Συγκριτική Αξιολόγηση Ποσοτικών – Ποιοτικών διαστάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2013-14 και 2016-17.


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματικά Λύκεια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στερεάς Ελλάδας Δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης
Ιωάννης Κων. Αναγνωστόπουλος
Δημήτριος Ανέστης
Χρήστος Καλιώρας
Περίληψη
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην σημειακή ανάλυση και αποτύπωση των ποσοτικών – ποιοτικών διαστάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντλώντας στοιχεία από δύο σχολικά έτη, το 2013-14, και τρία χρόνια μετά, το 2016-17. Οι πέντε δείκτες ποιότητας παράγονται από πρωτογενείς μεταβλητές, ο ορισμός των οποίων έγινε από στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και από τις Σχολικές Μονάδες μέσω ερωτηματολογίου. Η μείωση του μαθητικού δυναμικού, η μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών ανά τμήμα, η αύξηση του ποσοστού διακοπής της φοίτησης και τέλος η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις αποτελούν τα σημαντικότερα ευρήματα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ιωάννης Κων. Αναγνωστόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκπαιδευτικός  Δ.Ε.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Δημήτριος Ανέστης

Εκπαιδευτικός  Δ.Ε.

MSc

Χρήστος Καλιώρας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκπαιδευτικός  Δ.Ε.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής