλεκτρονικά Ισχύος αποτελούν σήμερα έναν επιστημονικό / τεχνολογικό κλάδο έντονου βιομηχανικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος, διότι καλύπτει το σύνολο της βιομηχανικής-βιοτεχνικής-μεταποιητικής (αλλά και της ανθρώπινης) δραστηριότητας. Οι εφαρμογές των Ηλεκτρονικών Ισχύος απαντώνται από την αεροδιαστημική και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την παραγωγή-μεταφορά-διανομή και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, τις Α.Π.Ε. και τις έξυπνες (αειφόρες) πόλεις έως τη ρομποτική, τη μηχατρονική και τη βιοτεχνολογία. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ερευνητική ομάδα των Ηλεκτρονικών Ισχύος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) επιδεικνύει την τελευταία πενταετία μία σταθερή πορεία με απτά αποτελέσματα τόσο αμιγώς ακαδημαϊκά (εκπαίδευση σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο), όσο και με γνώμονα την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, τη συνεργασία με τα συγγενή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και τη σύναψη στενών δεσμών με την Ελληνική Βιομηχανία. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της ερευνητικής ομάδας των Ηλεκτρονικών Ισχύος του Δ.Π.Θ. και τα οφέλη τόσο για την Ελληνική Βιομηχανία, όσο και για την Ελληνική Κοινωνία γενικότερα. Τέλος, θα προταθούν στοχευμένες πολιτικές και δράσεις που μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις