Η επιχειρηματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: επιλογή δημιουργίας ή επιβίωσης;


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Επιχειρηματικότητα Νέοι Πανεπιστήμιο
Δημητριος Σκιαδας
Νικος Κουτσουπιάς
Σοφία Μπουτσιούκη
Περίληψη

Η επιχειρηματικότητα ασκεί δυναμική επίδραση στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική των κρατών. Η εργασία αποσκοπεί στην αρχική αποτίμηση της επιχειρηματικής δυναμικής των νέων και στην ανάδειξη παρεμβάσεων με δυνατότητα περαιτέρω ενδυνάμωσής της. Η προσέγγιση πραγματοποιείται μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων έρευνας μεταξύ φοιτητών ελληνικού πανεπιστημίου. Βασικοί στόχοι της εργασίας είναι, αφενός, η διερεύνηση των αντιλήψεων, των στάσεων και των κινήτρων των φοιτητών αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και, αφετέρου, ο προσδιορισμός του βαθμού της επιθυμίας, αλλά και της πιθανότητας μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. Ως εργαλείο για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, ενώ για την περιγραφική στατιστική και τους ελέγχους αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS έκδοση 25. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε τη θετική στάση των φοιτητών έναντι της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη βεβαιότητά τους ότι διαθέτουν το κατάλληλο συνδυαστικό πλαίσιο γνώσεων, ικανοτήτων, κινήτρων και πεποιθήσεων αναφορικά με μία πιθανή επιχειρηματική ενεργοποίηση. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις